Ders İçerikleri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Ders İçerikleri

1. YARIYIL

İCM103-TEKNİK RESİM (2+2) 3, AKTS:6
Mimari anlatım için gerekli araç, gereçlerin tanıtılması ve kullanımı, mimari çizimde gerekli teknik ve teorik bilgiler, çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramları, temel geometrik şekillerin çizimi, epürün anlatılarak,  öğrencilere; epür içinde nokta, çizgi, yüzeylerin konumları ve izdüşüm yöntemleri, izdüşüm çizimleri, izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması, üç boyutlu cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, mimaride plan-kesit-görünüş kavramı, ölçek ve ölçülendirme, cisimlerin ölçülendirilmesi, mimari çizimde ölçülendirme esasları ve uygulamalar yaptırılır.
İCM107-SANAT TARİHİ I (2+0) 2, AKTS:3
Sanatın anlam ve önemi, ortaya çıkışı, sınıflandırılması, sanat tarihi ile ilgili kavram ve literatür anlatılır, sanat alanındaki gelişmeler, Neolitik çağdan başlayarak Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıklar, Antik Yunan ve Roma, Bizans Sanatı ve Avrupa Sanatı; Roman, Gotik Sanatı eserleri, bu dersin içeriği oluşturmaktadır. Sanatın geçirdiği evrelerin konu edindiği derste, öğrencilerin mekân tasarım tarihinin geçmişten günümüze gelişimini anlamasına ve günümüzü ne şekilde etkilediğini kavramasına katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda kendi tasarımlarını olgunlaştırmak için temel bilgi ve donanımı edinmiş olacaktır.
İCM109 – TASARIMA GİRİŞ  (1+2) 2, AKTS:4
Dersin amacı, tasarım, yaratıcılık, soyutlama, düzlem, yüzey ve mekân kavramlarının öğrenciye aktarılarak, tasarım problemlerine yaklaşımın kazandırılmasıdır. Tasarım yolları, teknikleri, anlatım ve ifade teknikleri yardımı ile 2 veya 3 boyutlu eskizler, 2 veya 3 boyutlu grafik anlatımlar ve model yardımları ile öğrencilere soyut kavramlar ile tasarım yapma ve yorumlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Tasarım ve iç mimarlık hakkındaki genel kavramların dinleme- katılma- düşünme- araştırma- anlama- aktarma- yorum yapabilme becerileriyle edinilmesi, mimari iletişim dilinin kazandırılması, iç mekân kavramı, mekân elemanları, mekân türleri gibi temel kavramsal alt yapıların verilmesi; iç mekân tasarım yolları, bilgi toplama, araştırma, analiz ve sentez aşamalarının kazandırılması dersin içeriklerinden biridir.
İCM113-TEMEL TASARIM I (4+4) 6, AKTS:10
Temel Tasarım I dersinde; öğrencilerde görsel alanının ön yargılardan arındırılarak yeniden yapılandırılması sağlanır.  Öğrencilere, gözlem ve algılama yolu ile nesnelerin yapısal özellikleri inceletilerek doğadan etütler yaptırtılır ve objelerin strüktürlerini, dokularını görsel olarak algılama, tasarlama ve ifade edebilme becerileri geliştirilir. Tasarım için gereken ortak değerleri keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler ürettirilir. Karakalem, mürekkep, monokrom ve çeşitli boya malzemeleriyle renkli yaptırılan uygulamalarla, renk ve biçim ilkeleri ve ilişkileri çerçevesinde biçimsel anlatım dili oluşturulur. Çeşitli malzemelerle ve farklı konularda üç boyutlu tasarımlar yaptırılır. Deneysel araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.
SSP100 – SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ (2+0) 2 AKTS: 2
Bu derste öğrencilerin topluma ve çevreye olan sorumluluklarının olduğu; ortak sorunlar karşısındaki duyarlılık, farkındalıklarını artırarak görev üstlenmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır. Ders kapsamında çevre duyarlığı veya dezavantajlı birey-grupların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmesi ve projelerini uygulaması beklenmektedir.
İNG101 – YABANCI DİL I  (2-0) 2  AKTS: 2
Yabancı Dil I  dersinde; temel düzeyde İngiliz diline ilişkin dilbilgisi bilgilerinin aktarılması, konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilmesi, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik ve mesleki metinlere yönelik kelime ve terimlerin kavranması, meslek alanında bilgi verme, sunum ve tartışma yapma alışkanlığının oluşturulması sağlanır.
TURK101 – TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1 (2+0) 2  AKTS: 2
Türk Dili I dersinde; dilin tarifi ve önemi,  dil ve kültür ilişkisi, Türkçe’nin Dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe ‘de sesler ve sınıflandırılması, hece bilgisi, Türkçe ’de imla ve noktalama, kök ve ekler, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, okuma-anlama ve özetleme teknikleri, sözlü anlatım, yazılı anlatım, cümle ve paragraf oluşturma, yazı planlama konuları işlenir.
INT100 – ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ (1+0) 1 AKTS:1
Öğrencilerimizin üniversite hayatına entegrasyonunu sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2. YARIYIL

