Yüksek Lisans | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Yüksek Lisans

Program Hakkında
Programın Amacı  : İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı anabilim dalı yüksek lisans programında tasarım, malzeme bilgisi, mimarlık ve sanat tarihi,  çevre tasarımı alanlarında  uzmanların yetiştirilmesini amaçlayan öğretim programı yürütülmektedir. Program, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında problem tanımlama ve özgün çözümler üretmenin yanı sıra toplumsal ve çevresel sorunlara karşı duyarlı, yapı ve çevre konusunda iyileşme ve gelişmeye önem veren araştırmaların sürdürülmesine ve çözüm üretimi üzerine odaklanmaktadır. 
 Kuruluş  : Program 2018-2019 akademik yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Eğitim Dili : Türkçe
Kontenjan : Her başvuru döneminde ilgili anabilim dalı tarafından belirlenmektedir.
Başvuru Koşulları : İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı  lisans mezunu olmak (Alan dışı başvurularda bilimsel hazırlık uygulanır).
ALES sınavından (EA- son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak.
Lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 2,50 ve üzeri olmak.
Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adaylar için YÖK’ten denklik belgesi almış olmak.
Süre : Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
Mezuniyet Koşulları : Program toplam 21 kredi ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programdan mezun olmak için tüm derslerden en az CC derecesi ile başarılı olmaları ve Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Yüksek Lisans Tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler, asgari yayın yapma şartını da sağlamak koşulu ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar.
Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, derslerin bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Kazanılan Derece : Programı başarı ile tamamlayan öğrenci Tezli Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanır.
Üst Kademeye Geçiş : Bu programdan mezun olan öğrenciler ilgili anabilim dallarında doktora eğitimi görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Programdan mezunları TYYÇ 8. kademeye geçebilir
İletişim : Doç.Dr. M.Serhat YENİCE (Anabilim Dalı Başkanı)  e-posta: serhat.yenice@hku.edu.tr 
Arş.Grv. Meltem ARARAT (Koordinatör)  e-posta: meltem.arara@hku.edu.tr

 

Akademik Kadro
Prof. Dr. M.Serhat YENİCE 
Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL
Dr. Öğretim Üyesi Esra AVLANMAZ BİLECEN (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi M. Murat ULUĞ
Dr. Öğretim Üyesi Aydanur YENEL
Öğretim Planı
BİRİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Bilimsel Araştırma  Teknikleri  ve Yayın Etiği (Zorunlu) 3 7,5
Seçmeli Ders 3 7,5
Seçmeli Ders 3 7,5
Seçmeli Ders 3 7,5
İKİNCİ YARIYIL KREDİ AKTS
Seçmeli Ders 3 7,5
Seçmeli Ders 3 7,5
Seçmeli Ders 3 7,5
Seminer 3 7,5
ÜÇÜNCÜ YARIYIL KREDİ AKTS
Yüksek Lisans Tezi 0 30
DÖRDÜNCÜ YARIYIL KREDİ AKTS
Yüksek Lisans Tezi 0 30
TOPLAM 21 KREDİ 120 AKTS
Dersler
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T+U Kredi AKTS
İCM500 Seminer 0 0 7.5
İCM501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0 3 7.5
İCM599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 60
SEÇMELİ DERSLER
İç Mekan Tasarımı ve Teknolojileri Grubu Dersleri
İCM503 Tasarım Kuramı 3+0  3 7.5
İCM504 Binalarda İşlev Değişikliği 3+0  3 7.5
İCM505 Konut ve Kültür 3+0  3 7.5
İCM506 Mimari Psikoloji 3+0  3 7.5
İCM507 İç Mekân Tasarım ve Çevre 3+0  3 7.5
İCM508 Evrensel Tasarım İlkeleri 3+0  3 7.5
İCM509 Mekân Tasarımında Algılama ve Kimlik 3+0  3 7.5
İCM510 Bina Değerlendirme 3+0  3 7.5
İCM511 Bina-İç Mekân Donatım İlişkisi 3+0  3 7.5
İCM512 Otel Yapılarında İç Mekân Analizi 3+0  3 7.5
İCM513 Kültür ve Mekân 3+0  3 7.5
İCM514 Sanat Yapıtları Analizi 3+0  3 7.5
İCM515 Ergonomi 3+0  3 7.5
İCM516 Mimarlık ve İdeoloji 3+0  3 7.5
İCM517 Dünya Endüstri Fuarları 3+0  3 7.5
İCM518 Tasarımda Akustik ve Planlama 3+0  3 7.5
İCM519 Kamusal Yapılarda İç Mekân Tasarımı 3+0  3 7.5
İCM520 Ticari Yapılarda İç Mekân Tasarımı 3+0  3 7.5
İCM521 Algısal Boyut ve İç Mekân 3+0  3 7.5
Sanat ve Mimarlık Tarihi Grubu Dersleri
İCM553 Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 3+0  3 7.5
İCM554 Çağdaş Dünya Mimarlığı 3+0  3 7.5
İCM555 Geleneksel Türk Evi 3+0  3 7.5
İCM556 Koruma Kuramı ve İlkeleri 3+0  3 7.5
İCM557 Endüstriyel Miras ve Koruma 3+0  3 7.5
İCM559 Osmanlı Mimarisi 3+0  3 7.5
İCM563 Rölöve Teknikleri 3+0  3 7.5
İCM567 Konutun Tarihsel Gelişimi 3+0  3 7.5
İCM573 Kültürel Miras Yönetimi 3+0  3 7.5
İCM575 Tarihi Yapılarda Belgeleme Yöntemleri 3+0  3 7.5
Yapım Teknolojileri ve Malzeme Grubu Dersleri
İCM537 Yapı Üretimi 3+0  3 7.5
İCM538 İç Mekân Tasarımında Tekstil 3+0  3 7.5
İCM539 İç Mekânda Malzeme Seçimi 3+0  3 7.5
İCM541 Ürün Seçim Yöntemleri 3+0  3 7.5
İCM543 Yığma Yapılar 3+0  3 7.5
İCM545 Kerpiç Teknolojisi 3+0  3 7.5
İCM547 Geleneksel Yapı Malzemelerinde Bozulmalar 3+0  3 7.5
İCM549 Yapı Ürünleri 3+0  3 7.5
Çevre Tasarımı Grubu Dersleri 3+0  3 7.5
İCM591 Kentsel Donatı Elemanları 3+0  3 7.5
İCM592 Çevre Psikolojisi 3+0  3 7.5
İCM593 Kentsel Mobilya Tasarımı 3+0  3 7.5
İCM594 Proje Uygulamaları 3+0  3 7.5
596595 Kentsel Mekân ve Kalite 3+0  3 7.5
İCMİCM Tarihsel Çevre Değerlendirme 3+0  3 7.5
Ders İçerikleri
MİM500 – SEMİNER
Seminer dersi, öğrencilerin tez konuları kapsamında araştırma yapmalarını ve bu araştırmaların sonuçlarını sunmalarını amaçlar. Yapılan araştırmalar sonucunda toplanan bilgilerin değerlendirilmesi, sunulmasını içermektedir. Sunulan bu çalışmanın bilimsel bir zeminde tartışılması aracılığıyla, öğrencinin problem tespiti, materyal ve yöntem konularında tez konusunun belirlenmesi ve içeriğine katkıda bulunulmasını hedeflenmektedir.
