İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Ders İçerikleri

1.YARIYIL                                                                                                                                                                                                   

İÇT101 – TEMEL TASARIM I               (2+6) 5     AKTS : 10

Temel Tasarım Eğitimi I dersinde, öğrencilerde görsel alanının ön yargılardan arındırılarak yeniden yapılandırılması amaçlanır; derslerde, gözlem ve algılama yolu ile nesnelerin yapısal özellikleri,  strüktürlerini, dokularını incelenerek, doğadan etütler yaptırtırılır, tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilerek,  öğrencilerin görsel algılama, tasarlama ve ifade edebilme becerileri geliştirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Karakalem, mürekkep, monokrom ve çeşitli boya malzemeleriyle renkli yaptırılan uygulamalarla, renk ve biçim ilkeleri ve ilişkileri çerçevesinde biçimsel anlatım dili oluşturulur. Çeşitli malzemelerle ve farklı konularda üç boyutlu tasarımlar yaptırılır. Deneysel araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.

 

İÇT103 – TEKNİK RESİM     (2+2) 3    AKTS : 6

Teknik Resim dersinde; mimari anlatım için gerekli araç, gereçlerin tanıtılması ve kullanımı, mimari çizimde gerekli teknik ve teorik bilgiler verilir. Çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramları, temel geometrik şekillerin çizimi ve epür anlatılarak öğrencilere, epür içinde nokta, çizgi, yüzeylerin konumları ve izdüşüm yöntemleri, izdüşüm çizimleri, izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması, üç boyutlu cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, mimaride plan-kesit-görünüş kavramı, ölçek ve ölçülendirme, cisimlerin ölçülendirilmesi, mimari çizimde ölçülendirme esasları ve uygulamalar yaptırılır.

 

İÇT105 – DESEN    (2+2) 3     AKTS : 4

Desen dersinde; karakalem, füzen, çini mürekkep gibi gereçlerle gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencinin sağlam bir algı gücüne ve çizim becerisine ulaşması sağlanır. Model olarak her tür nesne kullanılabildiği gibi, arkaik-antik büst ve torslar ile amaca uygun olarak hazırlanmış geometrik baş ve büstler, anatomik torsların yanı sıra canlı model kullanılır. Desen eğitiminin ilk aşamasında, kenar çizgilerinin ağırlık kazandığı oran-hareket-yerleştirme, çizgi estetiği üzerinde durulur. Ardından, konstrüktif çizgilerle üçüncü boyut, çizgisel tonlamalarla ışık-gölge, hacim sorunları aktarılarak öğrencinin doğru, sağlam ve estetik desen çizebilme ve yaratabilme seviyesine gelmesi amaçlanır. Son aşamada öğrencinin anatomi bilgisini, uygulamalarla edindiği becerisini ve imge gücünü kullanarak mekan unsurunu resme katabilmesi sağlanır.

 

İÇT107 – KÜLTÜR TARİHİ I     (2+0) 2    AKTS: 3

Kültür Tarihi dersinde; kültür kavramı tarih süreci içinde sosyal, ekonomik, toplumsal ve sanatsal açıdan gelişim çizgisine dikkat çekilerek araştırılır. Ders kapsamında; kültür kavramı ve kuramı, kültürel evrim ve yenilikler, biyolojik evrim, ekonomik ve toplumsal yapı aşamaları araştırılır. Kültürel ve toplumsal yapı uygarlıklar üzerinde sanat eserlerine paralel olarak incelenir. Özellikle yaşanılan bölge olan Anadolu ve çevresindeki kültürel ve sanatsal gelişim ayrıntılı olarak ele alınır. Mezopotamya sanatının aşamaları,  Sümer öncesi uygarlıklar ve Sümerler, Akkadlar, Babil Çağı, Asur Çağı, Mısır kültürü ve sanatı çerçevesinde örneklenerek anlatılır. Anadolu’da tarih öncesi uygarlıklar olan, Hatti ve Hitit kültürünün özellikleri ile Urartu, Phrygia, Lydia, Karia, Lykia ve Ege kültür tarihi ve sonraki aşamalar olan Helenistik ve Roma dönemlerinin kültürleri araştırılarak öğrenciye kavratılır.

 

SSP100 -SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ (2+0) 2     AKTS: 2

Toplumsal veya bireysel konular dahilinde, duyarlı bireylerin bilinçlenmesinin ve de grup olarak hareket edebilmenin, yönetebilmenin ön plana çıkarabildiği ders olarak belirlenmiştir. Öğrenciler belirlediği duyarlılık, sorumluluk projeleri için grup içerisinde sürekli iletişim içinde bulunarak, ihtiyaç ve uygulama analizini yapıp, iş bölümü oluşturarak hayata geçirirler. Bu sürecin bütün doküman ve belgelerini toplayıp ilan ederler. Sosyal medya aracılığıyla da görünür hale getirip örnek teşkil ederler.

 

TUR101 – TÜRK DİLİ I      (2+0) 2     AKTS : 2

Türk Dili I dersinde; dilin tarifi ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, Türkçe’nin Dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, hece bilgisi, Türkçe’de imla ve noktalama, kök ve ekler, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, okuma-anlama ve özetleme teknikleri, sözlü anlatım, yazılı anlatım, cümle ve paragraf oluşturma, yazı planlama konuları işlenir.

 

ING101 – YABANCI DİL I     (2+0) 2    AKTS : 2

Yabancı Dil I  dersinde; temel düzeyde İngiliz diline ilişkin dilbilgisi bilgilerinin aktarılması, konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilmesi, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik ve mesleki metinlere yönelik kelime ve terimlerin kavranması, meslek alanında bilgi verme, sunum ve tartışma yapma alışkanlığının oluşturulması sağlanır.

 

İNT100 – ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ (1+0) 1     AKTS : 1

Hasan Kalyoncu Üniversitesine yeni başlayan öğrencilerin; üniversite ve kampus yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve üniversitenin yapısına ve olanaklarına hızla adapte olmalarına yardımcı olmak İÇİN düzenlenen “Öğrenci Oryantasyon Programı”dır. Bu program, öğrencilerin yeni arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşmalarına, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin akademik kadrosunu, çalışanlarını ve tüm birimlerini daha iyi tanıyabilmelerine, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Öğrenci Kulüpleri, Fakülte ve Bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerine, üniversite ve kampus hayatını deneyimleme fırsatını sunmayı amaçlar.

 

2.YARIYIL                                                                                                                                                                                                   İÇT102 – TEMEL TASARIM II     (2+6) 5      AKTS : 10

Temel Tasarım Eğitimi II dersinde; konum, ölçü, değer, yön, doku, renk gibi tasarım öğeleri ve düzen, yenileme, uyum, karşıtlık, aşama düzeni, egemenlik, denge ve birlik gibi tasarım ilkeleri ile şekil-zemin ilişkilerini sağlayan uygulamalar yaptırılarak öğrencide görsel bütünler oluşturma yeteneği geliştirilir. Doğanın, yaşam çevresinin, nesnelerin ve sanat eserlerinin kaynak olarak ele alındığı derste konular gözlem, analiz ve sentez sistematiği içinde yorumlanır. Aktif eleştiri, ilişkilendirme, özgür yargılama, duygu katma, farklı bireysel yollardan yanıta ulaşma,  yeni anlamlar üretme, deneme, yanılma, kendine yeterli olma, açık fikirlilik, esneklik, ilgi, merak ve araştırma gibi anlatım becerileri geliştirilen öğrencinin düşünceden görüntüye, görüntüden düşünceye hızla geçebilen, esnek, değişken ve yaratıcı düşünce yapısının geliştirilmesine önem verilir.

 

İÇT104 – PERSPEKTİF VE TASARI GEOMETRİ     (2+2) 3    AKTS : 5

Derslerde, bakış noktası, resim düzlemi, ufuk çizgisi ve kaçma noktası kavramları anlatılır.  Perspektifi çizilecek olan objenin resim düzlemine yerleştirilme şekline bağlı olarak değişen tek kaçma noktalı perspektif, iki kaçma noktalı perspektif ve üç kaçma noktalı perspektif öğrenciye anlatılır. Dönem boyunca, bu perspektif çeşitlerine uygun olarak küçük ve basit elemanların perspektifleri, ardından daha karmaşık perspektifler çizdirilir. Çalışmalar, kurşunkalem, çini mürekkebi yada boya kullanılarak ve ışıkgölge kontrastları ve uzaklık-yakınlık ayrıntıları renk, doku ve ton farklılıkları ile ifade edilerek sunulur. Aksonometrik ve Konik Perspektifler hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin temelini teşkil eder. Tasarlanan mimari elemana ait biçimlerin oluşmasında, bu mimari biçime esas geometrik elemanların tüm özelliklerinin; birbirleriyle olan ilişkilerinin tam olarak bilinmesi ve çok değişik konumlar için problemlerin çözülebilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır.

 

İÇT106 – ARTİSTİK ANATOMİ     (2+2) 3    AKTS: 4

Anatomi dersinde insan vücudunu oluşturan yapıların normal şekil, duruş ve işlevleri ve aralarındaki ilişki aktarılır. Vücudun hareket ve biçimleri sanat eserleri örnekleri üzerinden betimlenir. İnsan vücudunun çeşitli bölümlerinin denge-oran ilişkisiyle yerleştirilmesi ve organların yüzey üzerindeki izdüşümleriyle konturların saptanması öğretilir. Vücut üzerinde değişik oran ve ayırma planlarından yararlanarak hareket sırasındaki değişiklikler çözümlenir. İdeal insan vücudunun ölçü, orantı ve boyutları, “modül” ölçü birimleriyle açıklanarak öğrenciye kavratılır.