İCM102 – İÇ MİMARİ PROJE 1 (2+6) 5, AKTS:8
İnsan bedeni ve eşya ilişkileri üzerine yoğunlaşılan çalışmaların merkeze alınması ve farklı eylem türlerine bağlı olarak eşya ya da ekipmanların boyutlandırılması ve birbirleri ile ilişkilendirilmesi süreci; geliştirilen ya da seçilen kavram üzerinden programın yeniden yorumlanması; hacimsel ilişkilere ait kavrayışın geliştirilmesine bağlı olarak maketler üzerinden detayları da içeren çalışmalar ve bunların çizime aktarılması, haftalık çalışmalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
İCM104 – PERSPEKTİF (2+2) 3, AKTS:4
Resim düzlemi üzerinde üç boyutlu görünümü elde edebilmeyi gösterir. Tek, Çift ve Üç kaçışlı perspektif ile mekân, mobilya çizimlerini öğrenip tasarımlara üç boyutlu yaklaşımlar yapmayı içerir. Renk, doku ve detay yaklaşımlarını marker, rapido kalemlerle deneyimlemeyi gösterir. Dönem boyunca, bu perspektif çeşitlerine uygun olarak küçük ve basit elemanların perspektifleri, ardından daha karmaşık perspektifler çizdirilir. Çalışmalar, kurşunkalem, çini mürekkebi ya da boya kullanılarak ve ışık gölge kontrastları ve uzaklık-yakınlık ayrıntıları renk, doku ve ton farklılıkları ile ifade edilerek sunulur.
İCM108 – SANAT TARİHİ II (2+0) 2, AKTS:2
Bu ders kapsamında; mimarlık ve sanatın anlam ve önemi, ortaya çıkışı, sınıflandırılması, mimarlık tarihi ile ilgili kavram ve literatür anlatılır. Mimarlık alanındaki gelişmeler, Rönesans döneminden başlayarak Barok, Rokoko ve 20. yüzyıl Sanatı eserleri tanıtılır. Mimarlığın geçirdiği evrelerin konu edindiği derste, öğrencilerin yapı tasarım tarihinin geçmişten günümüze gelişimini anlamasına ve günümüzü ne şekilde etkilediğini kavramasına katkıda bulunacaktır. Bunlarla birlikte Rönesans döneminden itibaren gelişen heykel ve resim sanatı dersin kapsamında yer almaktadır. Öğrenciler, bu kapsamda kendi tasarımlarını olgunlaştırmak için temel bilgi ve donanımı edinmiş olacaktır.
İCM112 – YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ (2+0) 2, AKTS:2
Yapı ve yapı temel kavramları, yapıyı oluşturan bileşenler, strüktür, döşeme, örtü elemanları, bölücü hakkında genel bir bilgilendirme yapılması ve iç mekânı düzenleyecek olan iç mimar adayına bu iç mekânın kabuğu hakkında strüktürel ve detaya yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
İCM114 – TEMEL TASARIM II (4+4) 6, AKTS:10
Temel Tasarım II dersinde; konum, ölçü, değer, yön, doku, renk gibi tasarım öğeleri ve düzen, yenileme, uyum, karşıtlık, aşama düzeni, egemenlik, denge ve birlik gibi tasarım ilkeleri ile şekil-zemin ilişkilerini sağlayan uygulamalar yaptırılarak öğrencide görsel bütünler oluşturma yeteneği geliştirilir. Doğanın, yaşam çevresinin, nesnelerin ve sanat eserlerinin kaynak olarak ele alındığı derste konular gözlem, analiz ve sentez sistematiği içinde yorumlanır. Aktif eleştiri, ilişkilendirme, özgür yargılama, duygu katma, farklı bireysel yollardan yanıta ulaşma,  yeni anlamlar üretme, deneme, yanılma, kendine yeterli olma, açık fikirlilik, esneklik, ilgi, merak ve araştırma gibi anlatım becerileri geliştirilen öğrencinin düşünceden görüntüye, görüntüden düşünceye hızla geçebilen, esnek, değişken ve yaratıcı düşünce yapısının geliştirilmesine önem verilir
TURK102 – TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI II  (2+0) 2, AKTS: 2                               
Makale, Makale türünün özellikleri ve kuralları, örnekler, Fıkra: Fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları, örnekler, Bibliyografya: Bibliyografyadan yararlanma, Biyografi: Nasıl yazılır, edebiyattaki yeri, Gezi yazısı: Gezi yazısında nelere dikkat edilir?, Anı: Anıların edebiyattaki yeri, yazma kuralları, Deneme: Diğer türlerden farkı, İnceleme: Kitap ve dergi incelemesi, Konferans: Sözlü Komp. Türlerinin özellikleri, Açık Oturum: Tartışma türlerinin kuralları, Panel: Panele hazırlık, uygulama ve sonuç, Sempozyum: Diğer Türlerle benzer ve ayrı yönleri, Münazara: Kuralları ve sonuçları öğretilir.
İNG102 –YABANCI DİL II (2+0) 2  AKTS:2
Bu ders Yabancı Dil I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.

3. YARIYIL

İCM201 – İÇ MİMARİ PROJE II (2+6) 5   AKTS: 10
İnsan – mekân ilişkileri küçük ölçekli mimari tasarım problemleriyle araştırılır. Temel işlevler, yapı ve yapı sorunları ile mekânsal organizasyon konuları tasarım ilkeleri gözetilerek ele alınır. Görsel, işlevsel ve yapısal faktörler ile mekân tasarımı arasındaki ilişki barınma-çalışma-dinlenme-sergi veya kültürel birimler ölçeğinde incelenir.
İCM203 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (2+2) 3, AKTS:4
Dersin amacı bilgisayar destekli tasarım ve grafikler için giriş dersidir. Derste mimari amaçlı kullanılan yazılımları genel olarak tanımak, CAD tabanlı en az bir program ile 2 boyutlu teknik çizim yapmayı öğrenmek, saklama, çıkış, çizim, düzenleme, yazma, ölçülendirme, ekranda görüntüleme, sorgulama, yardımcı ve özel komutlarını öğrenmek, bilgisayar destekli tasarım ve teknik çizim yapma pratiği kazandırmak. Derste, bilgisayar ile endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda yaratılması ve çıktı alınmasına yönelik uygulamalar yaptırılır.
İCM205 – YAPI BİLGİSİ (2+2) 3, AKTS:5
Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisine ilişkin tanım ve kavramlar dersin içeriğini oluşturur. Teknolojik süreç içerisindeki farklı taşıyıcı sistemler öğretilir ve maket uygulamaları yaptırılır. Yükler karşısında sistem davranışı, yapım sistemleri, yapı alt-sistemlerine giriş, taşıyıcı sistem, malzeme ve sistem bileşenleri, yığma ve iskelet strüktürel sistemler, temeller, duvarlar ve döşemeler hakkında bilgi verilir. Ders sürecinde, şantiye gezileri, uygulama-stüdyo çalışmaları, çizim ve modelleme ile yapı üretimi ve yapım sisteminin analizi ve sentezi yapılır.
İCM207 MALZEME I (2+0) 2, AKTS:3
Bu dersin amacı, teorik bilgiler ve uygulamalarla öğrenciye mekân tasarlama bilinci ile birlikte gereken malzeme seçimleri ve seçilen malzemelerin uygulama tekniklerin hakkında bilinçlendirmek ve İnşaat süreci boyunca iç mimarın rolünü tanımlayarak, öğrencilerin inşaat ve yapı sektöründe kullanılan malzeme ve araçlar hakkında bilgilendirmektir. Dersin içeriğinde temel yapı malzemeleri ve özellikleri gözden geçiştirilerek, malzeme seçim kriterleri belirlenir. Gelenekselden günümüze malzemeler ve uygulamaları değerlendirilir. Kullanım amacına uygun sağlıklı, sürdürülebilir ve güvenli mekânlar oluşturmak için seçilen malzemelerin tasarıma katkısı ve uygulama işlemleri anlatılır
İCM209-MEKÂN BİLGİSİ (2+2) 3, AKTS:4
Bu dersin kapsamını; planlama ve tasarım ilişkileri, İnsan – mekân ve insan – çevre ilişkiler, Bina türleri ve mekân organizasyonları, İşlevsel çözümlemeler oluşturmaktadır. Dersin içeriğini İnsan, İşlev, Ölçü ve Biçim Arasındaki İlişkiler; Mimarlıkta Kullanılan Kavramlar; İnsan Boyutları, Statik ve Dinamik Kullanıcı Gereksinimleri; Planlama ve Tasarım İlişkileri; İnsan-Çevre, İnsan-Mekân, İnsan-Eşya İlişkileri, Genel Eylemlere Bağlı İşlevsel İlişkiler; Konut, Öğretim, Sağlık, Turizm Yapıları; Mekânlardaki Fonksiyon Şemaları; Tasarımı Etkileyen Fiziksel ve Geleneksel Unsurlar; Konuttaki Esas İşlevler oluşturmaktadır.
İCM211-TÜRK İSLAM SANATI (2+0) 2, AKTS:2
Türk sanatını kavramak için, Türk Toplumunun ortaya çıkış ve bugüne kadar geçirdiği evreler incelenir. Sanatımızın kökü hangi varlık ve geleneklere bağlı olduğu öğrencilere bir sistem içinde verilir. Kendi toplumlarının kültür değerlerini tanıma, sevme, ayırt edebilme, sentez ve analiz yetenekleri geliştirilir. Türk Sanatı dersinde; İslamiyet’in kabulünden önce tarihte bilinen ilk Türk Devleti olan Asya Hunları kurganlarında ele geçen eserlerden başlayarak Göktürklerden süzülüp gelen ve Uygurlarda toplanan sanat geleneklerini irdelenir. Karahanlılara, Gaznelilerden Büyük Selçuklulara, Atabeklere sonra Anadolu Selçuklularıyla Anadolu’da kurulan diğer Türk Devletlerine kadar uzanan bu gelenekler çerçevesinde Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Sanatı üzerinde durulur. Türk- İslam Sanatının üslup özellikleri, mimari öğeleri, kubbe, kemer, sütun, kare plandan kubbeye geçiş, Türk mimarisinde kubbeli mekân gelişmesinin ana hatları, sanat yapıtlarının işlevlerine göre mimari özellikleri, yapı tipleri, plan, üslup, malzeme-teknik ve süsleme repertuarları değerlendirilir.
AİİT201 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0) 2  AKTS: 2
Osmanlının yıkılışı, parçalanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, sosyal alanlardaki inkılâplar, çok partili hayata geçiş.