 MİM598BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK (3+0) 7.5 AKTS
Dersin amacı; lisansüstü öğrencisinin eğitim sürecindeki ders, seminer ve tez çalışmalarının yanısıra mesleki ve akademik hayata yönelik bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin kazandırılmasıdır. Bu dersin içeriğini bilimsel araştırma yaklaşımları ve teknikleri, araştırma tür ve aşamaları oluşturmaktadır. Bu çerçevede tez çalışmalarında kullanılan yöntem ve yazım kurallarının (kaynak kullanımı, dipnot, kaynakça yazım kuralları, metin yazma yöntemleri/teknikleri, önerme, hipotez, analiz, sonuç ilişkisi) tanımlanması ve örnekler üzerinden irdeleyen çalışmalar yapılır. Yapılan çalışmaların, öğrencinin tez çalışmasını hazırlanma sürecine yardımcı olacak yöntemleri öğretmeyi ve teknik donanımı sağlamayı hedeflemektedir.
MİM504 – BİNALARDA İŞLEV DEĞİŞİKLİĞİ (3+0) 7.5 AKTS
Mevcut mekânların yeni koşullara uyumunun sağlanmasında çok çeşitli sebepler bulunmaktadır. Değişen dünya gereksinimlere bir yanıt olarak bina eklerinin tasarımı ve eski binaların günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden işlevlendirilmesi veya yeni ekler gelmesi her zaman özel bir tasarım problemi olmuştur. Bu dersin amacı,  eski binaların yeniden değerlendirilmesinde ve yeni eklerin getirilmesinde dikkat edilmesi gereken genel ölçüler ve uygulamaları ele almaktır.
MİM505 – KONUT VE KÜLTÜR (3+0) 7.5 AKTS
Bu derste, kültürün konut yapılarına yansıması ve konutun kültürel değişim üzerindeki etkisi irdelenir. Seçilen farklı konut bölgelerindeki ve konutlarda yaşayanlarla yapılacak araştırmalarda konut-kültür ve kimlik ilişkisi sorgulanır. Ders, konut ve kültür bağıntısını geniş boyutlarıyla irdeleyerek mekân tasarımında önemli bir altyapının pekiştirilmesini sağlar.
 MİM506 – MİMARİ PSİKOLOJİ (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı, fiziksel çevre ile kullanıcılar arasındaki ilişkilerin irdelenerek analiz edilmesini amaçlamaktadır. Dersin kapsamını, çevresel psikolojisinin alanı, önemi ve ilkeleri ve mimarlık ile ilişkileri, çevre psikolojisinin tarihsel gelişimi, çevresel algı, biliş, çevresel tutumlar, çevresel duyarlılık ve araştırmalar, kalabalık, mahremiyet yalnızlık, kişisel uzaklık, mekânı koruma, kalabalık kavramları oluşturmaktadır.
MİM507 – MİMARİ TASARIM ÇEVRE İLİŞKİSİ 1 (3+0) 7.5 AKTS
Yapma çevre; eski yeni binalar, duvarlar,yollar, enerji hatları, gürültü gibi çevresel verilerin tasarıma etkilerini ve etkileşimlerini analiz etmek. Kültürlerin kendine özgü yaşam biçimlerinin mimarlık alanındaki yansımalarını araştırmak.
MİM508 – MİMARİ TASARIM ÇEVRE İLİŞKİSİ 2 (3+0) 7.5 AKTS
Doğal çevre; yeşil, su,yağış, topografya, iklim, jeolojik yapı gibisaptanması ve konunun çevresi ile ilişkilerinin belirlenmesi. Tasarımda bilgi toplama, analiz, sentez, değerlendirme ve model kurma. Katılımcı bir tartışma ortamında sonuçlar ortaya koymak.
MİM509 – MEKAN TASARIMINDA ALGILAMA ve KİMLİK (3+0) 7.5 AKTS
Mekân algısı, görsel olmayan duyuların algıdaki yeri. Algılanan, tasarlanan, yaşanan mekan diyalektiği. Mekan kavramı, oluşumu ve bileşenleri. Özne ve uyaran arasındaki etkileşim. Gestalt, Gibson, Gregory algılama teorileri.
MİM510 – BİNA DEĞERLENDİRME (3+0) 7.5 AKTS
Mimarlıkta Değerlendirme/ Değerlendirme Kavramı; nitel, nicel ve karma değerlere dayalı yaklaşımlar, sophistike ve uniform teknikler/ Tasarım Sürecinde Değerlendirme Teknikleri/ Kullanım Sürecinde Değerlendirme Teknikleri; binada strüktürel performanstan mekânsal konfora kadar her şeyi adım adım ölçmek/ Seçilmiş bir bina için kullanım sürecinde değerlendirme çalışmalarının ayrıntılı analizi. İnsan – Çevre – Bina “Mimarlık” Çevre Kavramı İnsan-Çevre ilişkileri Çevre – Bina ilişkileri Bina – Çevre – Tasarım Modelleri Değerlendirme yöntem ve teknikleri Değerlendirmede Kâğıt-kalem teknikleri POE analizleri Katılımcı tasarım stratejileri Değerlendirme tekniklerinin örnek çalışmalar üzerinde irdelenmesi Araştırma planlama, geliştirme ve sunma konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.