 

İÇT108 – SANAT TARİHİ   (2+0) 2    AKTS : 3

Sanat Tarihi dersinde; sanatın anlam ve önemi, ortaya çıkışı, sınıflandırılması, sanat tarihi ile ilgili kavram ve literatür anlatılır, sanat alanındaki gelişmeler, Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıklar, Antik Yunan ve Roma, Bizans Sanatı eserleri tanıtılır. Avrupa Sanatı; Roman, Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok ve Rokoko vb. üslupları örnekleri ile incelenerek öğrencilerin sanat eserlerini üslup, zaman, kültür farklarını ayırt edebilme, sentez ve analiz yetenekleri geliştirilir. Çağımızın sanat akımlarının, karakteristik özelliklerinin ve bir ekolü temsil eden ya da kendi başlarına bir değer ifade eden sanat eserlerinin analizleri yapılır. Bilimsel gelişmelerle sanat arasındaki etkileşim gibi konular audiovisual metotlarla işlenir. Böylece öğrencilerin sanat eseri ve olaylarına ilgileri çekilerek bir sanat eserini her yönden inceleme yetenekleri geliştirilir.

 

İÇT110 – MATEMATİK-STATİK      (2+0) 2      AKTS : 3

Matematik dersinde, temel kavramlar, sayı basamakları, rasyonel sayılar, ondalıklı sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, denklem çözme, oran-orantı, doğruda ve üçgende açılar, diyagonaller,  dik üçgende trigonometrik bağıntılar, üçgende alanlar, çokgenler, dörtgenler, prizmalar, piramitler,  daire, kürenin alan ve hacim hesapları öğretilir. Statik – mukavemet hesaplarında kullanılan temel geometrik şekiller, bu şekillerin alan, hacim hesaplama yöntemleri, açı bağıntı teoremleri, aritmetik işlemler, denklem, üçgen-kosinüs- sinüs teoremleri, statik kavramlar, düzlem kuvvetler statiği, vektörler, moment, makara, kafes ve çerçeve, kiriş, yayılı yükler konularının hesaplama yöntemleri incelenir. Taşıyıcı sistem tasarımında elemanlara etkiyen kuvvetlerin fiziksel olarak hissedilmesi için maket uygulaması yaptırılır. Mimaride kullanılan taşıyıcı sistemler tanıtılır, bitmiş bir yapının iç mimari açıdan yorumlanması aşamasında, sanatsal ve işlevsel taşıyıcı eleman eklenmesi, tasarım ilkeleri ve taşıyıcı sistem üzerinde yapılacak olan tasarımın strüktür üzerindeki etkisi anlatılır.

 

TUR102 – TÜRK DİLİ II     (2+0) 2      AKTS: 2                                             

Türk dili II dersinde, Makale: Makale türünün özellikleri ve kuralları, örnekler, Fıkra: Fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları, örnekler, Bibliyografya: Bibliyografyadan yararlanma, Biyografi: Nasıl yazılır, edebiyattaki yeri nedir?, Gezi yazısı: Gezi yazısında nelere dikkat edilir?, Anı: Anıların edebiyattaki yeri, yazma kuralları, Deneme: Diğer türlerden farkı, İnceleme: Kitap ve dergi incelemesi, Konferans: Sözlü Komp. Türlerinin özellikleri, Açık Oturum: Tartışma türlerinin kuralları, Panel: Panele hazırlık, uygulama ve sonuç, Sempozyum: Diğer Türlerle benzer ve ayrı yönleri, Münazara: Kuralları ve sonuçları öğretilir.

 

ING102 – YABANCI DİL II     (2+0) 2    AKTS : 2

Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.

 

İÇT199 – STAJ 1 (Şantiye)     (0+0) 0    AKTS : 1

Şantiye stajında öğrencinin,  şantiye alanındaki aktiviteler ve yaşam; projeye dâhil olan disiplinler arasındaki koordinasyon ve programlama; proje uygulama ve detaylandırma aşamaları ve iş güvenliği konularında bilgi ve deneyim kazanması beklenir.

 

3.YARIYIL                                                                                                                                                                                                   

İÇM201 – İÇMİMARİ PROJE II (2-6-0) 5   AKTS: 8

İnsan – mekân ilişkileri üniter ve küçük ölçekli mimari tasarım problemleriyle araştırılır. Temel işlevler, yapı ve yapı sorunları ile mekânsal organizasyon konuları tasarım ilkeleri gözetilerek ele alınır. Görsel, işlevsel ve yapısal faktörler ile mekân tasarımı arasındaki ilişki konut-barınma birimi ölçeğinde incelenir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Ders, proje ve uygulama dersidir.

 

İÇM203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (2-2-0) 3  AKTS: 4

Dersin amacı bilgisayar destekli tasarım ve grafikler için giriş dersidir. Derste Mimari amaçlı kullanılan yazılımları genel olarak tanımak, Cad tabanlı bir progam ile 2 boyutlu teknik çizim yapmayı öğrenmek, saklama, çıkış, çizim, düzenleme, yazma, ölçülendirme, ekranda görüntüleme, sorgulama, yardımcı ve özel komutlarını öğrenmek, bilgisayar destekli tasarım ve teknik çizim yapma pratiği kazandırmak. Derste, bilgisayar ile endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda yaratılması ve çıktı alınmasına yönelik uygulamalar yaptırılır.

Ders Kitabı (Notu)

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Kadir Gök, Autocad 2010, Seçkin Yayınevi

 

İÇM221 – YAPI ELEMANLARI (2-2-0) 3   AKTS: 5

Genel yapı ve yapım kavramları, yapıların sınıflandırılması, zemin yapı ilişkisi, temellerin sınıflandırılması, kazı işleri, duvarlar, yapım yöntemleri, işlevleri, türleri boşluk kuruluşu, kemerler, lento, söve, eşik ve denizlikler, geleneksel malzeme ile üretilen duvarlar ve yapım ilkeleri, endüstrileşmiş malzeme ile üretilen duvarlar ve yapım ilkeleri, duvar boşluklarının oluşturulması ve duvar öğeleri malzemelerine özgü mekân oluşturmalar, bacalar, rampa ve merdivenler, merdiven türleri, malzemeleri, sistemleri, çözümleri dengeleme, basamak kaplama ve korkuluk detayları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Berkman, A. F., (1970),Yapı Elemanları, İTÜ İnşaat Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Dr. İlker Özdemir, Yapı Elemanları Kitabı.

 

İÇM209 – MALZEME II (1-2-0) 2   AKTS: 4

Ders, Yapıya ait sistemler ve bu sistemlerin bileşenleri üzerinde; iç mekânın bu sistem içindeki yeri, uygulamayı sınırlayan ve belirleyen malzemelerin özellikleri, türleri ve uygulama koşulları konusunda verilen bilgilerin tasarım sürecindeki belirleyiciliği üzerine ince yapı kavramı ve ince yapı gereçleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.  Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde, tasarlanan mekân karakteristiklerine uygun malzeme seçimine karar verir. Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekâna uygun renklere karar verir. Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekâna uygun dokuyu belirler.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim Elemanı ders notları

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Chıng, Francis, D.K., İç Mekân Tasarımı – Resimli, Yapı-Endüstri Merkezi A.Ş. İstanbul, 2004.
 • Bovıll, Carl., Architectural Design: Integration Of Structural And Environmental Systems., Van Nostrand Reinhold, New York, Usa., 1991.
 • Neufert, Ernst., Neufert: Yapı Tasarım Bilgisi., Verlag Ullstein Gmbh., Frankfurt/Berlin, Germany, 1983.
 • Ramsey, Charles,G., Sleeper, Harold, R., The American Institute Of Architects: Architectural Graphic Standards, Usa., 1981.
 • Allen, Edward., How Buildings Work: The Natural Order Of Architecture., Oxford University Press, New York, Usa., 1980

 

İÇM207 – GÖLGE PERSPEKTİF II (2-2-0) 3   AKTS: 4

Dersin amacı, teknik çizim normları, biçim, biçime uygun tarama, boyama ve gölge teknikleri, iç mekânlara ilişkin iki ve üç boyutlu çizimler ve ifade teknikleri, mekân ve yüzey ifadesinde doku, renk ve ışık kullanımı, mimari projelerde insan, bitki, çeşitli obje çizimleri ve bunların ifadelerinin tasarımlarında kullanım becerisinin geliştirilmesidir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Küpün axonometrik ve izometrik görünüşünü çizer. Küpün tekve çift kaçış noktalı perspektifini çizer. Çift boyut küpün tek nokta (yapay) ve çizgisel (doğal) ışık- gölgesini çizer. 1/50 belirli dizimdeki küplerin aksonometrilerini çizer. 1/50 mutfak, salon, banyo, yatak odası aksonometrisi çizer.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim Elemanı ders notları

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Işık, Dr. Zafer “Perspectives”
 • Türkçü , Prof. Dr. H. Çetin ”Mimaride izdüşümü çizim yöntemleri”
 • Hortan, Y. Mim. Horbi “ Mimari perspektif, perspektif gölge” Onat, Esen “Perspektif ve perspektif gölge çizimi”
 • Şahinler, Osman, Mimarlıkta teknik resim”
 • Audio Video sunumları ve föyler

 

AİİT201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2-0-0) 2  AKTS: 2

Osmanlının yıkılışı, parçalanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, sosyal alanlardaki inkılâplar, çok partili hayata geçiş.

Ders Kitabı (Notu)

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I,II, YÖK yayını.
 • Mumcu, A., Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi.

