Staj Esasları | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Staj Esasları

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

STAJ ESASLARI

MADDE 1:  Amaç

Staj çalışmaları, öğrencilerin iç mimarlık ve çevre tasarımı eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan özgün durumlarla eğitimlerine yön vermelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin, iç mimarlık meslek alanlarını tanımaları, tasarım ve uygulama pratiğini kazanmaları ve uzmanlaşmak istenilen konulara ilişkin deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

MADDE 2: Dayanak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Staj Yönergesi’nin ilgili maddelerine dayandırılmaktadır.

MADDE 3:  Staj Yapılabilecek Alanlar

Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur.

 • İç mimarlık ve çevre tasarımı büroları: İç mimarlık büroları temelde binaların iç mekan projelendirme (tasarım) işlerinin yapıldığı işletmelerdir.
 • Yapı denetim firmaları:Yapı denetim kuruluşları, yapım faaliyetlerinin ve bu işlerde kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunu denetlemek ve uygulama projelerini kontrol etmekle yükümlü kuruluşlardır.
 • İnşaat firmaları merkez örgütü: Binaların yapım işini üstlenmiş firmaların şantiye birimleri dışında genel olarak merkez adıyla nitelenen işlevsel birimlerdir. Bu merkez örgütünde inşaat firmaları teklif hazırlama, ihalelere katılma, firma şantiyelerini kontrol etme, izleme, makine ve ekipman yönetimi, malzeme temini, maliyet kontrol, kesin hesap ve benzeri bazı çalışmalar gerçekleştirmektedir.
 • İnşaat firmaları şantiyeleri:İnşaat firmaları şantiyeleri doğrudan doğruya bina ve iç mekân üretim faaliyetini gerçekleştiren örgütsel birimlerdir. Şantiyelerde üretim faaliyetiyle ilgili olarak iç mimarlar tarafından yapılan çok sayıda çalışma söz konusudur. Bunlar temelde, uygulamanın yürütülmesi ve kontrolü, kalite kontrolü, hakediş, metraj, kesin hesap, geçici ve kesin kabul, temin ve kaynak planlaması ve benzeri işlerdir.
 • İç mekan elemanları satış birimleri ve atölyeleri: İç mekan elemanlarının (mobilya, hareketli-sabit ve geçici iç mekan öğeleri, mutfak-banyo gibi sistemler) aydınlatma, akustik vb. uygulamaların çözümlemelerini, tasarımını, üretimini, sunumunu ve montajını yapan kuruluşlardır.
 • Üretim – Satış birimleri : İç mekân uygulamalarında kullanılan malzemelerin, hareketli ve sabit iç mekân öğelerinin üretim-satışını yapan tesislerdir. Bu işletmelerde kalite kontrol, ürün araştırma geliştirme, tasarım, projelendirme ve piyasa araştırması yapan birimlerde görev alabilirler.
 •  Diğer alanlar: Bölüm ve Staj Komisyonu uygun görüşü ile çeşitli kuruluşların ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin düzenledikleri atölyeler veya diğer mesleki etkinlikler, bilimsel araştırma ve proje faaliyetleri, .

MADDE 4:  Staj Süresi ve Bu Sürenin Staj Yapılabilecek Alanlara Dağılımı

 • Toplam staj süresi 48 iş günüdür.
 • Öğrencinin bir büro ve bir şantiye stajı yapması esastır.
 • 48  iş günlük staj süresi 24’er iş  günlük çalışma olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Stajını tamamlamamış öğrenciler, esksik staj süresini aynı dönemde tamamlayabilir.
 • İsteğe bağlı olarak toplam süre içinde 24 günü aşmamak üzere büro ve şantiye stajı dışında, madde 2’de belirtilen diğer etkinlikler yer alabilir.
 • Stajların yaz döneminde yapılması esastır. Ancak öğretimle ilgili diğer faaliyetlerle çakışmamak şartıyla dönem içerisinde de yapılabilir.

MADDE 5: Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Kabulü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin staj yapabileceği yerler Staj Komisyonunca yapılacak ön değerlendirme ve inceleme sonucu onayıyla belirlenecektir. Staj yerlerine başvuru ve firma kabulü ile ilgili girişimler öğrenciler tarafından yürütülecektir. Öğrenci staj yapmak istediği firmaya yaptığı başvuruyu ve firmanın olumlu görüşünü staj komisyonuna sunmakla yükümlüdür.

Staj komisyonu, öneri ile ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yapmak üzere, söz konusu staj yeri veya etkinliği hakkında öğrenciden ayrıntılı bilgi ve doküman isteyebilir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda önerilen staj yerinin uygun bulunması halinde  öğrenci belirlenen tarihler arasında staj yapabileceklerdir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler 15 gün içinde yeni bir staj yeri bularak Staj Komisyonuna bildirirler. Bu formlar da 15 gün içinde komisyon tarafından değerlendirilerek ilan edilir.