MİM511 – BİNA – İÇ MEKAN DONATIM İLİŞKİSİ (3+0) 8 AKTS
Bu ders kapsamında mekân tasarlama sürecinde algı ve kimlik değerlerinin tanımlanması ele alınmaktadır. Algı, algılama, mekânsal algılama, kimlik, kimlik oluşumu, mekân kimliği ve görsel kimlik, mekân kimliğini anlatan imgeler, renk, doku, biçim gibi öğelerin mekân tasarıma etkileri dersin kapsamını oluşturmaktadır.
MİM512 – ALGISAL BOYUT VE MEKAN (3+0) 7.5 AKTS
Dersin amacı, insanın anropometrik boyutlarını inceleyerek fiziki mekân ve psikolojik mekankavramlarını irdelemek, farklı bakış açıları ile boyut algı ve mekan ilişkilerini değişikyaklaşımlarla irdelemek, ayrıca insan ve çevre ilişkisi, insan ve algı, insanın fiziki ve biyolojik özellikleri, insanın boyutları, fiziki ve psikolojik boyutları, antropometrik boyutları, canlılarda ölçü ve ölçek kavramı, mekan çeşitleri, mekânsal boyutlar mekan ve algı konuları anlatılmakta,  algısal boyut mekan özellikleri üzerinde öğrencilerin tasarım, kuram, eleştiri konularında farklı yaklaşım yeteneklerinin gelişmesinin sağlanması,  ayrıca kurgu açısından farklı mekan tasarımlarını sorgulayan araştırma ve ödevlerle teorik bilgileri desteklemek amaçlamaktadır.
MİM565 – MİMARLIKTA VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ (3+0) 7.5 AKTS
Adım 1: Mimarlık Problem ve Hedefler tanımlamak. Adım 2: Problem analizi. Sorunun türü için veri toplama ve analiz faaliyetleri çalışmaları. Genellikle bu aşamada kullanılan faaliyetler şunlardır: Operasyonun temel işlevi belirlenmesi. Arka plan bilgileri toplamak Var olan süreci gözlemlemek veya sorunu yeni bir çalışma tasarımı ile benzer süreçleri gözlemlemek. Var olan operasyonlar hakkında veri toplamak ve kendisini destekleyen bir formatta ayrıntıları belgelemek. Sürecin deneylerini yapmak İşlemsel bir matematiksel model geliştirmek ya da var olan bir matematik modeli kullanmak İşlemin bir bilgisayar simülasyonu gerçekleştirmek Grafik teknikleri kullanmak 3. Adım: Alternatifler formüler. Diğerlerine göre daha etkin ve etkili olan bazı bunun bir görevi yerine ya da bir işlemi gerçekleştirmek için yollar aramak
MİM572 – MİMARLIKTA KÜLTÜR VE MEKAN (3+0) 7.5 AKTS
 Kültürün tanımları; kültürün mekan oluşumuna etkileri; insan – mekan etkileşimi; kişisel mekan; mekanların kişiselleştirilmesi; savunulabilir mekan; kimlik; aidiyet; mahremiyet kavramlarının mekan üzerine etkilerinin incelenmesi.
MİM574 – KAMUSAL YAPILARDA MEKAN TASARIMI (3+0) 7.5 AKTS
Kamusal yapılar; kaymakamlık, valilik, belediye sarayları, okullar, sağlık yapıları, üniversite birimleri, kütüphaneler, müzeler vb. somut bir konu seçilerek iç mekan tasarımı yaptırılır. Kamusal yapı tanımı, çevre ilişkileri, tesisat sistemleri, iç donatım ögeleri, ışıklandırma, akustik, ışık, renk, işlev ve iletişim konularında kriterler belirlenerek öğrencilere yeni yorum ve tasarım uygulamaları yaptırılır.
MİM576 – SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM VE YEŞİL BİNALAR (3+0) 7.5 AKTS
Ders, sürdürülebilir mimari yaklaşımlar temelinde, ekolojik sorunlar ve çözümleri, sürdürülebilir kalkınma, boyutları, ilkeleri ile yapılarda enerji tasarrufu, enerji tüketimi, ekoloji, insan ilişkisi ve çevreyle etkileşimini incelenmesi ve çevresel verilerin önemi, sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir bina değerlendirme yöntemleri, sürdürülebilir yapı malzemeleri, yapım sistemleri ve yapı yaşam döngüsü değerlendirmeleri, Dünyada ve ülkemizdeki yapıların karşılaştırılarak, ülkemizdeki yapıların enerji tüketimi ve karbondioksit salınımlarının değerlendirmesi konularını içerir.
 MİM532 – BÜYÜK AÇIKLIKLI YAPILAR(3+0) 7.5 AKTS
Amaç, büyük açıklık geçebilen çeşitli örneklerin modellenmesi ile tasarım sorunları bilincini geliştirmektir. Ders içeriğinde büyük açıklıklı sistem gerektiren yapılar, çerçeve sistemle geçilebilen açıklıklar, plaklar, katlanmış plak ve düzlem uzay kafes sistemler, eğri yüzeyler, betonarme kabuklar ve çelik eğri yüzeyler, kablo sistemler, kablo ağı sistemler, kablo askılı sistemler, çadır sistemler, şişme sistemler ve karma sistemlerin tasarım kriterleri, uygulama örnekleri ele alınmaktadır.
 MİM533 – ÇELİK YAPILAR TASARIMI (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında basit bir çelik iskelet sistemin uygulamaya yönelik tasarım kriterlerinin verilmesi ve çelik yapı tasarımı yapılması hedeflenmektedir. Dersin konusunu Çelik malzemesi, üretim biçimleri ve özellikleri, çelik yapının üstün ve zayıf yönleri, çelik çubuk en kesitleri, Çelik birleşim elemanları, Kolonlar; ekleri ve kolon ayakları, Dolu gövdeli, boşluklu gövdeli ve kafes gövdeli kirişler ve mesnetleri, Çelik çerçeve oluşturma esasları, stabilite bağlantılarının düzenlenmesi, Çelik yapıda kullanılan çatı ve döşemeler, Cephe sistemi, Çelik proje tasarımı konuları oluşturmaktadır.