SEÇMELİ DERS (SERBEST) (2-0-0) 2   AKTS: 3

 

4.YARIYIL                                                                                                                                                                                                   

İÇM202 – İÇ MİMARLIK PROJE III  (2-6-0) 5  AKTS: 8

İnsan – mekân, sokak ve toplum ilişkileri konut, ticaret veya kamusal yapı ve yakın çevresi ölçeğinde araştırılan mimari tasarım problemleriyle incelenir. Tasarım sürecinin, görüş, kavram aşamasından başlayarak gereksinimler, kısıtlar ve olanaklar çerçevesinde geliştirilmesi, iç ve dış mekan organizasyonuna yansıtılması, tasarım kuramları doğrultusunda incelenir. Ders, konut, ticaret veya kamusal yapı problemlerini ortaya koymakta, iç mekan tasarım ilkeleri, stil ve tasarım eğilimleri, mobilya ve malzeme seçimi, yaratıcı anlatım ve ürün bilgisinin entegrasyonunu vurgular.

Ders Kitabı (Notu)

 • Ders, proje ve uygulama dersidir.

 

İÇM204 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (2-2-0) 3   AKTS: 4

İç Mimari çizimde kullanılan vektör tabanlı paket Program ile 3 boyutlu çizim yapma sketch hazırlama, komut özelliklerinin tanıtılması, 2 ve 3 boyutlu sunum teknikleri, program dili, çizim deyimleri, 2 ve 3 boyutlu çizimler: plan, kesit, tarama, ölçülendirme, tabakalandırma. Ders kapsamında komut nesne ilişkisi, temel üç boyutlu geometrik nesneler- gelişmiş üç boyutlu geometrik nesnelerin yaratılma biçimleri, yaratılan bu üçboyutlu nesnelerin özellik değişkenleri-fiziksel dönüştürücüleri, temel deformasyon komutları, iki boyutlu şekillerin üç boyutlu nesnelere dönüştürülmesi, iki boyutlu nesne değişkenleri, temel renk- ışık bilgisi, ışık türleri- etkileri, kamera oluşturma, çevresel etkiler, foto- gerçekçi resim oluşturma yöntemleri, nesneleri canlandırma ve simülasyon oluşturma gibi konular uygulamalı olarak işlenir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Kadir Gök, Autocad 2010, Seçkin Yayınevi

 

İÇM208 – BİNA BİLGİSİ (2-0-0) 2   AKTS: 3

Mimarlık kavramları, insan ve gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri, mimari planlama süreci, konut, konut kültürü, eylemler, konut tipleri, farklı bina tiplerinin fonksiyonel çözümlerinin irdelenmesi, çevre kavramları, çevresel veriler, doğal sosyal ve yapay çevre bileşenleri, vaziyet planı ana yerleşim kararlarının verilmesi dersin kapsamını oluşturan konulardır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Behçet Ünsal, Bina Bilgisi, Meb

 

İÇM210 – TAŞIYICI SİSTEMLER (2-0-0) 2   AKTS: 3

Bu dersin kapsamında taşıyıcı sistem kavramı anlatılacaktır. Doğa strüktürleri olan hayvansal ve bitkisel strüktürlerin yapısı incelenerek, günümüz mimarisine kaynak olduğu noktalar belirlenecektir. Strüktür sistemlerinin sınıflandırılması, kabuk sistemleri ve katlanmış plakların özellikleri anlatılmaktadır

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim Elemanı ders notları

 

İÇM214-YAPI İÇİ KONSTRUKSİYON  (2-2-0) 3  AKTS: 5

Bu ders kapsamında iç mimarlık öğrencilerini yapısal bilgilerle donatan, taşıyan-taşınan ilişkisinin kurulmasına yönelik bilinçlendiren ve taşıyıcı sistemlerle ilgili temel öğretileri veren bir içeriktedir. Mekân içi yapısal donatıları oluşturan malzeme çözümleri, ölçülendirme ve seçim, yapım yöntemleri, detaylandırmalar ve malzemeye dayalı sentezler ön planda tutulacaktır. Her yapı elemanının çizim analizlerine değinilecektir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim Elemanı ders notları

 

AİİT202 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2 (2-0-0) 2  AKTS :2

Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve Misak-ı Milli’nin Kabulü, İstanbul’un işgali, T.B.M.M. açılışı, Sevr Barış Antlaşması, İstiklal Mahkemeleri, 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi, Doğu Cephesi Harekatı, I.İnönü Zaferi, İlk Anayasanın Kabulü. II. İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar, Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası, 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası, Atatürk İlkelerinin Açıklanması.

Ders Kitabı (Notu)

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II, YÖK yayını.
 • Mumcu, A., Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi.

 

SEÇMELİ DERS (SOSYAL) 2   AKTS: 3

 

İÇM200 STAJ 1 (0-0-0) AKTS: 2

Endüstriyel çalışma ortamı, çalışma şartları ve pratik uygulamalar.

 

5.YARIYIL                                                                                                                                                                                                   

İÇM301 – İÇ MİMARİ PROJE IV (2-6-0) 5  AKTS: 10

Çok katlı binalarda insan ve sosyal çevre ilişkisi karmaşık işlevler bakımından incelenmektedir. İç ve dış mekanda aydınlatma ve mobilya tasarımına öncelik veren, düşey sirkülasyon ve yapısal problemlere, sıhhi ve elektrik tesisatı sorunlarına eğilen konular araştırılır. Büro ve iş yerleri, yönetim binaları, hastane binaları, eğitim ve yurt binaları gibi yüksek binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve iç bahçe çözümleri araştırılır. Sunumlar bilgisayar çıktısı ve maketle yapılır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Proje ve uygulama dersidir.

 

İÇM303 – FİZİKİ ÇEVRE (3-0-3) 3  AKTS: 5

Makro ölçekteki kent olgusundan mikro ölçekteki konut ve çevresini etkileyen tüm faktörler ve bunların tasarıma etkileri bu ders kapsamında anlatılacaktır. Isı, nem, güneş enerjisi ve kullanımı, gün ışığı, ses ve gürültü, doğal ve yapay aydınlatma, akustik, iklimlendirmeye giriş gibi çevresel faktörler ve bunlara bağlı tasarım yöntemleri uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim Elemanı ders notları

 

İÇM305 – MOBİLYA TARİHİ (2-0-0) 2 AKTS: 3

Geçmişten günümüze ulaşan yaşam biçimleri ile mobilya ilişkisini inceleyen bu ders kapsamında, mimari akımlara eşgüdümlü dönemlerin mobilyaları tanıtılacak, adlandırılacak, kullanıma yönelik bilgiler verilemeye çalışılacaktır. Özellikle 20. yy’ ın son yarısından günümüze değin mobilyaların geçirdikleri evrim tanıtılacaktır

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Dinçel, K. Mobilya Sanat Tarihi, Milli Eğitim, İstanbul, 1979.
 • Smith, E. A Concise History of Furniture, Thames and Hudson, 2000
 • Blackmore, R. History of Interior Design and Furniture, John Wiley and Sons, 1997.

 

İÇM307 – GRAFİK ve MODEL ANLATIM (2-2-0) 3 AKTS:5

Bilgisayar Destekli Mimari tasarım kriterlerinin üç boyutlu olarak oluşturulması ve sunum tekniklerinde hareketin animasyon olarak bilgisayar teknolojisi ile nasıl gerçekleştirileceğinin öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır. Mimari tasarım kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilen bilgisayar destekli mimari tasarımda uygulanan üç boyutlu yöntem ve teknikler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ders, bilgisayar yardımı ile hazırlanan iki boyutlu bir modelin üçüncü boyuta geçişi üzerinde ağırlıkla durmaktadır. Sonuç olarak da kamera konumları ve malzeme oluşturma gibi konu başlıklarının belirlenen bir paket program üzerinde sunumu ile tamamlanmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

SEÇMELİ DERS (SOSYAL) (2-0-0) 2   AKTS: 3

 

SEÇMELİ DERS (TEKNİK) 2   AKTS: 4

 

6.YARIYIL                                                                                                                                                                                                   

İÇM302 – İÇ MİMARLIK PROJE V (2-6-0) 5  AKTS: 10

İnsan ve sosyal çevre ilişkisi karmaşık işlevler barındıran binalar incelenir. İç ve dış mekânda detay çözümleri ile peyzaj tasarımına öncelik veren, yapısal problemlere, akustik ve iklimlendirme, yangın, acil kaçış sorunlarına eğilen konular araştırılır. Fuarlar, sergi salonları, konser salonları, gösteri merkezleri, spor salonları, terminaller gibi yoğun sirkülâsyonun olduğu geniş açıklıklı binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve bahçe çözümleri araştırılır. Sunumlar bilgisayar çıktısı ve maketle yapılır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Proje ve uygulama dersidir.

 

İÇM304 – MOBİLYA TASARIMI  (2-2-0) 3 AKTS: 4

 1. yy’da İç Mekân-Mobilya İlişkisi: Mobilya tasarım kriterleri, Somut tasarım nitelikleri, Soyut tasarım nitelikleri; Mobilya Tasarımında Tasarım Kriterlerinin Oluşturulması: Tasarım kriterlerinin giriş projesine yansıtılması ve bir ürün çalışması, Eskiz çalışması, Detay çözümleri, Maket çalışması (1/5 ölçekli), Perspektif uygulamaları; Belirlenen Küçük Ölçekli Bir Mekâna Bağlı Olarak Mobilya Tasarımı; Eskiz çalışması, Detay çözümleri, Maket çalışması (1/1; 1/5 ölçekli), Perspektif uygulamaları.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Minguet, Josep Maria, New Home Furniture Design, Monsa Yayınevi.
 • Steff, Gary, Architectural Lighting Desing, Wiley-Academi Yayınları, 2008.