4. YARIYIL

İCM202 – İÇ MİMARİ PROJE III  (2+6) 5   AKTS: 10
Tasarım sürecinin, görüş, kavram aşamasından başlayarak gereksinimler, kısıtlar ve olanaklar çerçevesinde geliştirilmesi, iç ve dış mekân organizasyonuna yansıtılması, tasarım kuramları doğrultusunda incelenir. Ders, konut, ticaret veya kamusal yapı problemlerini ortaya koyar, iç mekân tasarım ilkeleri, stil ve tasarım eğilimleri, mobilya ve malzeme seçimi, yaratıcı anlatım ve ürün bilgisinin entegrasyonunu vurgular.
İCM204 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (2+2) 3, AKTS:4
Bilgisayar ile endüstriyel, grafiksel ve mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda gerçekçi olarak yaratılmasını ve bu yaratılanların uygun bir biçimde sunumu amaçlanır. Ders kapsamında komut nesne ilişkisi, temel üç boyutlu geometrik nesneler- gelişmiş üç boyutlu geometrik nesnelerin yaratılma biçimleri, yaratılan bu üç boyutlu nesnelerin özellik değişkenleri- fiziksel dönüştürücüleri, temel deformasyon komutları, iki boyutlu şekillerin üç boyutlu nesnelere dönüştürülmesi, iki boyutlu nesne değişkenleri, temel renk- ışık bilgisi, ışık türleri- etkileri, kamera oluşturma, çevresel etkiler, foto- gerçekçi resim oluşturma yöntemleri, nesneleri canlandırma ve simülasyon oluşturma gibi konular uygulamalı olarak işlenir. Ayrıca dönem boyu süren çalışmaları, dönem sonunda foto gerçekçi görüntülerinin ve animasyonunun oluşturulması sağlanır.
İCM206-DETAY BİLGİSİ (2+2) 3, AKTS:4
Dersin amacı konstrüksiyon ve bağlantı kavramlarıyla malzemeler arası bağlantı ilişkilerinin verilmesi, binaların ince yapı uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesine dair beceri kazandırılmasıdır. Ders, yapı malzemesi ve konstrüksiyon tanımı, malzeme seçimi, malzemeler arası bağlantı ilişkileri, dik yüzeylerden konsol uygulamaları, zemin ve duvar ankrajları, merdiven, asma kat, asma tavan, hafif bölmeler ve her tür kaplama uygulamalarının tanıtılması konularını içermektedir.
İCM208 – MALZEME II  (2+0) 2, AKTS: 2
Malzeme II dersinde, iç mekânda kullanılan malzemeler, özellikleri, türleri ve uygulama koşulları konusunda verilen bilgilerin tasarım sürecindeki belirleyiciliği üzerine, ince yapı kavramı ve ince yapı gereçleri hakkında bilgiler verilerek, öğrencilerin, düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde, tasarlanan mekân karakteristiklerine uygun malzeme seçimine karar verebilme ve düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekâna uygun renklere karar verir. Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekâna uygun dokuyu belirleme becerileri geliştirilir. Malzemenin yaratacağı imaj, maliyet faktörleri, uygulama yöntemleri ve kullanımı Dersin Öğrenim iç mekân tasarımında malzeme kullanımının ön koşullarının irdelenmesini ve edinilen bilginin tasarım anlamında somutlaştırılmasını için metal, taş, seramik, cam, ahşap ve ahşap türevli malzemenin özellikleri, kullanım yerleri, boyutları, özellikle ahşabın inşaatlarda yapı elemanı ve donatı elemanı olarak kullanılması konularında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır.
İCM212 – ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ (2+0) 2, AKTS:2
Endüstrileşmeyle ortaya çıkan yeni yapı teknolojileri, mimaride işlevsellik, Chichago okulu, Bauhaus,W.Gropius, M.v.der Rohe, Le Courbusier, Werkbund ve 1950 ve 60’larda Modernizm: Malzeme Modernizmi;Bölgesel Modernizm;Uluslararası Üslup; Geç Uluslararası Üslup; Brütalizm; Çağdaş İslam; Neo-Rasyonalizm;Metabolizm; Tarihselcilik ve Modernizm karşı duruşu; Post-Modernizm; anlamsal ve biçimsel arayışlar; Yeni tarihselcilik; Avrupa Post-Modernizmi; Mühendislik Modernizmi; Strüktüralizm; High-Tech; Sayısal Mimarlık, Dekonstrüktivizm; Yüksek ve Yeşil Kuleler; 1950 sonrası Türkiye Mimarlığı konuları incelenir.
İCM214-GÖRSEL SUNUM TEKNİKLERİ (1+2) 2 AKTS:3
Dersin amacı öğrencilere üç boyutlu düşünme, var olan bir kompozisyonu analiz etme ve kendine özgü plastik değerlere sahip biçim oluşturma yeteneği kazandırmaktır. Mimarlık-Tasarım disiplinlerinin gerektirdiği anlatım diline sahip, zihinde oluşturulan düşüncelerin etkin bir anlatım gücüyle kâğıda aktarılabilmesi, mimari mekânları değişik tonlama teknikleriyle anlatabilme, mekânsal etkinin nasıl oluşturulacağına dair ön bilgi edinebilme, bilgisayar ortamında ve serbest el olarak sunumu, ders kapsamında ele alınan konu ve uygulama içeriğini oluşturmaktadır.
AİİT202 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2 (2+0) 2  AKTS :2
Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve Misak-ı Milli’nin Kabulü, İstanbul’un işgali, T.B.M.M. açılışı, Sevr Barış Antlaşması, İstiklal Mahkemeleri, 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi, Doğu Cephesi Harekâtı, I.İnönü Zaferi, İlk Anayasanın Kabulü. II. İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar, Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası, 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası ve Atatürk İlkeleri açıklanır.
İCM200 – STAJ – 1 (0+0) 0   AKTS: 3
Öğrencinin büro / şantiye stajında, iç mimarlık ve çevre tasarımına yönelik özel ofis ya da kamu kuruluşlarında iç mimari,  mimari tasarım ve çevre tasarımı alanlarında tecrübe kazanması; tasarım proje ve detay çizimleri üretmesi; ölçme ve sunum teknikleri geliştirmesi; proje planlama ve geliştirme aşamaları ve tasarımcı-müşteri ilişkileri konularında gözlem yapması ve katılımda bulunması istenmektedir.