MADDE 6: Staj Dosyasının Teslim Biçimi ve Zamanı

Staj dosyaları, staj komisyonun ilan ettiği süre içerisinde teslim alınır. Süresi dışında teslim edilen dosyalar için geçerli mazeret olmadıkça değerlendirme dışı tutulur. Madde 10,11,12 de belirtilen şekilde hazırlanan belge ve raporların yer aldığı staj dosyaları, öğrencilerin Fakülte’ye giriş yılına göre düzenlenen listelerin imzalanması karşılığında teslim alınır.

MADDE 7: Stajın Değerlendirilmesi

Staj dosyaları Staj Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Staj dosyalarının değerlendirmeye alınabilmesi için; staj yerinin kabul edilmiş olması, istenen belge ve raporların tam olması ve belirtilen sürelere uyulması gereklidir. İncelenen dosyada eksik bulunan çalışmalar komisyonun önerileri doğrultusunda öğrenci tarafından tamamlanacaktır. Değerlendirmede staj sicil fişinde bulunan, çalışılan yerin yetkilisine ait görüşler dikkate alınacaktır. Kurallara uygun olmayan staj dosyaları komisyon tarafından reddedilecektir.

MADDE 8: Staj Konusunda Danışmanlık

Staj Komisyonu bahar yarıyılının bir toplantı düzenleyerek stajın önemi, amacı, koşulları ve kapsamına yönelik bilgiler verir. Öğrenciler staj ile ilgili sorularını yazılı olarak komisyona iletebilirler. İlgili soru ve sorunlara ilişkin açıklamalar  Staj Komisyonu tarafından staj duyuru panosunda ilan edilir.

MADDE 9: Staj Yapılan Yerin Çalışma Kurallarına Uyma Zorunluluğu

Staj yerinde çalışan öğrenci çalışma yerinin koşullarına ve kurallarına uymak zorundadır. Staj sicil fişinde bu kurallara uygun davranmadığı tespit edilirse staj kabul edilmeyecektir. Öğrenci seçtiği staj alanının kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılacaktır.

ÖZEL ESASLAR

MADDE 10:  Büro (iç mekân tasarımı) Stajı Esasları

10.1. Büro Stajının Amaçları

Büro stajının amacı, öğrencimim iç mekân tasarımı ile ilgili derslerde aldığı kuramsal bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağını bulmasıdır. Bununla birlikte, büro stajı süresinde, gerçek hayattaki iç mekân tasarımı ve projelendirme alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve bir disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılması esastır.

10.2. Büro Stajı Sonunda İstenen Belgeler

Büro stajı yapan bir öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım belge ve dokümanları staj komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aranan temel özellikler;

 • Öğrencinin bilgi ve beceri düzeyi ile ilişkili olması,
 • Öğrencinin kendisi tarafından yapılmış olduğunu ifade edecek nitelik ve inandırıcılıkta bulunması ve
 • Nitelikli bir sunuş düzenine sahip olmasıdır.

Staj defteri

Staj defteri, büro stajı yapanlar tarafından bir tür büro günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Bu kayıtların içeriğinde, her gün büroda yapılan genel faaliyetler, öğrenci tarafından bizzat yapılan tasarım, çizim, maket vb. gibi mimarlık ile ilgili faaliyetler yer alacaktır.

Büro stajı yapan öğrencinin staj raporu, iç mimarlık eğitimi almakta olan bir öğrencinin sahip olduğu bilgiler doğrultusunda, yaptığı işlerin analizleri, iç mimari tasarımdan uygulama projesine ve yapıma kadar olan süreyi de göz önünde bulundurarak kendi yaptığı işleri, eylemleri tanımlayacak ve bunların süreç içindeki önemini incelemelidir. Bu şekilde, belirli bir işte görev alan bir iç mimar ve çevre tasarımcı adayı olarak, insanın farkında olmadan yaptığı mimarlık eylemlerinin daha tanımlı bir hale getirilmesi suretiyle fayda sağlanması amaçlanmaktadır

Büro Stajı Sırasında Yapılan Çizim vb. Dokümanlar

Büro stajı yapan bir öğrenci, staj süresinin sonunda, staj defterinde yer alan sırayla, kendisinin bizzat yaptığı her türlü çalışmaya ait belgelerin birer kopyasını bir dosya halinde düzenleyerek teslim edecektir. Bu dosya da ayrıca, öğrencinin bizzat yaptığı işin, bürodaki genel iş içerisindeki önemini ortaya koyacak diğer belgeler de yer alacaktır. Bu dosyada yer alacak belgeleri tasarım etüdleri, iç mimari projeler, detay çizimler, perspektifler, maket fotoğrafları, vb. olarak sıralamak mümkündür. 