 

İÇM308 – RÖLÖVE (2-2-0) 3   AKTS: 4

Yapıların, özellikle tarihi yapıların ölçülmesi, geleneksel ve optik ölçme tekniklerinin tanıtımı, geleneksel rölöve yöntemlerinin anlatılması, sıfır hattı çekme, üçgenleme, plan kesit ve görünüş rölövelerini oluşturma konuları ders içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca ders kapsamında küçük ölçekli bir konun rölöve çalışması da öğrencilerden istenmektedir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM330 – TESİSAT BİLGİSİ (2-0-2) 2   AKTS:3

Bu ders kapsamında; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, güneş toplaçları ile ısıtma tesisatı, ısıtma sistemleri ve temel özellikleri, havalandırma, doğal ve yapay havalandırma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, elektrik tesisatı ile ilgili elemanlar ve gereçler, yapılarda aydınlatma tesisatı proje örneklerinin incelenmesi, aydınlatma projesi–aydınlatma tesisatı projesi ilişkisi, bütünleşik aydınlatmada aydınlık düzeyi kontrol sistemleri, aydınlatma tesisatı projesinin hazırlanması ve tesisatın kullanılışının belirlenmesi, sıhhi tesisat–proje ilişkileri ıslak mekânların düzenlenmesinde etkide bulunan faktörler, temiz su tesisatı, pis su tesisatı yağmur suyu tesisatı, çevresel drenaj konularında temel bilgiler verilecektir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Dr. Gönül Utkutuğ Tarafından Atılım –İç Mimarlık Bölümü İçin Özel Hazırlanmış “İklimsel Konfor Ve Tesisat” Ders Notları (Ppt Ve Ppt Printleri)
 • Lechner, N., Heating, Cooling, Lighting : Design Methods For Architects, Wiley, New York, 1990
 • Yeang, K., 1995, Designing With Nature : The Ecological Basis For Architectural Design, Mcgraw-Hill New York
 • Thomas, R., 1996, Environmental Design : An İntroduction For Architects And Engineers, E & FN Spon London ;New York

SEÇMELİ DERS (SOSYAL) (2-0-0) 2   AKTS: 3

 

SEÇMELİ DERS (TEKNİK) 2   AKTS: 4

 

İÇM300 – STAJ II (0-0-0) 0   AKTS: 2

Endüstriyel çalışma ortamı, çalışma şartları ve pratik uygulamalar. (Yapı malzemeleri üretimi ve pazarlanması)

 

7.YARIYIL                                                                                                                                                                                                   

İÇM401 – İÇ MİMARLIK PROJE VI (2-6-0) 5   AKTS:15

İnsan ve sosyal çevre ilişkisi doğal, mimari ya da tarihi özelliği olan yapısal çevrelerde karmaşık işlevler barındıran tamamen ya da kısmen korunması gerekli bina gruplarında incelenir. İç ve dış mekânda detay çözümleri ile iş programına öncelik veren, mobilya ve peyzaj tasarımına, yapısal problemlere, elektrik, sıhhi, akustik ve iklimlendirme sorunlarına eğilen konular araştırılır. Müze, otel, kültür merkezleri gibi çevresel ve kültürel bağlamda farklı çözümler sunabilecek binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve bahçe çözümleri araştırılır. Sunumlar bilgisayar çıktısı ve maketle yapılır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Proje ve uygulama dersidir.

 

İÇM403 – YAPIM YÖNETİM EKONOMİSİ (2-0-2) 2   AKTS: 3

Ekonomiklik kavramı, kullanılabilecek bina ilk yatırım maliyeti, bina kullanım maliyeti. Ekonomik bina tasarımında bina maliyeti planlaması ve kontrolü. Bina tasarım sürecinin her alt evresinde kullanılabilecek maliyet tahmin (hesap) yöntemleri. Bina maliyetini etkileyen faktörler. Tasarımın çeşitli evrelerinde bina maliyeti hesabına ve maliyet karşılaştırmalarına yönelik uygulamalar

Ders Kitabı (Notu)

 • Proje ve uygulama dersidir.

 

SEÇMELİ DERS (TEKNİK) 2  AKTS: 4

 

SEÇMELİ DERS (TEKNİK) 2  AKTS: 4

 

SEÇMELİ DERS (TEKNİK) 2  AKTS: 4

 

8.YARIYIL                                                                                                                                                                                                   

İÇM499 – İÇ MİMARLIK BİTİRME PROJESİ (2-6-0) 5   AKTS: 18

Bitirme Projesi, öğrencilerin ülke gerçekleri ile örtüşen bir problemi araştırarak, yorumlayarak çözmeleri beklenen bir tasarımdır. Çalışılacak konular korunması gerekli tarihi ya da doğal çevrede mekânsal çözümler, yüksek teknoloji ürünü binalarda ileri teknikli malzemelerle çözümler, yeniden işlevlendirilen mekânlarda mobilya ve mekânsal donanım çözümleri, sosyokültürel ardalanların mekânsal dönüşümlere etkileri gibi çeşitli amaçlara yönelik olabilir. Sunum paftaları, maket, araştırma ve kavram dosyaları ile proje çalışmasının elektronik ortamda hazırlanmış kopyası Bitirme Projesi’nin ayrılmaz ekleridir.  Pazar koşullarına veya taleplere bağlı olarak seçilen bir konu ile ilgili öğrencilerin tek başına bir proje hazırlamaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin neler öğrenmiş olduklarını yansıtacak olan bir araştırma ve tasarım projesinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Bitirme Projesi öğrencilerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ndeki eğitimleri sonucunda mesleği uygulayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeterliğe sahip olduğunu kanıtlar.

Ders Kitabı (Notu)

 • Proje ve uygulama dersidir.

 

SEÇMELİ DERS (TEKNİK) 2  AKTS: 4

 

SEÇMELİ DERS (TEKNİK) 2  AKTS: 4

 

SEÇMELİ DERS (TEKNİK) 2  AKTS: 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

 

Beşinci Dönem Teknik Seçmeli Dersleri (3. YIL)

İÇM313 – KONUT KÜLTÜRÜ (2-0-0)  2   AKTS: 4

Dersin kapsamını konut sorunu, nedenleri, çeşitli yönleri, ülkemizde konut koşulları ve konut sorunu, konutun niteliksel açıdan irdelenmesi, kullanıcı açısından sorunlar, kullanım sonrası değerlendirme, çevre ve mekan ölçeğinde ortaya çıkan sorunlar, farklı çözüm alternatiflerinin değerlendirilmesi; seçilen örneklerin çevre-konut-kullanıcı açılarından tüm yönleriyle incelenmesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM315 – PEYZAJ TASARIMI (2-0-0)  2   AKTS: 4

Yapı dışındaki dış çevreyi oluşturan alanların düzenleme ilke ve teknikleri ders kapsamında verilmektedir. Yeşil ve set alan kesitleri, yollar, parklar, dış aydınlatmalar, çocuk oyun alanları, pergolalar, çatkı ve gereçleri  ders kapsamındadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM317 – MODELLEME VE ANİMASYON (1-2-0)  2  AKTS: 4

Seçilecek bir bilgisayar paket program ile 3 boyutlu modelleme, animasyon, sketch, video hazırlama ve ileri sunum tekniklerinin kazandırılması.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM319 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM (1-2-0)  2   AKTS: 4

Vektör veya piksel tabanlı bir bilgisayar programı ile grafik ve sunum tekniklerinin geliştirilmesi.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM323 – PEYZAJ YAPILARI (2-0-0)  2   AKTS: 4

Öğrencilere yapıların dışındaki mekân düzenlemesi ile ilgili bilgileri aktararak bu konudaki becerilerini mimari tasarımlarına yansıtmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Mekânsal Tasarım, peyzaj tasarımına etki eden faktörler (arazi biçimi, bitkiler, yapılar) ve peyzaj yapıları (zemin ögeleri, çevreleyici ve üst örtü ögeleri) konularının aktarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Norman K. Booth, Basic Elements of Landscape Architectural Design, Waveland Press, Ocak 1990.
 • John O. Simonds, McGraw-Hill, Landscape Architecture, NY, 1961.
 • Kevin Lynch, Site Planning, MIT Press, Cambridge, 1962.

 

İÇM325 – İÇ MİMARİDE ESKİZ TEKNİKLERİ(1-2-0) 2 AKTS:4

Öğrencilerin tasarım sürecinde becerilerini geliŞtirecek eskiz tekniklerinin tanıtımı, ilk düşünce eskizleri, tasarımda hayalgücü ve yaratıcılık, eskizler yoluyla tasarım düsüncesini geliştirme, eskizlerle düşünme, kavramsal düşünme, anafikir ve şematik anlatım, eskizlerle biçim araştırması ve biçim repertuarı oluşturmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • İnceoğlu-M.Soygenis-E.Çil, Tasarımda Eskizler, YTU Yayınları, 1997.

 

İÇM327 – ALIŞVERİŞ VE TİCARET İÇ MEKÂN TASARIMI (2-0-0) 2 AKTS:4

Alışveriş ve ticaret yapısı tanımı ve bu yapı türünün tasarımının tarihsel gelişimi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslar arası alışveriş ve ticaret yapısı tasarım yaklaşımları, çeşitleri ve tasarım parametreleri göz önünde bulundurularak yurtiçi ve yurtdışından örnek vitrin tasarım uygulamalarının analizi yapılacaktır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları

 

İÇM329 – ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4

Dersin amacı elemanter düzeyde ürün tasarım yöntemlerinin uygulamalı olarak öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu ders, tasarım süreci üzerine odaklanarak, endüstriyel tasarım eylemiyle ilgili tecrübe kazanımını hedefler. Öğrenciler, sunum çizimleri, teknik çizimler ve bitmiş ürün maketi aracılığıyla, bir ürünü baştan sona tasarlama deneyimini edinirler. Tasarım sorununun belirlenmesi, etkin çözüm ölçütlerinin ortaya konması, ürünün hedef tüketicileriyle ilgili ayrıntılı pazarlama araştırmalarının sunumu, yaratıcı tasarım sürecini izleyen bütüncül bir ürün tasarımı ve tasarımın etkin biçimde sunulması, ders kapsamında ele alınacak konulardır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Wallschlaeger, C. & Busic-Snyder, C., Basic Visual Concepts and Principles, McGraw Hill, 1992.