MİM535 – YAPI BİYOLOJİSİ(3+0) 7.5 AKTS
Amaç, yapıyı çevre özellikleri ve yapının kullanıcısını biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapısı ile tanımlayabilme Tasarım ve üretimin her aşamasında insan ile yapı ve çevresi arasındaki sağlık ilişkisinin irdelenmesi gerektiği, Tasarımcının öncelikli görevinin, insanın yaşamını sağlıkla sürdürmesini sağlama olduğu bilincinin kazandırılması. Dersin kapsamı; Çevre, çevrebilim, çevre-sistem – yapı biyolojisi; insanın biyolojik, psikolojik, sosyolojik yapısı, gereksinmeleri (canlı çevre); yapının (cansız çevre) nesne, çevre ve sistem olarak tanımı; yapı biyolojisi sisteminin amaçlar, kaynaklar, eylemler, çıktılar altsistemi; yapının fiziksel ve sosyal iç ve dış çevre özelliklerindeki olumsuzluklar; olumsuzluk sağlık sorunu ilişkisi; sağlık sorunu oluşumunda riskler.
 MİM536 – DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI (3+0) 7.5 AKTS
Amaç, depremin oluşumu ve nedenlerini anlatmak, depremle ilgili temel tanımları vermek, depremin doğada ve yapılarda yaptığı etkileri anlatmak, bu etkilere karşı koymak için yapı sınıflarına bağlı olarak alınacak tedbirleri ve tasarım ölçütlerini anlatmak. Depremlerin oluşumu / deprem parametreleri / yapı-zemin ilişkisi / betonarme, prefabrike beton, çelik, ahşap ve yığma yapılarda depreme dayanıklı tasarım ilkeleri, deprem hasarlarının belirlenmesi, salınım kontrolü, depreme dayanıklı tasarım örnekleri.
MİM537 – YAPI ÜRETİMİ (3+0) 7.5 AKTS
Dersin amacı meslek pratiğinin işleyişine ilişkin süreç ağırlıklı bilinç ve deneyim altyapısını “ürün” yönelimli bir eğitim örüntüsü içinde “süreç” yönelimli bir perspektifle kazandırmaktır. Ders içeriğinde modern dünyada mimarın mesleki formasyonunun geçtiği eşikler ile bu formasyonun ayırt edici unsurlarının tanıtımı, yapılı çevre üretimine katılan aktör gruplarının değişimi, sosyal/ekonomik/teknolojik zeminler ve mimarın kullandığı araçlar tarihsel bir perspektif içinde irdelenerek Türkiye’nin özgül konumu karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
MİM539 – YAPI HASARLARI VE ANALİZİ (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı kullanılmakta olan yapılarda zaman ve çevre etkileri altında eskime nedenlerinin incelenmesi ve koruma önlemlerinin ve bu amaçla kullanılacak malzemelerin öğretilmesidir. Yapıda tasarımdan, uygulamadan, çevreden ve kullanılmadan ileri gelen bozulmalar, bozulma ve hasarların araştırılması, yapı elemanında ısı, nem ve suyun hareketleri, yapıda hidrolojik bilanço, bilançonun değiştirilmesi olanakları, hasarsız yapı için bozulmaları önleme ilkeleri, hasar olan yapılarda bozucu etkilerin önlenmesi ve sağlamlaştırma yöntemleri ve kullanılan malzemeler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MİM541 – ÜRÜN SEÇİM YÖNTEMLERİ  (3+0) 7.5 AKTS
Yapı ile ürün ilişkisini değişik boyutlarda kurarak ürün kararlarının önemini vurgulamak. Ürün seçimi için gerekli altyapıyı hazırlamak ve seçimin ilkeleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. Yapı eylemi ve tanımı / Yapı – strüktür – ürün, yapı – ekonomi – ürün, yapı – çevre – ürün ilişkileri / Gereç kavramı ve sınırları / Yapı ürünleri (gereç, parça, bileşen, öğe, birim), geleneksel yapı ürünleri / Genelde ve Türkiye’de yapı ürünü endüstrisi / Yapı ürünü enformasyonu / Ürün seçiminde ilkeler / Ürün seçiminde yaklaşım ve yöntemler.
MİM543 – YIĞMA YAPI DAVRANIŞI (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı yığma yapıların, özellikle tarihi binaların, yapısal biçimleniş ve davranışının anlaşılması, bu yapılarda karşılaşılan hasarların teşhisi ve korumaya yönelik strüktürel müdahale yöntemlerini anlatmaktır. Ders kapsamını; yığma yapıya etkiyen yükler, davranış tanımı, yığma yapı malzemeleri, taşıyıcı elemanlar, taşıyıcı elemanların örgü sistemi ve biçimlenişinin yapı davranışındaki önemi, yığma yapı hasarları ve hasar teşhis yöntemleri, geleneksel yapım tekniklerinin hasar teşhisindeki önemi, yapısal hasarların yorumlanması ve müdahale yöntemleri konuları oluşturmaktadır.