5. YARIYIL

İCM301 – İÇ MİMARİ PROJE VI (2+6) 5,  AKTS: 10
Çok katlı kamusal binalarda insan ve sosyal çevre ilişkisi karmaşık işlevler bakımından incelenir. İç ve dış mekânda aydınlatma ve mobilya tasarımına öncelik veren, düşey sirkülasyon ve yapısal problemlere, sıhhi ve elektrik tesisatı sorunlarına eğilen konular araştırılır. Büro ve iş yerleri, yönetim binaları, hastane binaları, eğitim ve yurt binaları gibi yüksek binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve iç bahçe çözümleri araştırılır.
İCM303 – TESİSAT BİLGİSİ (2+0) 2, AKTS:3
Bu ders kapsamında; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, güneş toplaçları ile ısıtma tesisatı, ısıtma sistemleri ve temel özellikleri, havalandırma, doğal ve yapay havalandırma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, elektrik tesisatı ile ilgili elemanlar ve gereçler, yapılarda aydınlatma tesisatı proje örneklerinin incelenmesi, aydınlatma projesi–aydınlatma tesisatı projesi ilişkisi, bütünleşik aydınlatmada aydınlık düzeyi kontrol sistemleri, aydınlatma tesisatı projesinin hazırlanması ve tesisatın kullanılışının belirlenmesi, sıhhi tesisat–proje ilişkileri ıslak mekânların düzenlenmesinde etkide bulunan faktörler, temiz su tesisatı, pis su tesisatı yağmur suyu tesisatı, çevresel drenaj konularında temel bilgiler verilir.
İCM305– MOBİLYA TASARIMI (2+2) 3 AKTS:5
Dersin amacı ergonomik, özgün ve estetik mobilya üretimi yapabilmek için gereken teknik bilgileri öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda, derste bir mobilyanın tasarlanma, üretilme, konsept yaratılma, üretimde biçimsellik, insan-mobilya ilişkisi, işlevsellik ve detaylandırma konuları anlatılır. Mobilyada ölçü, form, renk gibi unsurlar mobilya stilleri konularında bilgilendirilir. Stüdyo çalışmaları mobilya tasarımı, biçim, strüktür ve üretim teknikleri çerçevesinde yürütülür.
İCM307-GRAFİK VE MODELLEME (2+2) 3, AKTS:5
Bu dersim amacı, Öğrencilerin 2 boyutlu fikir ve uygulama projelerini çizdikleri mekânların ya da donatıların 3 boyutlu hale dönüştürebilmelerini sağlamaktır. Bilgisayar kullanarak tasarlanan mekânların ya da yapıların sanal olarak oluşturulabilmesi 3 boyutlu düşünebilme ve üretebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktadır.
SERBEST SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 4

6. YARIYIL

İCM302 – İÇ MİMARİ PROJE V  (2+6) 5  AKTS: 10
İnsan ve sosyal çevre ilişkisi karmaşık işlevler barındıran binalar incelenir. İç ve dış mekânda detay çözümleri ile peyzaj tasarımına öncelik veren, yapısal problemlere, akustik ve iklimlendirme, yangın, acil kaçış sorunlarına eğilen konular araştırılır. Fuarlar, sergi salonları, konser salonları, gösteri merkezleri, spor salonları, terminaller gibi yoğun sirkülâsyonun olduğu geniş açıklıklı binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve bahçe çözümleri araştırılır.
İCM304-FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ (3-0)3 AKTS:3
Dersin amacı öğrencilere, mekânların amacına uygun doğal ve yapay aydınlatma tasarımlarını, binalarda gürültü denetimini sağlayabilecekler ve çok amaçlı salonların doğal akustik tasarımını yapabilme yetisi kazandırmaktır. Yapı yönetmelikleri ve standartlarını (ısı korunumu, gürültü, yangın vb. ) tanıyarak, bina tasarımlarında bu yönetmelikleri kullanabilme becerilerini geliştirmekte dersin amaçlarından biridir. Binalarda ısı ve yoğuşma denetimini sağlayabilme ve çevre bilinçli yapı tasarımı ve enerji etkin yapı tasarımı kavramlarını öğrenecekler ve ilkelerini kavrayabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
İCM308 – RÖLÖVE (2+2) 3,   AKTS:4
Ders, kültür varlığı niteliği taşıyan yapılarda ölçme ve projelendirme yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Tarihi ve mimari değer taşıyan yapıların grafik olarak belgelenmesi ile ilgili yöntemler öğretilir. Ölçme ve çizim teknikleri öğretildikten sonra, bir yapı üzerinde uygulama yaptırılır. Yapı, sosyo-ekonomik değeri, tasarım ilkeleri, taşıyıcı sistem, malzeme ve yapım teknikleri açısından irdelenir. Mimari fotoğraflar ve ölçekli çizimlerle uygulamalar yaptırılır.
İCM310-ÇEVRE TASARIMI (2+2) 3,  AKTS: 3
Mekân organizasyonu ile ilgili kavramlar, mekân organizasyonu ilkeleri, mekân organizasyonlarında kullanılan kriterler, ürün-insan-çevre ilişkisi ele alınır. Algılama ve çevresel algı, çevresel bilişim ve algı, mekânsal davranış süreçleri ve bu süreçlerden türeyen modeller, çevre analizi ve çevresel davranış, mekân ve tasarım, mahremiyet, psiko-sosyal alan, çevresel stres ve kuramsal yaklaşımlar ve ekolojik uyum konuları hakkında bilgi verilir. Konularla ilgili küçük uygulamalar yaptırılır. Araziye yönelim, güneş ve hava koşullarından yararlanma, atıkların değerlendirilmesi, geri dönüşümlü malzemeler, ekolojik yapım yöntemleri gibi konular hakkında bilgi verilir. Öğrenciye, en az kaynakla, iklim ve çevre koşullarından yararlanarak özel-kamusal alan elde etme yeteneği kazandırılır.
İCM300 – STAJ 2 (0+0) 0   AKTS: 3
Öğrencinin büro / şantiye stajında, iç mimarlık ve çevre tasarımına yönelik özel ofis ya da kamu kuruluşlarında iç mimari,  mimari tasarım ve çevre tasarımı alanlarında tecrübe kazanması; tasarım proje ve detay çizimleri üretmesi; ölçme ve sunum teknikleri geliştirmesi; proje planlama ve geliştirme aşamaları ve tasarımcı-müşteri ilişkileri konularında gözlem yapması ve katılımda bulunması istenmektedir.
SERBEST SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 3
TEKNİK SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 4