 

İÇM331 – ÇOCUK MEKÂNLARI TASARIMI ve GÜVENLİĞİ (1-2-0) 2 AKTS:4

Çocukluk dönemi, çocuğun fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyduğu bir zamandır. Bu gelişim sırasında çocuğun sağlıklı olması çevresiyle uyumunun güvenilir olmasıyla ilişkilidir. Çocuklar için yapılan tasarımların güvenli oluşu yaralanmaları önleme amaçlıdır. Yaralanmalar birçok nedenden olabilir. Çocukları koruma amaçlı yapılması gerekenler, mekân ve ürün uyumu, denetim ve eğitim olarak sınıflandırılabilir. Bu nedenle mekân ile çocuk arasında ne kadar uyum sağlanırsa o kadar çok çocuğun güvenliği ve mekân içinde etkinliği sağlanır. Derste bahsedilen amaçlar güdülerek çocuk-mekân ve güvenlik kavramlarının ilişkisi irdelenecektir. Çocuk mekânlarına dayalı tanımlamalara değinilerek çocuk güvenli mekân tasarım kriterleri çerçevesinde çocuklar için güvenli mobilya tasarımı yapılacaktır. Yapılan çalışmada tasarım problemine göre yaratıcı ve özgün çalışmalar yapılarak, öğrenci tasarladığı ürüne bağlı olarak ürün- malzeme ilişkisi ile detay çözümleri bilgisine sahip olur.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM333 – ÇAĞDAŞ YAPI MALZEMELERİ (2-0-0) 2 AKTS:4

Çağdaş yapı malzemelerinin kimyasal bileşimleri, üretim teknikleri, fiziksel ve mekanik özellikleri ve uygulama biçimlerinin öğretilmesi dersin ana amacıdır. Dersin içeriğini ahşap malzemeler; cam malzemeler; plastik malzemeler; metal malzemeler ve bu malzemelerin türleri, bileşenleri, sınıflandırılması, üretim biçimleri, özellikleri, kullanım yerleri, kullanım amacı ve uygulama biçimleri oluşturmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Toydemir,N., Gürdal,E., Tanaçan,L. 2000; Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul

 

Altıncı Dönem Teknik  Seçmeli Dersleri (3. YIL)

İÇM312BİNA VE MEKAN BİLGİSİ (2-0-0)  2   AKTS: 4

Mimarlık kavramları, insan ve gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri, mimari planlama süreci, konut, konut kültürü, eylemler, konut tipleri, farklı bina tiplerinin fonksiyonel çözümlerinin irdelenmesi, çevre kavramları, çevresel veriler, doğal sosyal ve yapay çevre bileşenleri, vaziyet planı ana yerleşim kararlarının verilmesi dersin kapsamını oluşturan konulardır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM314MEKAN KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (2-0-0)  2   AKTS: 4

Mekân kavramı oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekân organizasyonu, mekansal değişimler, farklı bina tipolojileri, mekan analizi ve teknikleri, analiz tekniklerinin farklı ölçeklerdeki örneklerle açıklanması dersin kapsamındaki konulardır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM316- KENT MOBİLYALARI TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4

Kent strüktürü içerisinde yer alan kentsel mekan kimliği, kentsel mekan ve tasarım ilişkisi anlatılmaktadır. Kent kimliğinin en etkin öğelerinden biri fiziksel çevredir. İnsanların kentsel yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan kent mobilyaları, fiziksel ve sosyal çevre ile uyumlu, güven veren ürünler olmalıdır. kent mobilyaları tasarım kriterleri ve üretim süreci incelenerek; tasarımda oluşan hatalara, kent mobilyalarının insanlarla fiziksel uygunluğu açıdan antropometrik ölçülere ve engellilere yönelik tasarım ölçütlerine yer verilerek, kentsel mekan kimliği oluşumundaki yeri irdelenmektedir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Aktürk, D., 1993. Kentsel Mekanların Tasarımında Psikolojik Boyut Üzerine Araştırma ve Bir Yöntem Önerisi, Doktora Tezi, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sancak, A., 2009. Kentsel mekan kimliğinin oluşumunda kent mobilyası tasarım kriterlerinin irdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Anonim, 1990a. Oturma bankları, TSE 7941, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara

 

İÇM318 – 20. YY SANATI (2-0-0) 2 AKTS:4

Dersin amacı, 20. yüzyılın ilk yarısının mimarlık ve sanat ortamını, öne çıkan mimarlık ve sanat kuramları ve uygulamaları ile dönemin öncü mimarlarını tanıtmaktır. 20. yüzyıl dinamiği içinde iz bırakmış belli başlı akımlar ve önde gelen sanatçılar, empresyonizm, ekspresyonizm, fovizm, kübizm, soyut sanat, konstrüktivizm, dada, fütürizm, sürrealizm, kinetik sanat, pop art, happening, kavramsal sanat ve çevresel sanat, günümüz Türk sanatçıları ve eserleri ders kapsamında işlenecek konulardır. Akımların temelinde yatan felsefî düşüncelerin neler olduğunun anlatılması, bu şekilde de akımların ortaya çıkış nedenlerinin keyfîlikten çok uzak olduklarının anlaşılması dersin içeriğinde yer almaktadır Bu dersin sonunda öğrenci 20. yüzyılın ilk yarısının mimarlık ortamını, mimarlık kuramları ile öne çıkan dönem mimarları ve yapılarını bilerek, dönemin mimari ürünlerini değerlendirebileceklerdir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Mimari Akımlar I-II, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Çağdaş Mimarlar, YEM Yayınları, İstanbul.

 

İÇM320 – GELENEKSEL TÜRK EVİ (2-0-0) 2   AKTS : 4

Dersin kapsamını geleneksel Türk evi olgusu, tarihsel ve tipolojik analizler, kültür ve mekan etkileşimi, çevre, kültür ve psikolojik bileşenler, geleneksel Türk evinin kültürel özü oluşturmaktadır. Ayrıca geleneksel Türk evi ve çağdaş Türk konutunun karşılaştırılması yapılarak, öğrenciler seminerler ile konuya katkıda bulunacaklardır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Eldem, S.,H., Türk Evi, Anıt Çevre Vakfı, İstanbul.
 • Bektaş, C., Türk Evi, Bileşim Yayınları, İstanbul.

 

İÇM322 – İLKÇAĞ VE ANTİK DÖNEM SANATI (2-0-0) 2 AKTS:4

Prehistorya, tarım ve uygarlıklar, Mısır, Mezopotamya ve Hitit Uygarlıkları, M.Ö. 3000-1400 Minos ve Miken, M.Ö. 12-13 yy. uygarlıkları, Dorlar ve İyonya’lılar, Yunana Uygarlığında Arkaik ve Klasik dönem, İran’da Pers ve Sasani’ler, Etrüskler, Roma, Erken Hristiyanlık ve Bizans Uygarlığı konuları ve Bizans’tan Endüstri Devrimine kadar Avrupa ve Anadolu dışında kalan Dünya Mimarlıkları ders kapsamında incelenecektir. Avrupa’da ortaçağa giriş ve ortaçağ, Rönesans, gotik, barok mimarlık dönemleri ve sanatları, Endüstri devrimi konuları işlenecektir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Mathews, T. F. (1993). The Clash of Gods. A Reinterpretation of Early Christian Art.
 • Koch, G. (1995). Frühchristliche Kunst. Eine Einführung, Stuttgart.

 

İÇM324 – TÜRK SANATI (2-0-0) 2 AKTS:4

İslamiyet’ten önceki ve İslamiyet’ten sonraki Türk sanatı hakkında bilgi edindirmek amaçlanmaktadır. Özellikle Orta Asya ve Anadolu’ya yayılmış olan Türk sanatını ve eserlerini tanıtmak ve oluşumundaki arka planı kavratmak. 1300-1480 tarihleri arasında Anadolu’nun farklı bölgelerine hakim olan beyliklerin, Erken Osmanlı Dönemi ve Osmanlı dönemi tarihsel süreci; mimari eserler, bani ve sanatçılar, geleneksel sanat dalları, kültürel etkileşimler dersin ana çerçevesini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Aslanapa, O., Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Aslanapa, O., (1986), Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul.;
 • Ayverdi, E.H., (1989), Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, C.I, 2. Baskı, İstanbul.;
 • Demiriz, Y., (1979), Osmanlı Mimarisinde Süsleme I, İstanbul.

 

İÇM326-ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI (2-0-0) 2 AKTS:4

Dersin amacı, Karanlık Dönem olarak kabul edilen Ortaçağ’da, Avrupa’da sanatsal üretimin incelenmesidir. Dersin içeriği Büyük Roma İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinden başlayarak, Ortaçağ Avrupası’nın tarihi-coğrafyası çerçevesinde Patristik ve Skolastik Felsefe Romanesk Sanat Gotik Sanat dönemlerini kapsamaktadır. Öğrenci öğrenim sonunda, Ortaçağ’da Avrupa sanatının temel kavramlarını belirleyebilecek ve Ortaçağ’da Avrupa sanatının mimari ve diğer görsel sanatlarını öğrenecektir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Roth, Leland M. , Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınları, İstanbul,2006.
 • Doğan, S. ‘Ortaçağ Manastır Sistemi: Doğu ve Batı Manastırları’, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20(2), 73-89.; (2003).
 • Toman, R. Romanesque. Architecture, Sculpture, Painting. Köln: Könemann.; (1997).
 • H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, 2014, İstanbul.