MİM545 – KERPİÇ TEKNOLOJİSİ  (3+0)7.5 AKTS
Kerpiç malzemeler, özellikleri, mimaride kullanım alanları, malzemelerin fiziksel, mekanik, kimyasal ve mikroyapı özellikleri, standartları, sorunlarının araştırılması, sağlıklı yapıların oluşturulması ve çözümleri, sürdürülebilir yapı malzemeleri, Anadoluda ve bölgemizdeki kerpiç malzeme ve uygulama tekniklerinin incelenmesi ve mimaride kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
MİM547 – GELENEKSEL MALZEMELERDE BOZULMALAR  (3+0)7.5 AKTS
Bu ders genel olarak, geleneksel mimaride kullanılan  ahşap, taş, toprak, metal esaslı yapı malzemelerinin tanıtılması  ile bu malzemelerin kullanıldığı yerler ve maruz kaldıkları bozulmaların, korunmalarında ve onarımlarında kullanılabilecek tekniklerin anlatılmasını amaçlamaktadır. Geleneksel yapılarda kullanılan malzeme türleri ve yapı içinde kullanıldıkları yerler, taş esaslı malzeme türlerinin anlatılması, tortul taşlar, kalkerler, marnli taşlar, travertenler, taş esaslı malzeme türlerinin anlatılması, magmatik taşlar, granitler, trakitler, andezit ve dasitler, bazaltlar, mermerler, taş esaslı malzemelerde bozulma faktörleri, koruma ve onarım yöntemleri, toprak esaslı malzeme türleri: kerpiç, tuğla, çini vb., toprak esaslı malzemelerde bozulma faktörleri, koruma ve onarım yöntemleri, ahşap esaslı malzemelerin tanıtılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri, ahşap esaslı malzemelere zarar veren faktörler, fiziksel bozulmalar, kimyasal bozulmalar, biyolojik bozulmalar, ahşap malzemenin korunması: bünyesel koruma, kimyasal koruma, metal malzemelerin: demir, bakir, kurşun, çinko, kalay vb. Metal malzemelerde koruma ve restorasyon, bağlayıcı malzeme ve harçlar ders kapsamında işlenecektir
MİM548 – YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında, mimari tasarımda yangın faktörüne karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi edinmeyi amaçlar. Yangının önlenmesi, haberleşme, yapılarda tahliye, sınırlandırma, yangının söndürülmesi, yangın yönetmeliği ve ilgili tasarım özelliklerinin tartışılması hedeflenmektedir.
MİM549 – YAPI ÜRÜNLERİ  (3+0) 7.5 AKTS
Yapı ile ürün ilişkisini değişik boyutlarda kurarak ürün kararlarının önemini vurgulamak. Ürün seçimi için gerekli altyapıyı hazırlamak ve seçimin ilkeleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. Yapı eylemi ve tanımı / Yapı – strüktür – ürün, yapı – ekonomi – ürün, yapı – çevre – ürün ilişkileri / Gereç kavramı ve sınırları / Yapı ürünleri (gereç, parça, bileşen, öğe, birim), geleneksel yapı ürünleri / Genelde ve Türkiye’de yapı ürünü endüstrisi / Yapı ürünü enformasyonu / Ürün seçiminde ilkeler / Ürün seçiminde yaklaşım ve yöntemler.
MİM560 – Modüler ve Prefabrikasyon Sistemler  (3+0)7.5 AKTS
Modüler yapı nedir; Modüler yapı elemanları ve sistemleri; tarihi gelişimi, mimari gelişimi, sanayinin ve teknolojinin etkisi anlatılarak; öğrenciye standartlaşma ve modüler koordinasyon bakış açısı verilecektir. Prefabrike beton yapı elemanları, prefabrike sistemler, elemanlarının birleşimi değerlendirilecektir. Modüler ve prefabrike yapı tasarımı; elemanlarının tasarımı, imalatı, ulaşımı ve uygulamasının tasarım olarak sunulması beklenmektedir.
MİM564–YÜKSEK YAPILAR TASARIM İLKELERİ (3+0) 7.5 AKTS
Yüksek yapılar için uygun olan yapısal sistemlerin seçimi ve tasarım felsefesinin tanıtılması, yapısal modelleme ve analiz, yapı ve temel tasarımı, yangın güvenliği mühendisliği, yüksek yapı projelerinde inşaat planlaması ve işletmesi
MİM569 – BETONARMENİN KOROZYONU (3+0) 7.5 AKTS
Giriş Korozyonun tanımı ve önemi, Korozyon mekanizmaları, Betonarme Sistemin Yapısı Betonarme çeliğinin özellikleri, Beton malzemesinin özellikleri, Betonun fiziksel ve kimyasal yapısı, Betonun boşluk yapısı ve geçirimliliği, Betonarmede Korozyon Gelişimi Donatıda korozyon mekanizmaları, Donatı korozyonunu etkileyen faktörler, Malzeme karakteristikleri Çevre koşulları, Deniz ortamında betonarme yapı sistemi, Korozyon Gelişimini Ölçme Yöntemleri Tahribatlı ve Tahribatsız yöntemler, Elektrokimyasal ölçüm yöntemleri, Korozyona Karşı Alınacak Önlemler Metalik malzemeler için önlemler, Betonarme yapı sisteminde alınacak önlemler.
 MİM570 PROJE VE YAPIM YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR (3+0) 7.5 AKTS
Yönetimin temel ilkeleri olan planlama, örgütlenme, eşgüdüm, yöneltme ve denetim ile ilgili temel ilkeler hakkında bilgi vermek. Proje yönetimi bilgi alanlarını oluşturan “Entegrasyon Yönetimi, Proje Kapsam Yönetimi, Proje Zaman Yönetimi, Proje Maliyet Yönetimi, Proje Kalite Yönetimi, Proje İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje İletişim Yönetimi, Proje Risk Yönetimi, Proje Tedarik Yönetimi” konuları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamak. Son 10 yılda gerek akademik ortamlarda gerekse sektörel araştırmalarda proje ve yapım yönetiminde popüler ve güncel olarak ele alınan Değer Mühendisliği, Proje Teslim Sistemleri (Geleneksel Proje Teslim Sistemi, İnşaat Yönetimi Sistemi, Tasarım-Yapım Proje Teslim Sistemi, Bütünleşik Proje Teslim Sistemi), Kurumsal Altyapı, Toplam Kalite Yönetimi, Paydaş Yönetimi, BIM  (BuıldıngInformatıon Management) gibi konularda öğrencileri yetkin kılmak bu dersin ana amaçlarındandır.
MİM575  BİNA BİLGİ MODELLEME (3+0) 7.5 AKTS
Bina Bilgi Modelleme (BBM veya BIM) grafik veya grafik olmayan bina ile ilgili veriden bir model meydana getirerek, bu modelin farklı disiplinlerden katılımcılar tarafından ortak kullanımını sağlayan bir çalışma biçimidir. Çok yönlü kullanılabilen veri yapısı sayesinde Bina Bilgi Modeli projenin planlaması ve uygulaması için bir öngörü sunabilmekte ve proje ile ilgili risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu ders, yapı tasarımı, uygulaması ve hatta işletiminde yeni olanaklar sağlayan BIM’in temel bileşenleri, çalışma prensipleri ve desteklediği teknolojileri içine alacak şekilde inceleyecektir. Bunu yaparken BIM’in özellikle proje planlaması ile yönetimini kolaylaştıran ve proje katılımcıları arasında etkili iletişim imkanı veren özellikleri üzerinde yoğunlaşacaktır.