7. YARIYIL

İCM401 – İÇ MİMARİ PROJE VI  (2+6) 5   AKTS:15
İnsan ve sosyal çevre ilişkisi doğal, mimari ya da tarihi özelliği olan yapısal çevrelerde karmaşık işlevler barındıran tamamen ya da kısmen korunması gerekli bina gruplarında incelenir. İç ve dış mekânda detay çözümleri ile iş programına öncelik veren, mobilya ve peyzaj tasarımına, yapısal problemlere, elektrik, sıhhi, akustik ve iklimlendirme sorunlarına eğilen konular araştırılır. Müze, fuar, konaklama, otel, kültür merkezleri gibi çevresel ve kültürel bağlamda farklı çözümler sunabilecek binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve bahçe çözümleri araştırılır.
İCM407-YAPIM YÖNETİMİ  (2+0) 2  AKTS:3
Yapı üretim kavramı, yapı üretim süreci ve evrelerinin özellikleri, yapı üretim teknikleri, yapı maliyeti, metraj, keşif yapı maliyetine etki eden faktörler üretkenlik, yapı üretiminde teknoloji, şantiye öncesi ve şantiye işlemleri, kamu ihale yasası ve ilgili yasaların yapı üretimi sürecindeki yeri, ülkemizde inşaat sektörü, proje yönetimi konularında bilgi verilir.
TEKNİK SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 4

8. YARIYIL

İCM402 – İÇ MİMARİ BİTİRME PROJESİ VI (2+6) 5  AKTS: 15
Bitirme Projesi, öğrencilerin ülke gerçekleri ile örtüşen bir problemi araştırarak, yorumlayarak çözmeleri beklenmektedir. İnsan ve sosyal çevre ilişkisi doğal, mimari ya da tarihi özelliği olan yapısal çevrelerde karmaşık işlevler barındıran tamamen ya da kısmen korunması gerekli bina gruplarında incelenir. İç ve dış mekânda detay çözümleri ile iş programına öncelik veren, mobilya ve peyzaj tasarımına, yapısal problemlere, elektrik, sıhhi, akustik ve iklimlendirme sorunlarına eğilen konular araştırılır. Müze, fuar, konaklama, otel, kültür merkezleri gibi çevresel ve kültürel bağlamda farklı çözümler sunabilecek binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve bahçe çözümleri araştırılır. Öğrenci, profesyonel hayatta karşılaşacağı karmaşık problemler ve bu problemlere çözüm geliştirme becerisi/yeteneğini kanıtlar.
İCM404-METRAJ VE KEŞİF (T2+U0)2 AKTS:3
Maliyet bileşenleri, metraj, keşif ve hakediş hesaplamalarına ilişkin kavramlar ve uygulamaların verilmesi; binayı oluşturan farklı iş kalemlerinin metraj ve keşiflerinin hesaplanması dersin içeriğidir.
TEKNİK SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 4
TEKNİK SEÇMELİ DERS (2 Kredi), AKTS: 4