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir, Bu belgede, yetkilinin öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

MADDE 11:  Şantiye Stajı Esasları

11.1. Şantiye Stajının Amacı

Şantiyede stajı, öğrenci, staj yaptığı şantiyede bina iç mekânlarının gerçekleştirilmesi ya da onarımı için var olan tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını, bunların arasındaki ilişkiyi ve şantiyede sistemin nasıl işlediğini öğrenmesini amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrenci şantiyedeki çalışma sırasında, yapılan işlerden en az birini ayrıntılı bir şekilde öğrenmesini hedeflemektedir.

11.2. Şantiye Stajı Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

Şantiye stajı yapan bir öğrencinin, yaptığı stajın değerlendirilmesine esas olacak bir takım belge ve dokümanları staj komisyonuna teslim etmesi gereklidir. Bu belge ve dokümanlarda aşağıda belirtilmiştir.

Staj Defteri

Staj defteri, şantiye stajı yapanlar tarafından bir tür şantiye günlüğü olarak algılanıp gerekli kayıtlar yapılacaktır. Şantiye günlüğüne her gün şantiyede meydana gelen önemli olaylar ve öğrencinin bizzat çalıştığı işle ilgili gelişmeler kaydedilecektir.

Şantiye Stajı Sırasında Yapılan Fotoğraf ve Diğer Dokümanlar

Şantiyelerde bina üretiminin gerçekleştirilmesinde çok sayıda, birbirinden farklı nitelikte işler yapılmaktadır. Yapı üretimi sürecindeki farklı etaplar fotoğraflar ile tespit edilerek rapora eklenmelidir. Bununla birlikte öğrenci şantiye stajı kapsamında uygulamanın yürütülmesi, hakediş ve metraj hazırlama, malzeme, ekipman, işgücü yönetimi, satın alma, idari işler, maliyet kontrol, muhasebe, finansman, taşeron yönetimi vb. gibi işlerde çalışma durumunda söz konusu işin ayrıntılarını öğrenmek ve rapora ilgili dokümanları eklemek durumundadır.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.

MADDE 12: Büro ve Şantiye Dışı Diğer Alanlarda Yapılacak Stajın Esasları

12.1. Özel Stajın Amacı

Büro ve şantiye stajları dışında, iç mimarlık mesleğinin disiplinler arası ilişkilerini tanıtıcı ve kavratıcı farklı alanlarda deneyim kazanmak amacıyla, aşağıda belirtilen gruplardan birinde staj yapabilecektir.

 1. Proje yönetim firmaları, yapı denetim firmaları, müşavirlik firmaları, inşaat firmaları merkez ofisleri ve kamu kuruluşlarının ilgili birimleri,
 2. DPT, TÜBİTAK, Döner Sermaye vb. araştırma projeleri,
 3. Çeşitli kuruluşların ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin düzenledikleri atölyeler veya diğer mesleki etkinlikler, çalışma atölyeleri, bilimsel araştırma projeleri, diğer mesleki etkinlikler.

12.2. Özel Staj Sonunda İstenen Belge ve Raporlar

–  12.1.a, 12.1.b ve 12.1.c maddelerinde tanımlanan staj yerleri ve/veya tarihi sit alanlarında ve/veya tarihi yapılarda mimari belgelemede yapılan çalışmalar büro ya da şantiye stajı niteliklerinden hangisine yakınsa, o gruba ait belgeler hazırlanarak teslim edilecektir. Ayrıca gerekli görüldüğünde, komisyonun önerisi doğrultusunda özel raporlar hazırlanacaktır.

Çalışma atölyeleri, alan araştırmalarında aşağıdaki belgeler istenir.

Staj Defteri

Çalışma süresince günlük olarak yapılan çalışmaların yazılacak ve yürütücü tarafından onaylanacaktır.Yapılan çalışmanın genel tanımı, amacı ve içeriği, çalışmayı örgütleyen kişiler ve kurumlar, katılan grup ve/veya kişilerin tanıtımı, ele alınan konuların tür ve nitelikleri belirtilecektir. Bu kapsamda yapılan kişisel çalışmanın ayrıntılı açıklaması ve sonuçları, uygulamaya esas olan örneğin sunulmasıyla yine bir raporda yer alacaktır.

Staj Sicil Fişi

Bu belge öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonunda kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir. 

YÜRÜRLÜK

MADDE 13: Yürürlük

Bu staj esasları 2012-2013 öğretim yılından itibaren tüm İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri için geçerlidir.

Belirtilmeyen durumlarda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Staj Yönergesi hükümleri geçerlidir.