 

İÇM328 -İÇ MİMARİDE RENK UYUMU (1-2-0) 2 AKTS:4

Dersin amacı, renk ve ışık hakkında öğrencinin bilgi sahibi olması, rengin iç mekan tasarımında kullanımının örneklerle açıklanması, renk konusunda öğrencinin bakış açısının geliştirilmesidir. Dersin içeriğini ışık ve rengin tanımı, aralarındaki ilişki, gözün renk uyumu, rengin fiziksel tanımı ve renk sistemleri, renklerin birbirleriyle olan etkileşimleri, rengin insan psikolojisi üzerine etkileri, iç mekan tasarımında renk ve aydınlatma ilişkisi, renk ve donatı ilişkisi, renk ve doku ilişkisi konuları oluşturmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Pile, J., 1997; Color in inteiror design, Mcgraw-Hill Companies,inc., USA.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Çağlarca, S., 1993; Renk Ve Armoni Kuralları, İnkılap Yayınları, İstanbul.
 • Ünver, R., 1985; Yapıların İçinde Işık Ve Renk İlişkisi, Y.Ü. Yapı Fiziği Yayınları, İstanbul
  Albers, J., 1975; Interaction of Color, Yale University Press, USA.

 

İÇM334 – PORTFOLYO TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4

Dersin amacı öğrenciye kişisel bir portfolyo geliştirmenin temel prensiplerini öğretmektir. Sunulacak malzeme ve sunum şekli arasında anlaşılabilir, net, doğrusal bir ilişki kurabilmek üzerine odaklanılması hedeflenmektedir. Öğrenciler kişisel yeteneklerini en iyi ifade eden portfolyoları oluşturmak üzere yönlendirileceklerdir. En iyi işlerini kapsayan bir portfolyo tasarlamaları ve en uygun sunum yöntemini benimsemeleri istenmektedir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

Yedinci Dönem Teknik Seçmeli Dersleri (4. YIL)

İÇM405 – TASARIMDA ÜRÜN SEÇİMİ VE ANALİZİ (2-0-0) 2  AKTS: 4

Verilen mekânı sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyi belirli kullanıcı isteklerine göre tasarlamak, mekânla ilgili tüm yapı malzemelerinin karşılaştırmalı analizlerini oluşturmak, kalite sınıflamasına göre saptanan malzemelerin fiyat analizlerini yapmak, kabası bitmiş durumdaki mekânın yapılan düzenlemeye göre güncel teknik donatı projesini hazırlayarak uygulamayı yapacak teknik firma veya ekiplerden projeye uygun fiyatları alarak karar verilmesi, konu ile ilgili üretim maliyetleri, genel gider ve kar marjı düşünülerek teklifin sonuçlandırılması ile iş programı, süreci ve takviminin yapılması.

 

İÇM407 – AHŞAP BİLGİSİ (2-0-0)  2   AKTS: 4

Ahşabın özellikleri ve tanıtılması, ağaç ve ahşap türleri, ahşap elemanların boyutu, ahşabın inşaatlarda kullanılması, ahşap yapı türleri, ahşap yapı elemanları konuları bu dersin kapsamındadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM409 – İLERİ YAPIM TEKNİKLERİ (2-0-0)  2   AKTS: 4

İnsanlığın var oluşundan bu yana, mimari alanda uygulanmakta olan geleneksel ve gelişmiş geleneksel yapım yöntemlerinin dışında, günümüzde kullanılan yapı malzemelerindeki değişikliklere de bağlı olarak gelişen yeni yapım yöntemlerinin incelenmesi, uygulama esaslarının ve tekniklerinin irdelenmesi ve günümüz bina uygulamalarında kullanılması.

Yararlanılacak Kaynaklar

·       Çetin Türkçü, Çağdaş Taşıyıcı Sistemler, Birtsen Yayınevi, İstanbul, 2003.
Yükselen Ayaydın, İlkay Koman, 12 Soruda Beton Prefabrikasyon, Birmat Matbaası, İstanbul, 2004.

 

İÇM411 – YAPILARDA BAKIM VE ONARIMI  (2-0-0) 2   AKTS: 4

Yapı bitimini takip eden süreçte, yapı ömrünü ve verdiği hizmeti aksatmayacak şekilde işlevlerle doğru orantılı periyodik bakımın organizasyonu, yapı elemanlarına bağlı bakım çizelgelerinin oluşturulması ve ekonomik göstergeler dersin kapsamını oluşturmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM413 – ISLAK HACİM TASARIMI (2-0-0) 2 AKTS:4

Kullanıcıların fiziksel ve psiko-sosyal gereksinmelerini göz önünde bulundurarak farklı yapı gruplarında (konut, otel, vb), banyo-wc gibi ıslak hacimlerin genel tasarım ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde modern banyo anlayışının oluşumu, kullanıcı gereksinmeleri bağlamında farklı yapı gruplarında banyo-wc mekânlarının tasarım ilkeleri, ergonomik banyo-wc tasarımında renk, doku, malzeme ve antropometrik boyutlar gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenci, planlama açısından banyo-wc organizasyonu, ergonomik banyo-wc tasarımının ilkeleri ve banyo-wc tasarımında kullanılan güncel malzemeleri ve seçim kriterleri konusunda bilgi sahibi olur ve farklı tip ve boyutlarda banyo-wc tasarımına hakim olur.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Arcan, E. F. , ve Evci, F. , 1987, Mimari Tasarıma Yaklaşım 1 Bina Bilgisi Çalışmaları, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fak. , İstanbul
 • Baytin, N. , 1980, Konut Islak Mekanları, Tübitak Y. A. E. Yayın No: 45, Ankara
 • Lovett, S.M., The Smart Approach to Bath Design, 2006
 • Pluckenett, J. , Home Design and Decorating, Hamlyn London 1988

 

İÇM415– İNSAN – MEKÂN İLİŞKİSİ (2-0-0) 2 AKTS: 4

Mekân kavramı, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, iç mekân tasarım öğeleri, iç mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, iç mekân organizasyonu, mekansal değişimler, iç mekana yönelik çevresel sistemler, iç mekan örnekleri, kent mimarisi, kent boşluğu, kent duvarları, kamusal alan kavramı, bina girişleri, dış mekân donatıları, kent mobilyaları ile insan etkileşimleri, örneklerin irdelenmesi dersin kapsamındadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM421 – KORUMA VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME (2-0-0) 2 AKTS:4

Korumanın felsefi gelişimi, çağdaş koruma kuramları ve farklı işlevle yeniden kullanılan tarihi yapılarda yeni işlev seçim kriterleri, müdahale yöntem ve tekniklerini anlatmak. Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişimi ele alınacaktır. Koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı yapılarak tarihi yapılara müdahale yöntem ve tekniklerine değinilecektir. Tarihi yapıların farklı işlevle yeniden kullanımlarında işlev seçiminde dikkat edilecek faktörler ve yeniden kullanımın iç mekâna etkileri göz önünde bulundurularak, örnek projeler analiz edilip değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul, 1996.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Mardan, E., Özgönül, N., Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, TMMOB Mimarlar Odası,, Ankara, Şubat 2005
 • Kuban, D., Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yem Yayın, İstanbul, kasım, 2000.
 • Altınoluk, Ü., Binaların Yeniden Kullanımı, YEM Yayın, İstanbul, 1998.

 

İÇM423 – ENDÜSTRİLEŞME SÜRECİNDE TASARIM (1-2-0) 2 AKTS:4

Dersin amacı endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkan tasarım sorunları ve çözüm süreçlerinin irdelenmesi ve incelenmesidir. Dersin içeriğini ise, endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan tasarım sorunları, çözüm süreçleri, sonuçları ve Türkiye’ye etkileri oluşturmaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, endüstrileşmeyle ortaya çıkan toplumsal sorunları ve çözüm yöntem ve süreçlerini öğrenecek,endüstrileşme ile ortaya çıkan yapı malzemelerini ve kullanım yöntemlerini öğrenecek ve endüstrileşmenin modern mimariye etkilerini öğrenecekler.

Ders Kitabı (Notu)

 • Read, Sir Herbert Edward, and Nigan Bayazıt. Sanat ve endüstri: Endüstriyel Tasarımın ilkeleri. İstanbul Teknik Üniv., 1973.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Coote, Stephen, William Morris: His Life and Work, Smithmark Publishers, 1995, ISBN 1-85833-479-9. 1998 bis 31. Januar 1999. Prestel-Verlag, München (u.a.) 1998.
 • Sağocak, A. Mehtap. Tasarım Tarihi (Endüstri Ürün Tasarımında 250 Yıl). Nobel Yayın, Ankara, Ocak 2003.
 • Gropius, Walter. The new architecture and the Bauhaus. Vol. 21. The MIT Press, 1965.