İCM313 – KONUT KÜLTÜRÜ VE TASARIMI  (2-0-0)  2   AKTS: 4
Dersin kapsamını konut sorunu, nedenleri, çeşitli yönleri, ülkemizde konut koşulları ve konut sorunu, konutun niteliksel açıdan irdelenmesi, kullanıcı açısından sorunlar, kullanım sonrası değerlendirme, çevre ve mekân ölçeğinde ortaya çıkan sorunlar, farklı çözüm alternatiflerinin değerlendirilmesi; seçilen örneklerin çevre-konut-kullanıcı açılarından tüm yönleriyle incelenmesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
İCM315 – PEYZAJ TASARIMI (1-2-0)  2    AKTS: 4
Yapı dışındaki dış çevreyi oluşturan alanların düzenleme ilke ve teknikleri ders kapsamında verilmektedir. Yeşil ve set alan kesitleri, yollar, parklar, dış aydınlatmalar, çocuk oyun alanları, pergolalar, çatkı ve gereçleri ders kapsamındadır.
İCM317 – MODEL VE ANİMASYON (1-2-0)  2   AKTS: 4
Seçilecek bir bilgisayar paket program ile 3 boyutlu modelleme, animasyon, skeç, video hazırlama ve ileri sunum tekniklerinin kazandırılması.
İCM319 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM (1-2-0)  2    AKTS: 4
Vektör veya piksel tabanlı bir bilgisayar programı ile grafik ve sunum tekniklerinin geliştirilmesi.
İCM323 – PEYZAJ YAPILARI (2-0-0)  2    AKTS: 4
Öğrencilere yapıların dışındaki mekân düzenlemesi ile ilgili bilgileri aktararak bu konudaki becerilerini iç mekân tasarımlarına yansıtmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Mekânsal Tasarım, peyzaj tasarımına etki eden faktörler (arazi biçimi, bitkiler, yapılar) ve peyzaj yapıları (zemin ögeleri, çevreleyici ve üst örtü ögeleri) konularının aktarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.
İCM325 – İÇ MİMARİDE ESKİZ TEKNİKLERİ (1-2-0) 2 AKTS:4
Öğrencilerin tasarım sürecinde becerilerini geliştirecek eskiz tekniklerinin tanıtımı, ilk düşünce eskizleri, tasarımda hayal gücü ve yaratıcılık, eskizler yoluyla tasarım düşüncesini geliştirme, eskizlerle düşünme, kavramsal düşünme, ana fikir ve şematik anlatım, eskizlerle biçim araştırması ve biçim repertuarı oluşturmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
İCM327 – ALIŞVERİŞ VE TİCARET İÇ MEKÂN TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4
Alışveriş ve ticaret yapısı tanımı ve bu yapı türünün tasarımının tarihsel gelişimi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası alışveriş ve ticaret yapısı tasarım yaklaşımları, çeşitleri ve tasarım parametreleri göz önünde bulundurularak yurtiçi ve yurtdışından örnek vitrin tasarım uygulamalarının analizi yapılacaktır.
İCM329 – ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı elemanter düzeyde ürün tasarım yöntemlerinin uygulamalı olarak öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu ders, tasarım süreci üzerine odaklanarak, endüstriyel tasarım eylemiyle ilgili tecrübe kazanımını hedefler. Öğrenciler, sunum çizimleri, teknik çizimler ve bitmiş ürün maketi aracılığıyla, bir ürünü baştan sona tasarlama deneyimini edinirler. Tasarım sorununun belirlenmesi, etkin çözüm ölçütlerinin ortaya konması, ürünün hedef tüketicileriyle ilgili ayrıntılı pazarlama araştırmalarının sunumu, yaratıcı tasarım sürecini izleyen bütüncül bir ürün tasarımı ve tasarımın etkin biçimde sunulması, ders kapsamında ele alınacak konulardır.
İCM331 – ÇOCUK DOSTU TASARIM (1-2-0) 2 AKTS:4
Çocuk-mekân, güvenlik, çocuk hakları, çocuk dostu, çocuk dostu çevreler, oyun-eğitim- alanları, çocuk dostu mekân tasarımı, mobilya tasarımı, ürün- malzeme ilişkisi ile detay çözümleme bilgisi ve proje geliştirme.
İCM333 – ÇAĞDAŞ YAPI MALZEMELERİ (2-0-0) 2 AKTS:4
Çağdaş yapı malzemelerinin kimyasal bileşimleri, üretim teknikleri, fiziksel ve mekanik özellikleri ve uygulama biçimlerinin öğretilmesi dersin ana amacıdır. Dersin içeriğini ahşap malzemeler; cam malzemeler; plastik malzemeler; metal malzemeler ve bu malzemelerin türleri, bileşenleri, sınıflandırılması, üretim biçimleri, özellikleri, kullanım yerleri, kullanım amacı ve uygulama biçimleri oluşturmaktadır.
İCM312 – BİNA VE MEKAN BİLGİSİ (2-0-0)  2    AKTS: 4
Mimarlık kavramları, insan ve gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri, mimari planlama süreci, konut, konut kültürü, eylemler, konut tipleri, farklı bina tiplerinin fonksiyonel çözümlerinin irdelenmesi, çevre kavramları, çevresel veriler, doğal sosyal ve yapay çevre bileşenleri, vaziyet planı ana yerleşim kararlarının verilmesi dersin kapsamını oluşturan konulardır.
İCM314 – MEKAN DEĞERLENDİME (2-0-0)  2    AKTS: 4
Mekân kavramı oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekân organizasyonu, mekânsal değişimler, farklı bina tipolojileri, mekan analizi ve teknikleri, analiz tekniklerinin farklı ölçeklerdeki örneklerle açıklanması dersin kapsamındaki konulardır.
İCM318 – 20. YÜZYIL SANATI (2-0-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı, 20. yüzyılın ilk yarısının mimarlık ve sanat ortamını, öne çıkan mimarlık ve sanat kuramları ve uygulamaları ile dönemin öncü mimarlarını tanıtmaktır. 20. yüzyıl dinamiği içinde iz bırakmış belli başlı akımlar ve önde gelen sanatçılar, empresyonizm, ekspresyonizm, fovizm, kübizm, soyut sanat, konstrüktivizm, dada, fütürizm, sürrealizm, kinetik sanat, pop art, happening, kavramsal sanat ve çevresel sanat, günümüz Türk sanatçıları ve eserleri ders kapsamında yer almaktadır.
İCM320 – GELENEKSEL TÜRK EVİ (2-0-0) 2   AKTS : 4
Dersin kapsamını geleneksel Türk evi olgusu, tarihsel ve tipolojik analizler, kültür ve mekan etkileşimi, çevre, kültür ve psikolojik bileşenler, geleneksel Türk evinin kültürel özü oluşturmaktadır. Ayrıca geleneksel Türk evi ve çağdaş Türk konutunun karşılaştırılması yapılarak, öğrenciler seminerler ile konuya katkıda bulunacaklardır.
İCM322 – İLKÇAĞ VE ANTİK DÖNEM SANATI (2-0-0) 2 AKTS:4
Prehistorya, tarım ve uygarlıklar, Mısır, Mezopotamya ve Hitit Uygarlıkları, Minos ve Miken, uygarlıkları, Dorlar ve İyonya’lılar, Yunana Uygarlığında Arkaik ve Klasik dönem, İran’da Pers ve Sasani’ler, Etrüskler, Roma, Erken Hristiyanlık ve Bizans Uygarlığı konuları ve Bizans’tan Endüstri Devrimine kadar Avrupa ve Anadolu dışında kalan Dünya Mimarlıkları.
İCM324 – TÜRK SANATI (2-0-0) 2 AKTS:4
İslamiyet önce ve sonrası Türk sanatı hakkında bilgi edindirmek amaçlanmaktadır. Özellikle Orta Asya ve Anadolu’ya yayılmış olan Türk sanatını ve eserlerini tanıtmak ve oluşumundaki arka planı kavratmak. 1300-1480 tarihleri arasında Anadolu’nun farklı bölgelerine hâkim olan beyliklerin, Erken Osmanlı Dönemi ve Osmanlı dönemi tarihsel süreci; mimari eserler, bani ve sanatçılar, geleneksel sanat dalları, kültürel etkileşimler dersin ana çerçevesini oluşturmaktadır.
İCM326-ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI (2-0-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı, Karanlık Dönem olarak kabul edilen Ortaçağ’da, Avrupa’da sanatsal üretimin incelenmesidir. Dersin içeriği Büyük Roma İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinden başlayarak, Ortaçağ Avrupası’nın tarihi-coğrafyası çerçevesinde Patristik ve Skolastik Felsefe Romanesk Sanat Gotik Sanat dönemlerini kapsamaktadır. Öğrenci öğrenim sonunda, Ortaçağ’da Avrupa sanatının temel kavramlarını belirleyebilecek ve Ortaçağ’da Avrupa sanatının mimari ve diğer görsel sanatlarını öğrenecektir.