MİM577 – YAPI İŞLETMESİ (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapasamında Yapıya hazırlık çalışmaları, yer ve arsa seçimi, dışsal ölçüt incelemeleri, Tasarım aşaması, teknik durum, seçenek ve sınırlamalar sonrası projelerin hazırlanması, Uygulamaya hazırlık aşaması, hazırlık evraklarının hazırlanması, ihale çeşitleri ve gerçekleştirme şekilleri, Uygulama aşaması: sözleşme yapılması, şantiye düzenleme çalışmaları, iş programları, klas tespiti, birim fiyat analizleri, Yapı üretiminin denetimi, kontrol yönetmeliği gereğince tutulan defterler ve tutanaklar, metraj ve keşif işleri, uygulamalar. İnşaatın tamamlanmasında yapılan işlemler,  Mesleki ve etik sorumluluklar gibi konular ele alınacaktır.
 MİM551 – RESTORASYON  PROJESİ 1(2+2) 7.5 AKTS
Bu dersin kapsamı, rölöve öncesi hazırlık aşamaları, ( sanat tarihi, strüktür, malzeme vb. araştırmalar),  rölöve alım teknikleri, rölöve projesinin hazırlık ve sunum aşamalarının uygulamalı olarak tarihi bir yapı örnekleminde hazırlanması sürecini içerir.
MİM552 – ANITLARDA BOZULMA NEDENLERİ (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında anıtlarda sosyal, ekonomik, fiziksel ve çevresel nedenlere bağlı olarak bozulmalar incelenmektedir. Bu kapsamında bozulma nedenleri iç ve dış nedenler olarak ayrılmaktadır. İç nedenler; zemin yapısı, strüktürel hatalar, kötü işçilik ve malzeme kullanımı, dış nedenler ise; uzun süreli doğal etkiler ve insanların verdiği zararlar olarak ayrılmaktadır. Bu bozulmalar alt başlıklarına ayrılarak, detaylandırılıp görsel örneklerle anlatılmaktır.
MİM553 -CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARLIĞI (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde mimarlık kavramı ve uygulamalarının tarihsel süreç içerisinde karşılaştırmalı olarak irdelenmesi amaçlanmaktadır. Nu süreç içerisinde etkili sosyal, ekonomik, siyasi ve teknolojik değişikliklerin bu süreç içerisindeki etkisi ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Birinci ulusal mimari akımı ve eserleri, ikinci ulusal mimari akımı ve eserleri, modern mimarlık akımları ve etkilerin bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
MİM554 -ÇAĞDAŞ DÜNYA MİMARLIĞI (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı, 19. yüzyıl sonundan günümüze dek uzanan zaman diliminde farklı coğrafyalardaki mimarlık ürünlerinin; toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel yapının etkileri ile birlikte ele alınması, mimarlık dışındaki sanat akımları ile ilişkileri ve tasarım süreci üzerindeki etkilerinin tanımlanmasıdır. Bu kapsamda, mimarlık düşünce ve pratiğinin geçirmiş olduğu evrim süreci örnekler üzerinden değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
MİM558 – OSMANLICA (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı mimarlık tarihi ve restorasyon konusunda çalışma yürütecek öğrencilerin, birincil tarihsel kaynaklara ulaşabilme, okuyabilme yeteneği kazandırılmasıdır.
 MİM559 -OSMANLI MİMARLIĞI (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı Osmanlı mimarlık mirasının sosyal, fiziksel, tipolojik özellikleri konularında kuramsal düzeyde bilgilere sahip olma, restorasyon çalışmalarında yer alacakları Osmanlı Dönemi yapılarının, ortaya çıktıkları siyasi, ekonomik, kültürel ortam içinde yorumlayabilme ve değerlendirebilme yeteneği kazandırmaktır. Ders kapsamında öğrenciler Osmanlı mimarlığının dönemleri içerisinde kırılma noktaları, çeşitli yapıların etkileme ve etkilenme alanları ve tipolojik gelişimi, mimari stillerle ilişkili olarak yapım teknolojileri ve yapım teknolojilerindeki dönüşümleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, Osmanlı yapı üretim etkinliğinin aşamaları ve ayrıntılı araştırmaların gerçekleştirilmesinde yararlanılacak kaynaklar konusunda bilgi sahibi olmaktadır.
MİM561-GELENEKSEL GÜNEYDOĞU TÜRK EVİNDE MEKÂN TASARIMI: GAZİANTEP-ŞANLIURFA-MARDİN(3+0) 7.5 AKTS
Alan Çalışması: Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin ve Midyat’ta önemli konut mimarisi yerinde incelenecektir. (Uygun tarihlerde geziler düzenlenecektir.)
MİM562–BAŞKENT ANKARANIN KURLUŞ MİMARLIĞI(3+0) 7.5 AKTS
Başkent Ankara da I. Ulusal Mimarlık Eserleri ve Cumhuriyetin ilanından sonra yabancı mimarlar tarafından yapılan kamu binaları incelenecektir.