 

İÇM425 – DÜNYA ENDÜSTRİ FUARLARI (1-2-0) 2 AKTS:4

Dersin amacı, endüstrileşmeyle gelişen fuarcılık kavramları, tarihsel gelişimi, fuar türleri ve fuarcılığın önemi hakkında bilgi sahibi olmak, Fuarcılık konularında sentez ve analiz edebilme, tematik stant tasarlama becerilerini geliştirmektir. Derste fuarların tarihçesi, gelişimi ve önemi anlatılır. Fuar yapıları, standartlar, ışıklandırma, teşhir, tasarım dili seçimi, grafik tasarımı görsel anlatım unsurlarını etkin olarak kullanılması gibi konular bir ürün, fikir veya firmanın tanıtımı projelendirilerek öğretilir. Tematik bir endüstri fuarında müşteri-ürün ilişkileri ve grafiksel tanıtım öğeleri kullanılarak stand tasarımı yaptırılır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, fuar tasarımına yönelik tematik problemin bütüncül olarak ortaya konması ve çözüm geliştirilmesi, Fuar tasarımı açısından tasarım problemlerinin irdelenmesini öğrenir. Fuar tasarımında farklı disiplinlerin; iç mekân, grafik tasarım, ikon ve tipografi tasarımı sorunlarının birlikte çözülmesi sürecini öğrenir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Ahmet Bülent Göksel, Çisil Sohodol-Stratejik Fuar Yönetimi, Media Cat.
 • Koyuncu Ertan, Pazarlama Açısından Fuarcılık Sektörü Ve Fuar
 • Organizasyonu Konusunda Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Işletme Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Endüstri İlişkileri Programı Yüksek Lisans Tezi, 2001.
 • Göksel A., B., Başok N., Y. Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayın No:15, İzmir, 2004.
 • Charles H. Gibbs-Smith: The Great Exhibition Of 1851. A Commemorative Album. Ausstellungs-Katalog. Victoria And Albert Museum, London 1950.
 • John Tallis: History And Description Of The Crystal Palace And The Exhibition Of The World’s Industry In 1851. 3 Bde. London, New York 1852.
 • Ausstellung Von Barcelona. April Bis Dezember 1929. Statuten Und Allgemeine Einteilung. 2 Bände. Barcelona 1926.
 • Internationale Ausstellung Barcelona 1929. Offizieller Führer. Barcelona 1929
 • Expo ‘70: Structure, Space, Mankind. Tokyo 1970. 2 Bde.
 • Japan Association for the 1970 World Exposition (Hg.): Expo ‘70 Official Guide. Osaka 1970.

 

İÇM427- ŞANTİYE YÖNETİMİ (2-0-0) 2 AKTS:4

Yapı sektöründeki yatırımların ekonomik açıdan planlandığı gibi gerçekleşmesi; üretimi yüklenen işletmenin kapasitesi (işgücü-ekipman-malzeme) ile iş akışının doğru planlanması ve organize edilmesi (süre ve maliyet yönetimi) bağlamında planlama ile mümkün olacaktır. Günümüzde planlama ve organizasyonu kontrol edilebilir kılan ve uygulamada en çok kullanılan metodlar, yapı üretim alanı olan şantiyelerin kurulması ve yönetiminin “nasıl” gerçekleştirilebileceğine ilişkin bilgilere, bu ders kapsamında değinilmektedir. Çeşitli büyüklükteki müteahhitlik (yüklenici-yapımcı) firmalarının genel yapısı ve organizasyon şemaları, şantiye kuruluşu, şantiye yönetimi çerçevesinde sahadaki teknik işlerin yürütülmesi ve şantiyedeki idari işlerin yürütülmesi incelenecektir. İş programları, Gannt-CPM-Pert-MPM metodları, şantiye bütçesi ve muhasebesi üzerinde durulacaktır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Önel, H., Yapım Yönetim ve Ekonomisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi,1987.
 • Çıracı, M., Şantiye Yönetimi, İTÜ, FBE, İstanbul, 1997.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • İstanbul Barosu (2004), İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yazar: İstanbul Barosu Yayın Kurulu
 • Kazancı, İbrahim (1999), İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği, Temel Yayın

 

Sekizinci Dönem Teknik Seçmeli Dersleri (4. Yıl)

İÇM408 – YAPI RÖLÖVESİ (1-2-0)  2  AKTS: 4

Yapıların, özellikle de tarihi yapıların ölçülmesi, geleneksel ve optik ölçme tekniklerinin tanıtımı, geleneksel rölöve yöntemlerinin anlatılması, sıfır hattı çekme, üçgenleme, plan kesit ve görünüş rölövelerini oluşturma konuları ders içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca ders kapsamında küçük ölçekli bir konun rölöve çalışması da öğrencilerden istenmektedir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM yayınları, İstanbul.
 • Uluengin, B., Rölöve, YEM yayınları, İstanbul.

 

İÇM410 – MALZEME SEÇİMİ VE İFADE TEKNİKLERİ (2-0-0)  2   AKTS: 4

Yapı tasarım ve uygulama sürecinde farklı ve alternative malzemeler arasında uygun malzeme seçimi ve ifade tekniğinin aktarılması.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM412 – DÖŞEME VE KAPLAMALAR (2-0-0) 2    AKTS: 4

Yapı dışı, içi her tür mekanın özelliklerine bağlı olarak döşeme gereçleri ile kaplanabilmeleri ilkelerinin anlatıldığı, örneklendiği bilgilerinin verilmesine dönük bilgi ve çalışmalardır

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM414 – İÇ MİMARLIKTA TEKSTİL (2-0-0)  2   AKTS: 4

Mekanlarda kullanılan tekstil ürünlerinin renk, doku, ve kullanılış amaçlarına göre seçimi ve kullanım ilkeleri ders kapsamında anlatılmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM416 – MEKAN AYDINLATMA (2-0-0)  2   AKTS: 4

Konfor sistemler için fiziksel standartlar, ilgili konulardaki mimari tasarımlarda karar alma aşamaları. Aydınlatma ve renk katıştırımlarında optimum mekan kaliteleri elde edilmesinde değişik eğilimler, bina cephelerinde tasarlanacak dolu-boş dengelerinin algılanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, seçim kararlarında işlevsel girdiler.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM418 – ENGELLİLER İÇİN TASARIM (2-0-0) 2    AKTS: 4

Günümüz batı normları ile ortaya çıkan ve değer kazanan özürlüler için tasarım konusu kapsamında, bu tarz tasarımların ilke, yasa ve kullanımlarının malzeme ile olan ilişkileri anlatılacak ve bunların mekân tasarımına etkileri irdelenecektir. Engellilerin çevre ve mekân kullanımında karşılaştıkları problemleri tanımlamak ve mimari çözümleri incelemek. Engelliler için fonksiyonel mekânlar tasarlamak, çevre ve yapı arasında oluşturulan geçiş mekânlarında engellilerin güçlükler ile karşılaşmaması için maksimum derecede çözüm önerileri üretmek.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Afacan, Y. (2011). Teaching universal design: An empirical research in interior architecture. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3185-3192.
 • Giuliani, R. W. (2001). Universal design: New York. New York: Mayor Publication.
 • Kennig, B. & Ryhl, C. (2002). AAoutils: Teaching universal design. http://acessibilidade.cm-lisboa.pt/fileadmin/DAS-NA/Biblioteca/Design_Inclusivo/Exemplos_AAOUTILS.pdf
 • Mcguire, J. M., Scott, S. S., & Shaw, S. F. (2006). Universal design and its applications in educational environments. Remedial and Special Education, 27 (3), 166-175.
 • Olguntürk, N., & Demirkan, H. (2009). Ergonomics and universal design in interior architecture education. METU Journal of the Faculty of Architecture, 26 (2), 123-138.
 • Trachtman, L. H., Mace, R. L., Young, L. C., & Pace, R. J. (2000). The universal design home: Are we ready for it?. In E. D. Taira and J. L. Carlson, (Ed.) Aging in Place: Designing, Adapting, and Enhancing the Home Environment (pp. 1-18). USA: The Hawort
 • The Center for Universal Design. (1997). Principles of Universal Design. NC State University. http://www.ncsu.edu/project/design-projects/udi/center-for-universal-design/the-principles-of-universal-design/
 • Hacıhasanoğlu, I. (2003). Evrensel Tasarım. Tasarım kuram, 3/6.
 • Dostoğlu, N., Şahin, E. & Taneli, Y. (2009). Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: Herkes için tasarım. Mimarlık Dergisi, 361

 

İÇM420 – İMAR VE ÇEVRE HUKUKU (2-0-0)  2  AKTS: 4

Kent, kentleşme, yapılı çevre, planlama, Türkiye’de planlama süreci, yasal ve yönetsel süreç, imar hakları, yapılaşma biçimleri, uygulama araçları, ruhsat süreci, ruhsata aykırılıklar, imar para cezası, ruhsata bağlanma imkânı, yapı yoğunluğu vb. kavramlar.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM422 – İÇ MİMARLIKTA DETAY TASARIM İLKELERİ (2-0-0)  2   AKTS: 4

Sistem açılımı görüş açısından bütün ve detay ilişkileri, detay tasarımının etmenleri , elastiklik, rijitlik, stabilite; birleşim ilkeleri; teknoloji ve üretim süreçleri, kullanışlılık, yapılabilirlik, ekonomi, estetik, malzemeler ve özellikleri, Ahşap, metal, taş, plastik, seramik, beton, vd. Birleşim malzemeleri ve uygulama teknikleri, bulon , perçin, çivi, yapıştırma, kaynak, lehim ve geçmeler, malzemelerin işlenmeleri, malzeme cinsleri ve malzeme biçimleri, üretim işlemleri; Gereksinmelere bağlı olarak detay tasarımı dersin kapsamındadır. Ayrıca örneklemeler ve sentezlerle konu ele alınacaktır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM424 – SANAT YAPILARI TASARIMI (2-0-0)  2   AKTS: 4

Dersin amacı öğrencilere, içinde yaşadıkları çevrenin ve zamanın mimari yapıları, mimari detayları ve fonksiyonlarını ve üslup özelliklerini tanıyabilme, sentez ve analiz edebilme becerisi kazandırmak.
Dersin içeriğinde, eser kritik edebilme amacı doğrultusunda; sanat, sanatçı, sanat eseri, sanat izleyicisi kavramları, Primitif Dönem, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Barok Dönem ve Bilimsel Teknolojik Dönem sanatlarının özellikleri öğretilir. Eleştirinin sujeleri, eleştiride değer kavramları incelenerek tartışılır. Eleştiri çeşitleri anlatılır. Özellikle sanat eserlerinin öznel ve bağlamsal eleştirileri yapılarak öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandırılır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM426 – İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ (2-0-2) 2 AKTS:4

Bu derste işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır. Öğrenci işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alabilecek, ilk yardım yapabilecek ve geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolayabilecektir. İş güvenliği tanımı ve mevzuatı Meslek hastalıkları Koruyucu ve önleyici tedbirler Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları Koruyucu ve önleyici tedbirler İç ortam hava kalitesi İlkyardım bilgisine sahip olur.