İCM328 -İÇ MİMARİDE RENK UYUMU (1-2-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı, renk ve ışık hakkında öğrencinin bilgi sahibi olması, rengin iç mekan tasarımında kullanımının örneklerle açıklanması, renk konusunda öğrencinin bakış açısının geliştirilmesidir. Dersin içeriğini ışık ve rengin tanımı, aralarındaki ilişki, gözün renk uyumu, rengin fiziksel tanımı ve renk sistemleri, renklerin birbirleriyle olan etkileşimleri, rengin insan psikolojisi üzerine etkileri, iç mekan tasarımında renk ve aydınlatma ilişkisi, renk ve donatı ilişkisi, renk ve doku ilişkisi konuları oluşturmaktadır.
İCM330 – STANT TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4
Bu dersin amacı, sergileme tasarımında fikirden ürüne tasarım sürecinin tüm aşamalarının kavranmasıdır.  Sergileme tasarım süreci;  Hedef kitle ve tüketici profillerinin anlaşılması;  Sergileme ürünü türleri, malzemeleri ve üretim yöntemleri;  Sergileme tasarımına yönelik grafik tasarım uygulamaları  Sergileme tasarımı ile ürün ve marka kimliğinin ilişkisi  Fonksiyonel ve inovatif sergileme ürünleri desin içeriğini oluşturmaktadır.
İCM334 – PORTFOLYO TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı öğrenciye kişisel bir portfolyo geliştirmenin temel prensiplerini öğretmektir. Sunulacak malzeme ve sunum şekli arasında anlaşılabilir, net, doğrusal bir ilişki kurabilmek üzerine odaklanılması hedeflenmektedir. Öğrenciler kişisel yeteneklerini en iyi ifade eden portfolyoları oluşturmak üzere yönlendirileceklerdir. En iyi işlerini kapsayan bir portfolyo tasarlamaları ve en uygun sunum yöntemini benimsemeleri istenmektedir.
İCM405 – TASARIMDA ÜRÜN SEÇİMİ VE ANALİZİ (2-0-0) 2  AKTS: 4
Mekânı sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyi belirli kullanıcı isteklerine göre tasarlamak, mekânla ilgili tüm yapı malzemelerinin karşılaştırmalı analizlerini oluşturmak, kalite sınıflamasına göre saptanan malzemelerin fiyat analizlerini yapmak, kabası bitmiş durumdaki mekânın yapılan düzenlemeye göre güncel teknik donatı projesini hazırlayarak uygulamayı yapacak teknik firma veya ekiplerden projeye uygun fiyatları alarak karar verilmesi, konu ile ilgili üretim maliyetleri, genel gider ve kar marjı düşünülerek teklifin sonuçlandırılması ile iş programı, süreci ve takviminin yapılması.
İCM409 – İLERİ YAPIM TEKNİKLERİ (2-0-0)  2    AKTS: 4
İnsanlığın var oluşundan bu yana, mimari alanda uygulanmakta olan geleneksel ve gelişmiş geleneksel yapım yöntemlerinin dışında, günümüzde kullanılan yapı malzemelerindeki değişikliklere de bağlı olarak gelişen yeni yapım yöntemlerinin incelenmesi, uygulama esaslarının ve tekniklerinin irdelenmesi ve günümüz bina uygulamalarında kullanılması.
İCM411 – YAPILARDA BAKIM VE ONARIMI  (2-0-0) 2    AKTS: 4
Yapı bitimini takip eden süreçte, yapı ömrünü ve verdiği hizmeti aksatmayacak şekilde işlevlerle doğru orantılı periyodik bakımın organizasyonu, yapı elemanlarına bağlı bakım çizelgelerinin oluşturulması ve ekonomik göstergeler dersin kapsamını oluşturmaktadır.
İCM413 – ISLAK HACİM TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4
Kullanıcıların fiziksel ve psiko-sosyal gereksinmelerini göz önünde bulundurarak farklı yapı gruplarında mutfak, banyo, havuz gibi ıslak hacimlerin genel tasarım ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Mutfak, banyo, wc gibi ıslak hacimlerden oluşan mekânların genel planlama ve tasarım ilkeleri, ergonomisi, renk, doku, malzeme seçimi ve antropometrik boyutlar gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
İCM415 –  İNSAN – MEKÂN İLİŞKİSİ (2-0-0) 2 AKTS: 4
Mekân kavramı, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, iç mekân tasarım öğeleri, iç mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, iç mekân organizasyonu, mekansal değişimler, iç mekana yönelik çevresel sistemler, iç mekan örnekleri, kent mimarisi, kent boşluğu, kent duvarları, kamusal alan kavramı, bina girişleri, dış mekân donatıları, kent mobilyaları ile insan etkileşimleri, örneklerin irdelenmesi dersin kapsamındadır.
İCM421 – KORUMA VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME (2-0-0) 2 AKTS:4
Korumanın felsefi gelişimi, çağdaş koruma kuramları ve farklı işlevle yeniden kullanılan tarihi yapılarda yeni işlev seçim kriterleri, müdahale yöntem ve tekniklerini anlatmak. Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişimi ele alınacaktır. Koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı yapılarak tarihi yapılara müdahale yöntem ve tekniklerine değinilecektir. Tarihi yapıların farklı işlevle yeniden kullanımlarında işlev seçiminde dikkat edilecek faktörler ve yeniden kullanımın iç mekâna etkileri göz önünde bulundurularak, örnek projeler analiz edilip değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
İCM423 – ENDÜSTRİLEŞME SÜRECİNDE TASARIM (2-0-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkan tasarım sorunları ve çözüm süreçlerinin irdelenmesi ve incelenmesidir. Dersin içeriğini ise, endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan tasarım sorunları, çözüm süreçleri, sonuçları ve Türkiye’ye etkileri oluşturmaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, endüstrileşmeyle ortaya çıkan toplumsal sorunları ve çözüm yöntem ve süreçlerini öğrenecek, endüstrileşme ile ortaya çıkan yapı malzemelerini ve kullanım yöntemlerini öğrenecek ve endüstrileşmenin modern mimariye etkilerini öğrenecekler.
İCM425 – DÜNYA ENDÜSTRİ FUARLARI (2-0-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı, endüstrileşmeyle gelişen fuarcılık kavramları, tarihsel gelişimi, fuar türleri ve fuarcılığın önemi hakkında bilgi sahibi olmak, Fuarcılık konularında sentez ve analiz edebilme, tematik stant tasarlama becerilerini geliştirmektir. Derste fuarların tarihçesi, gelişimi ve önemi anlatılır. Fuar yapıları, standartlar, ışıklandırma, teşhir, tasarım dili seçimi, grafik tasarımı görsel anlatım unsurlarını etkin olarak kullanılması gibi konular bir ürün, fikir veya firmanın tanıtımı projelendirilerek öğretilir. Tematik bir endüstri fuarında müşteri-ürün ilişkileri ve grafiksel tanıtım öğeleri kullanılarak stant tasarımı yaptırılır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, fuar tasarımına yönelik tematik problemin bütüncül olarak ortaya konması ve çözüm geliştirilmesi, Fuar tasarımı açısından tasarım problemlerinin irdelenmesini öğrenir. Fuar tasarımında farklı disiplinlerin; iç mekân, grafik tasarım, ikon ve tipografi tasarımı sorunlarının birlikte çözülmesi sürecini öğrenir.
İCM427- ŞANTİYE YÖNETİMİ (2-0-0) 2 AKTS:4