MİM563 -RÖLÖVE TEKNİKLERİ (3+0) 7.5 AKTS
Rölöve alımlarında kullanılan çok çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu ders kapsamında rölöve yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.  Klasik ölçme yöntemleri ile alınan rölöve tekniğinin yanı sıra elektronik takemetreler (totalstation), yersel fotogrametri 2D ve 3D fotoğraflar üzerinde ortak ve sabit nokta koordinatlarının total-station ile okunup asıl ölçülerin fotoğraf üzerinden alındığı çalışmalar, lazer tarayıcı ile tarama sonucu elde edilen nokta bulutu ve oluşturulan yüzeylerin kullanılması, fotoğraf üzerinden farklı şekillerde ölçülendirme teknikleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 MİM567 – KONUTUN TARİHSEL GELİŞİMİ (3+0+0) 3
Bu ders kapsamında konut kavramı ve konut kavramının tarihsel süreç içerisindeki gelişimi anlatılmaktadır. Konut kavramı, konut kavramının tarihsel gelişimi, konutta kullanıcı gereksinimleri, konutta fiziksel kullanıcı gereksinmeleri, konutta psiko-sosyal kullanıcı gereksinmeleri, insan ve yapay çevre ilişkisi, konut çevresi, konut çevresi ve kullanıcı etkileşimi, Türklerde konut kavramı ve tarihsel gelişim süreci,  geleneksel türk konut tipinin gelişimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MİM556 – KORUMA KURAMI ve İLKELERİ (3+0+0) 7,5 AKTS
Bu dersin amacı koruma kavramı üzerine kuramsal bilgi birikiminin aktarılması ve kentsel düzeyden mimari düzeye kadar koruma yöntemlerinin tanıtılmasıdır. Koruma, sağlıklaştırma, temizleme, yeniden inşa, yeniden yapım konularının yanı sıra restorasyonda geleneksel malzeme ve tekniklerin kullanımı, acil koruma önlemleri, ahşap ve kagir yapıların koruma yöntemleri, malzeme koruma yöntemleri, bezeme koruma yöntemleri, işlev değişikliği, restorasyon sonrasındaki bakım ve korunması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
MİM571 – GAZİANTEP YEREL MİMARLIĞI (3+0+0) 7,5 AKTS
Gaziantep yerel mimarlığı, oluşum süreci ve tarihsel gelişimi, geleneksel mimarinin oluşumuna etki eden doğal etkenler, malzeme ve yapısal etkenler, ekonomik yapı, aile yapısı, kültürel yapı, gelenekler, inançlar ve din, sosyokültürel etkenler ve yaşam biçimleri dersin içeriğini teşkil eder.
MİM573 –KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ (3+0+0) 7,5 AKTS
Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, bu kaynakların yönetimini etkileyen konuyla ilgili kanunlar ve kararlar; kültürel miras tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisi üzerinde durularak arkeolojik ve kentsel sit alanları, ören yerleri, buralardaki etkinlikler, ziyaretçi karşılama merkezleri, ziyaretçi güzergahları, bilgilendirme, müzeler, sergiler, mimari mirasın yeni işlevlendirilmesi konuları işlenir.
MİM521 – KENTSEL DÖNÜŞÜM (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı ülkemiz gündemini de oldukça meşgul eden kentsel dönüşüm konusu üzerinde temel kavramların tanımlanması, gelişmiş ülke ve Türkiye deneyimlerinin karşılaştırmalı analizi konularında bilgi edinilmesidir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm, sosyal, ekonomik, fiziksel, çevresel, yasal ve yönetsel boyutlarının tartışılması hedeflenmektedir.
 MİM580- KENT VE PLANLAMA (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders kapsamında öğrencinin kent ve kentsel planlama konuları hakkındaki temel bilgi edinmesini amaçlar. Kent ve planlama tanımlamaları; kentleşme; yerleşim tipleri; kentsel hiyerarşi ve yerleşim dokuları; planlama süreci, planlama yaklaşımları, planlama araçları, plan türleri, kentsel tasarım ve planlama süreçleri; planlama problemleri; bu ders kapsamında yer alan konu başlıklarıdır.
 MİM581 – KENTSEL TASARIM KURAMI (3+0) 7.5 AKTS
Bu dersin amacı, kentsel tasarım kavramı ve bileşenleri, çevresel ve görsel analiz teknikleri kentsel tasarım üzerine farklı kuram ve kavramların  karşılaştırılması ve tartışılması ve mekân kurgusu ve prensiplerinin tanımlanmasıdır. Bu dersin kapsamını kentsel tasarım kavramının tanımlanması, planlama ve tasarım ilişkisi, tasarım olgusunun yapısı, tasarım yöntem ve kuramı, tasarım süreci, farklı tasarım yöntemleri, kentsel tasarım süreci ve öğeleri, kentsel tasarım ve planlamada anlatım teknikleri, imge-mekân analizi oluşturmaktadır.
 MİM582 – KENTSEL TASARIM PROJESİ – 1 (2+2) 7.5 AKTS
Doğal ve yapay çevre verilerinin, sosyal, ekonomik, kültürel niteliklerin ve fiziksel çevre -yerleşme dokusu ilişkilerinin belirlendiği mevcut bir Kentsel alanda, alanın özelliklerine bağlı olarak geleceğe yönelik yapı – mekân organizasyonu, arazi kullanımı ve ulaşım önerilerinin seçenekler halinde geliştirilmesi. Grafik olarak iki ve üç boyutlu Kentsel tasarım teknik ve modelleri ile ifadelendirilmesi.
 MİM584 -KONUT ALANLARI PLANLAMASI ve TASARIMI (3+0) 7.5 AKTS
Bu ders, konut alanlarının planlanması ve tasarımındaki genel ilkeleri tanıtmayı amaçlar.Bu dersin içeriğini kentsel konut alanlarında yöre planlaması ilkeleri; konut alanlarının yer seçimi  geliştirilmesinde fiziksel, doğal ve sosyal çevre etkileri; yapılaşma ve nüfus yoğunluğu ile konut tipi ilişkileri; konut grupları ile ilgili tipolojik araştırmalar ve tasarım ilkeleri; teknik altyapı; değişik toplu konut uygulamalarının değerlendirilmesi başlıkları oluşturur.
 MİM566 – KENTSEL KORUMA VE YENİLEME (3+0) 7,5 AKTS
Bu ders kapsamında, tarihi kentlerimizdeki kültür ve tabiat varlıklarının korunması, geliştirilmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklar içinde miras olarak aktarılması için kuramsal bilgi birikimi ve planlama ilkelerinin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu dersin kapsamını, koruma tarihçesi, kentsel gelişme, kentsel eskime, kentsel koruma, korunacak eser, anıtsal ve sivil mimari, kültürel miras ve sit kavramları, koruma amaçlı planı ve yapım süreci; korumaya ilişkin yasal ve yönetsel çerçeve, kentsel sit alanlarında yenileme, sosyal, ekonomik ve ö şeması kavramları oluşturmaktadır.
