Program Yeterliliği | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Program Yeterliliği

İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
BOLOGNA SÜRECİ PROGRAM ÇIKTILARI VE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
  Kuramsal / Olgusal
PY-1 Alanında gerekli, düşünsel, bilimsel, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
PY-2 Doğal ve kültürel mirası koruma bilincine, çevre duyarlı ve sürdürülebilir tasarımlar yapabilme bilgi ve sorumluluğuna sahip olmak.
PY-3 Tasarım alanındaki estetik, sanat, strüktür ve teknik bilgi birikimini bütünleşik bir iç mekân ve çevre tasarım sürecinde birleştirip uygulayabilmek.
PY-4 Alanında kurumsal, etik değerler, ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahip olma
Bilişsel – Uygulama Becerileri
PY-5 Tasarım-planlama alanında kavram geliştirme ve araştırmalar için söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü sağlama becerisine sahip olmak
PY-6 Disiplinler arası etkileşimli çalışmalarda, süreçleri analiz etmek, planlama, tasarım, uygulama ve denetleme süreçlerinde yaratıcı çözümler geliştirmek.
PY-7
Alternatif tasarım / planlama kurguları ve çözümleri geliştirme becerisine sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
PY-8 İç mimarlık ve çevre tasarımı alanının tüm süreçlerinde bağımsız olarak veya ekip içinde çeşitli rollerde sorumluluk alarak projeleri planlamak, yeni sentezler üretmek ve uygulamak.
  Öğrenme Yetkinliği
PY-9 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme bilinci ile kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PY-10 Düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir biçimde ifade etmek, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek farklı gruplarla paylaşabilmek.
PY-11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilmek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilmek.
PY-12 Tasarım alanındaki çalışmalarda güncel teknolojik araçlar ve programları kullanmak, gelişmeleri takip edebilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
PY-13 Tarihi çevre ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı çevre için proje geliştirmek ve etkinlikler düzenlemek.
PY-14 Güncel yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibi olmak.