Ders Kitabı (Notu)

 • AKBULUT, Turhan (1996), İşçi Sağlığı Prensip ve Uygulamaları, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

 

İÇM428 – SAHNE TASARIMI (1-0-2) 2 AKTS:4

Dersin amacı, salon tasarımı (konser, tiyatro, seminer) konusundaki tasarım kriterlerinin belirliyebilmesi, proje sürecinde görsel, akustik, ısıl ve iç mekan iklimlendirme ile salon ve sahne tasarımı gerçekleştirmektir. Bu ders dramatik aksiyon ortamlarının tasarımlarını inceler. Sinema, televizyon, tiyatro ve opera incelediği alanlar arasındadır. Sahne tasarımında soyut ve somut anlatımlar, detaylandırma ve ışık kullanımı üzerinde durulur. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; salon tasarımı (konser, tiyatro, çok amaçlı salon) konusundaki tasarım kriterlerini belirler. Yapı fiziği konuları (akustik, ışık) ile beraber iç hacim iklimlendirme ve tasarım kriterlerini geliştirir. Salon ve sahne tasarımı ve iç hacim düzenlenmesi tasarlar. Yapı elemanları, mobilya, donatı ve bitim malzemeleri konusunda karar alabilme ile detaylandırır. Salon ve sahne tasarımı konusunda bilgi edinme ve güncel uygulama hakkında donanıma sahip olur. Salon yapıları yönetmelikleri (sahne yangın yalıtımı ve çıkış, oditoryum oturma sistemi ve çıkış, genel mekanlarda giriş ve çıkış) irdeler.

Ders Kitabı (Notu)

 • IZENOUR, George, (1997), Theatre Design, Yale University Pres, USA

Yararlanılacak Kaynaklar

 • BARRON, Michael, (2009), Auditorium Acoustics and Architectural Design, Spon Pres, London, UK.
 • STRONG, Juditt, (2010), Theatre Buildings: A Design Guide, Routledge, New York, USA
 • NUTKU, Özdemir, (2002), Sahne Bilgisi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
 • GLOMAN, Chuck, NAPOLI, Rob, (2007), Scenic Design and Lighting Techniques, Elsevier Inc., USA.

 

İÇM430 – MODÜLER SİSTEMLER (1-0-2) 2 AKTS:4

Dersin amacı, modülerlik kavramı, kökenleri ve günümüzde modülerliğin önemi konularında öğrencileri bilgilendirilerek, modüler tasarım yapabilme becerisi kazandırılır. İç mekan ve mobilyada, esnek ve değiştirilebilir tasarımlara cevap verebilecek boyut ve özellikler taşıyan, seri üretime yönelik sistemler hakkında bilgi verilir. Çok amaçlı çağdaş tasarımlar için fikir aşamasından, en sonundaki kullanım aşamasına kadar geçen süreçte birbirini zincirleme etkileyen faktörlerin ilişkilendirilmesi sağlanır. Araştırma ve uygulama projeleri ile modüler sistemler geliştirilir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; modüler tasarımına yönelik tematik problemin bütüncül olarak ortaya konması, çözüm geliştirilmesi, seri üretim ve ekonomiklik açısından tasarım problemlerinin sentez ve analizini öğrenir. Modülerlik konusunda kavram ve terimleri kullanabilme becerisi geliştirir. Mimarlıkta ve iç mimarlıkta modüler ürün tasarlayabilme, projelendirme becerileri kazanır. Modüler sistemler tasarımında farklı disiplinlerle birlikte çalışmayı öğrenir.

Ders Kitabı (Notu)

 • Asan, Umut. Modüler ürün tasarımı için bütünleşik bir yöntem ve uygulaması. Diss. 2001.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Tunçer, Orhan Cezmi. “Orantı ve Modül Üzerine Selçuklu Yapılarından Bazı Örnekler.” (1981).
 • TUNALI İsmail, Tasarım Felsefesine Giriş, YEM Yayın, İstanbul 1981.
 • Yüksel Bingöl, “Bauhaus ve Endüstriyel Gelişmenin Sanat Eğitimine Etkileri”
 • Bigi Denel, Temel Tasarım ve Yaratıcılık, Ankara 1972
 • Bilgi Denel, TASARIM ÜZERİNE BİR DENEME, Yükselen Matbaası, İstanbul 1970
 • Birsen Doruk,Temel Dizayn, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul 1980
 • Hüseyin Yurtsever, Uygulamalı Estetik, Ankara 1984
 • Fehmi Kızıl, Mimarlık Öğrencileri İçin Objelerin İki-Üç Boyutlu Grafik Anlatımı ve Zihinde Canlandırma. M.S. G.S. Ü. –İ İstanbul 2000
 • Fikri Cantürk, Plastik Sanatlarda Temel Sorunlar, Eskişehir 1993
 • Rudolf Arnheim,VISUAL THINKING, Faber and Faber Ltd., London 1970
 • İ.Hulisi Güngör, Temel Tasar, İstanbul 2005 Nevide Gökaydın, Temel Sanat Eğitimi, İstanbul 2002
 • Gönül Aksoy, Biçimlendirme, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Yayınları, Trabzon 1977
 • Abdullah Demir, Temel Plastik Sanatlar Egitimi, Anadolu Üniversitesi Yay, No.576,AÖF Yay. No.70, Eskişehir 1993
 • Latife Gürer, TEMEL TASARIM,,Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul 1990
 • Ödekan, A., “Kütle Biçimlenişi ve Cephe Düzenlemesi”, Mimar Başı Koca Sinan yaşadığı Çağ ve Eserleri II, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, İstanbul, 513-520, 1988.

 

İÇM432 – METRAJ VE KEŞİF (2-0-0) 2 AKTS:4

Metraj, metraj çeşitleri, metraj uygulamaları, maliyet hesabı, ihale şartnamesi, keşif özeti, kaba inşaat, ince yapı, dökümantasyon.

 

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim Elemanları Ders Notları.

 

 

 

 

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

SOSYAL SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

 

İÇM001-SANAT KURAM ELEŞTİRİ (2-0-0) 2  AKTS: 3

Dersin amacı, sanatın temel kavramlarını, kuramları, eleştirel bir bakışla incelemektir. Sanatın çoklu yapısı ve düşünsel altyapılarla kurduğu ilişki irdelenir sanat ve kuramlar  günümüz toplumunun lültürel anlayışıyla eleştirilir. Öğrenci görsel sanatların değerini izler  ve sorgular..Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izler.,Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılır   Tartışmaları değerlendirip günlük ve mesleki yaşam pratiklerine katar.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

 

İÇM002 – SERBEST RESİM (1-2-0) 2   AKTS: 3

Bu derste serbest el çizimle ilgili çalışmalar farklı teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Öğrencilerden değişik türde çizim kâğıtları üzerinde farklı çizim malzemeleriyle ( kara kalem, kuru pastel, marker, kuru boya, vb.) çalışmalar istenecektir. Serbest el çizim çalışmaları canlı model, mobilyalar, bitki ve hayvanlar, vb. değişik alanlardan yapılarak öğrencilerin perspektif, oran, ölçek gibi konularda bilgilenmesi hedeflenmektedir

Ders Kitabı (Notu)

 • Uygulama dersidir.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • İnceoğlu “Suluboya Resim Teknikleri”, Yildız Üniversitesi, İstanbul, 1990.
 • Crawshow A., Learn to Paint Watercolors, Collins, Canada, 2005.
 • Francisco C., Watercolors for Beginners, Könemann, Slovenia, 2006.

 

İÇM003– ÇAĞDAŞ SANAT (2-0-0) 2   AKTS: 3

Dersin amacı, sanat ve Sanat akımlarını tanıma, gerçek sanat eserini değerlendirip,akımlarını kavrayabilme ve sanat kültürü edinerek yaşamına katmaktır. Sanayi devrimi sonrası başlayan sanattaki değişimlerle ve oluşan sanat anlayışları, Birinci dünya savaşı öncesi ve sonrasında yeni dünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımlarının toplumsal gelişmelerle ilişkileri incelenir. Empresyonizm, Dadaizm, Sürrealizm, Süprematizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Happening, Kavramsal Sanat, Video Sanatı, Aksiyon Resmi, Art and craft, Enstalesyon, Konstrüktivizm, Kinetik ve Dijital Sanat gibi sanat akımları örnekler üzerinden tanıtılır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Öğretim elemanının ders ile ilgili doküman ve notları.

Yararlanılacak Kaynaklar

 • Lynton, Norbert, Sanatın Öyküsü – Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.
 • Benjamin, Walter, Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları.
 • Smith, Edward Lucie, Art Today, Phadion Press.

 

İÇM004 – SULU BOYA TEKNİKLERİ (1-2-0) 2   AKTS: 3

Dersin amacı, suluboya tekniklerinin mimari ifade aracı olarak kullanılabilmesini sağlamak. Suluboya tekniklerinin çevre analizlerinde, tasarım eskizlerinde ve proje sunumlarında kullanılabilmesi için gerekli temel beceriyi kazandırmak. Suluboya tekniklerinin gerektirdiği görme ve gösterme tekniklerinin kavranması ve bunun mekan kavrayışını geliştirmesidir. Dersin içeriğini, suluboya malzemelerinin tanıtımı, suluboya temel teknikleri, renk, desen ve kompozisyon bilgisi, gölge, yansıma gibi özel etkilerin suluboya ile ifadesi, doğal çevre ve mimari çevre konularında desen ve suluboya çalımsalar ve suluboya yapan ressamlar ve resimlerinde kullandıkları teknikler oluşturmaktadır.

Ders Kitabı (Notu)

 • Uygulama dersidir.