MİM587 – TARİHİ ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ (3+0) 7,5 AKTS
Tarihi çevrelerin değerlendirilmesinde çağdaş planlama yaklaşımları. Gözlem, analiz ve değerlendirme teknikleri. Tarihsel çevrelerde planlama sorunları. Koruma ve İşlevlendirme. Koruma ve ulaşım. Tarihsel yapı ve çevrelerde alanın özelliğine göre uygulanabilecek koruma eylemleri türleri: bozulmanın önlenmesi, olduğu gibi koruma, modernize ederek koruma, tekrarlayarak koruma. Tarihsel çevrede yeni yapı. Uygulama örnekleri
 MİM590– AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ (3+0) 7.5 AKTS
Dersin amacı, toplumda bir önleme ve zarar azaltma kültürü oluşturmak, Mimarlık mesleğine yönelik olarak eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetini gerçekleştirmektir.  Gelecekte meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlar karşısında ne yapacağını bilen, kriz durumunu algılayabilen, proje yönetim altyapısını, afet ve acil durum yönetimi bilinci ile birleştirebilen ve ülkemizde bu konuda eksikliği hissedilen donanıma sahip mimarların yetiştirilmesidir.
Program Yeterlikleri (Çıktıları)
PÇ-1 İç Mimarlık alanında lisans düzeyinde edinilen kuramsal – uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, geliştirme ve derinleştirme
PÇ-2 Alanında edinilen uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, disiplinlerarası etkileşimi kavrama, farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri tümleştirerek yeni bilgiler oluşturma
PÇ-3 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme,  karmaşık sorunların çözümü için yenilikçi alternatifler ve stratejik yaklaşımlar geliştirime, sorumluluk alma veya liderlik yapabilme
PÇ-4 Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri ve etkili düzeyde kullanma
PÇ-5 Çalışmaları alan veya alan dışındaki gruplara ulusal/uluslararası platformlarda yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak paylaşma, sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşünme
PÇ-6 Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütme, strateji, politika ve uygulama planları geliştirme, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirerek öğrenmesini yönlendirme
Dersler & Program Yeterlikleri Matrisi
Ders Kodu Ders Adı PÇ-1 PÇ-2 PÇ-3 PÇ-4 PÇ-5 PÇ-6
İCM500 Seminer 5 5 2 2 3 4
İCM501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 2 1 3 1 4 4
İCM503 Tasarım Kuramı 5 3 1 1 2 2
İCM504 Binalarda İşlev Değişikliği 5 4 1 2 2 1
İCM505 Konut ve Kültür 5 3 1 2 2 1
İCM506 Mimari Psikoloji 5 3 1 2 2 3
İCM507 İç Mekân Tasarım ve Çevre 5 5 1 3 2 4
İCM508 Evrensel Tasarım İlkeleri 5 3 1 2 2 4
İCM509 Mekân Tasarımında Algılama ve Kimlik 5 3 1 2 2 2
İCM510 Bina Değerlendirme 5 4 1 2 2 2
İCM511 Bina-İç Mekân Donatım İlişkisi 5 4 1 2 2 2
İCM512 Otel Yapılarında İç Mekân Analizi 5 4 1 3 2 2
İCM513 Kültür ve Mekân 5 3 1 2 2 2
İCM514 Sanat Yapıtları Analizi 5 3 1 1 2 2
İCM515 Ergonomi 5 3 1 1 2 2
İCM516 Mimarlık ve İdeoloji 5 4 1 1 2 2
İCM517 Dünya Endüstri Fuarları 5 4 1 1 2 2
İCM518 Tasarımda Akustik ve Planlama 5 5 1 3 2 2
İCM519 Kamusal Yapılarda İç Mekân Tasarımı 5 3 3 3 2 2
İCM520 Ticari Yapılarda İç Mekân Tasarımı 5 3 3 3 2 2
İCM521 Algısal Boyut ve İç Mekân 5 3 1 1 2 2
İCM553 Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 5 4 1 1 2 2
İCM554 Çağdaş Dünya Mimarlığı 5 4 1 1 2 2
İCM555 Geleneksel Türk Evi 5 3 1 1 2 2
İCM556 Koruma Kuramı ve İlkeleri 5 5 1 1 2 2
İCM557 Endüstriyel Miras ve Koruma 5 3 1 1 2 2
İCM559 Osmanlı Mimarisi 5 3 1 1 2 2
İCM563 Rölöve Teknikleri 5 3 1 4 2 2
İCM567 Konutun Tarihsel Gelişimi 5 3 1 1 2 2
İCM573 Kültürel Miras Yönetimi 5 5 1 1 2 2
İCM575 Tarihi Yapılarda Belgeleme Yöntemleri 5 5 1 3 2 2
İCM537 Yapı Üretimi 5 3 1 1 2 2
İCM538 İç Mekân Tasarımında Tekstil 5 3 1 1 2 2
İCM539 İç Mekânda Malzeme Seçimi 5 3 1 1 2 2
İCM541 Ürün Seçim Yöntemleri 5 3 1 1 2 2
İCM543 Yığma Yapılar 5 3 1 1 2 2
İCM545 Kerpiç Teknolojisi 5 5 1 1 2 2
İCM547 Geleneksel Yapı Malzemelerinde Bozulmalar 5 5 1 2 2 2
İCM549 Yapı Ürünleri 5 3 1 1 2 2
İCM591 Kentsel Donatı Elemanları 5 3 1 1 2 2
İCM592 Çevre Psikolojisi 5 3 1 1 2 2
İCM593 Kentsel Mobilya Tasarımı 5 5 3 3 2 2
İCM594 Proje Uygulamaları 5 3 3 4 2 2
İCM595 Kentsel Mekân ve Kalite 5 5 1 1 2 2
İCM596 Tarihsel Çevre Değerlendirme 5 5 1 1 2 2

* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

Program Yeterlilikleri & TYYÇ Matrisi
PÇ-1 PÇ-2 PÇ-3 PÇ-4 PÇ-5 PÇ-6
BİLGİ
(Kuramsal – Olgusal)
1
2
BECERİLER

(Bilişsel – Uygulamalı)

1
2
3
4
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Öğrenme) 1
YETKİNLİKLER

(İletişim ve Sosyal)

1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER

(Alana Özgü)

1
2
3
4
5