Yapı sektöründeki yatırımların ekonomik açıdan planlandığı gibi gerçekleşmesi; üretimi yüklenen işletmenin kapasitesi (işgücü-ekipman-malzeme) ile iş akışının doğru planlanması ve organize edilmesi (süre ve maliyet yönetimi) bağlamında planlama ile mümkün olacaktır. Günümüzde planlama ve organizasyonu kontrol edilebilir kılan ve uygulamada en çok kullanılan metotlar, yapı üretim alanı olan şantiyelerin kurulması ve yönetiminin “nasıl” gerçekleştirilebileceğine ilişkin bilgilere, bu ders kapsamında değinilmektedir. Çeşitli büyüklükteki müteahhitlik (yüklenici-yapımcı) firmalarının genel yapısı ve organizasyon şemaları, şantiye kuruluşu, şantiye yönetimi çerçevesinde sahadaki teknik işlerin yürütülmesi ve şantiyedeki idari işlerin yürütülmesi incelenecektir. İş programları, Gannt-CPM-Pert-MPM metotları, şantiye bütçesi ve muhasebesi üzerinde durulacaktır.
İCM451-TARİHİ MEKÂNLARIN ANALİZİ (2-0-0) 2 AKTS:4
Atik dönem, Avrupa ve Türk- İslam dünyasından seçilen tarihi mekânların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekâna yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi; seçilen yapıların siyasi, sosyo-kültürel, doğal etkenler ile şehir tarihi, mimari ve sanat tarihi açılarından mimari özellikler.
İCM457-AKUSTİK (2-0-0) 2 AKTS:4
İç mimarlık uygulamalarında akustik konusunda malzeme, detay bilgisi, uygulama ilkeleri ve olası sorunlarını kapsar.  Mekân-Akustik ilişkisi, tanımlar, temel kavramlar, Sesin tanımı ve fiziksel özellikleri, Ses-malzeme-yüzey ilişkisi: Geçme, yutulma, yansıma, akustik elemanlar, ses geçişi ve yansıması kontrolünde kullanılan malzemeler, Hacim akustiğine giriş, mekân akustiğini etkileyen faktörler, Hacim akustiği, büyük mekân ve salonlar, hacim akustiği, seslendirme amaçlı özel mekân tiplerine göre akustik konforun incelenmesi dersi içeriğini oluşturmaktadır.
İCM465-KURUMSAL KİMLİK TASARIMI (2-0-0) 2 AKTS:4
Ders, kurumsal kimlik tasarımı süreçlerinin açıklanmasını ve kurumsal kimlik hazırlama süreçlerini kapsar. Kurumsal kimlik kavramı, kurumsal kimliğin bileşenleri, kurumsal kimliğin oluşturmamış süreçleri, sektör araştırması, rakip incelemesi, hedef kitle incelemesi, persona çıkarma, isim bulma, logo eksiz çalışmaları, logo uygulamaları, kurumsal kimlik bileşenlerinin tasarlanması ve iç mekan ilişkisi dersin içeriğini oluşturur.
İCM469-CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİ (2-0-0) 2 AKTS:4
Türk mimarisinde XX. yüzyıl itibariyle baş gösteren milli ve ardından modern üslûp yaratma çabalarının öncü mimarlar ve uygulamaları eşliğinde tanıtılıp, irdelenmesidir. Mimarinin Cumhuriyet döneminden günümüze kadar geçirdiği evreler, yerli ve yabancı mimarlar, planlama ve bu konuda ortaya konan örnekler dersin içeriğini oluşturmaktadır.
İCM471-OSMANLI SANATI VE MİMARİSİ (2-0-0) 2 AKTS:4
Osmanlı mimarisi, Sinan Devri, Sinan’ın hayatı, eserleri ve üslûbu, batılı etkilerin ortaya çıkışı, Barok üslûptaki eserler, Osmanlı devri han, kervansaray, arasta, bedesten, kapalı çarşı gibi ticaret yapıları mimari, dekorasyon ve işlev özellikleri. Külliye kuruluşlarının, Osmanlı şehirciliğindeki rolü ve mimari özellikleri üzerinde Yapıların tipolojik sınıflandırması, plan kuruluşu, cephe mimarisi ve üst örtü sistemleri,şehircilik açısından önem taşıyan külliye, saray ve konut yapıları; medrese, sıbyan mektebi ve kütüphane gibi kamu hizmet yapıları, çeşme, sebil, su kemerleri, köprüler, sarnıçlar, hamamlar gibi su ile ilgili yapılar, tabhaneler, imaretler gibi sosyal yardım yapıları, han, bedesten, çarşı, arasta gibi ticaret yapıları, Osmanlı mimarisinde süslemeler.
İCM473-ENERJİ ETKİN TASARIM (2-0-0) 2 AKTS:4
Ekolojinin kavram ve kuramlarını  öğretmek, sürdürülebilir bir çevre için ekolojinin korunması için gereken koşulları, iklimsel, biyolojik, topografik faktörler ve benzeri çevre faktörlerinin iç mekân tasarımına etkisini öğretmek amaçlanmaktadır.
 İCM408–YAPI RÖLÖVESİ (1-2-0)  2   AKTS: 4
Yapıların, özellikle de tarihi yapıların rölövelerinin alınmasına dönük geleneksel ve modern yaklaşımlar, optik ölçme tekniklerinin tanıtımı, sıfır hattı çekme, üçgenleme, plan kesit ve görünüş rölövelerini oluşturma, bozulmalar, muhdesler, müdahale tiplerinin belirlenmesi, dersin içeriğini oluşturmaktadır.
İCM410–MALZEME SEÇİMİ VE İFADE TEKNİKLERİ (2-0-0)  2    AKTS: 4
Yapı tasarım ve uygulama sürecinde farklı ve alternatif malzemeler arasında uygun malzeme seçimi ve ifade tekniğinin aktarılması.
İCM412–DÖŞEME VE KAPLAMALAR (2-0-0) 2    AKTS: 4
Yapı dışı, içi her tür mekânın özelliklerine bağlı olarak döşeme gereçleri ile kaplanabilmeleri ilkelerinin anlatıldığı, örneklendiği, malzeme bilgilerinin verilmesine dönük bilgi ve çalışmaları kapsar.
İCM414–İÇ MİMARLIKTA TEKSTİL (2-0-0)  2    AKTS: 4
Mekânlarda kullanılan tekstil ürünlerinin renk, doku ve kullanılış amaçlarına göre seçimi ve kullanım ilkeleri ders kapsamında anlatılmaktadır.
İCM416–MEKAN AYDINLATMA (2-0-0)  2  AKTS: 4
Konfor sistemler için fiziksel standartlar, ilgili konulardaki mimari tasarımlarda karar alma aşamaları. Aydınlatma, optimum mekan kaliteleri elde edilmesinde değişik eğilimler, bina cephelerinde tasarlanacak dolu-boş dengelerinin algılanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, seçim kararlarında işlevsel girdiler.
İCM418–ENGELLİLER İÇİN TASARIM (1-2-0) 2  AKTS: 4
Günümüz batı normları ile ortaya çıkan ve değer kazanan özürlüler için tasarım konusu kapsamında, bu tarz tasarımların ilke, yasa ve kullanımlarının malzeme ile olan ilişkileri anlatılacak ve bunların mekân tasarımına etkileri irdelenecektir. Engellilerin çevre ve mekân kullanımında karşılaştıkları problemleri tanımlamak ve mimari çözümleri incelemek. Engelliler için fonksiyonel mekânlar tasarlamak, çevre ve yapı arasında oluşturulan geçiş mekânlarında engellilerin güçlükler ile karşılaşmaması için maksimum derecede çözüm önerileri üretmek.
İCM420 – İMAR VE ÇEVRE HUKUKU (2-0-0)  2   AKTS: 4
Kent, kentleşme, yapılı çevre, planlama, Türkiye’de planlama süreci, yasal ve yönetsel süreç, mevzuat, yönetmelikler, imar hakları, yapılaşma biçimleri, uygulama araçları, ruhsat süreci, ruhsata aykırılıklar, imar para cezası, ruhsata bağlanma imkânı, yapı yoğunluğu,
İCM426 – İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ (2-0-0) 2 AKTS:4
Bu derste işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır. Öğrenci işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alabilecek, ilk yardım yapabilecek ve geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolayabilecektir. İş güvenliği tanımı ve mevzuatı Meslek hastalıkları Koruyucu ve önleyici tedbirler Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları Koruyucu ve önleyici tedbirler, İç ortam hava kalitesi, İlkyardım bilgisine sahip olur.
İCM428 – SAHNE TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı, salon tasarımı (konser, tiyatro, seminer) konusundaki tasarım kriterlerinin belirleyebilmesi, proje sürecinde görsel, akustik, ısıl ve iç mekân iklimlendirme ile salon ve sahne tasarımı gerçekleştirmektir. Bu ders dramatik aksiyon ortamlarının tasarımlarını inceler. Sinema, televizyon, tiyatro ve opera incelediği alanlar arasındadır. Sahne tasarımında soyut ve somut anlatımlar, detaylandırma ve ışık kullanımı üzerinde durulur.
İCM430 – MODÜLER SİSTEMLER (2-0-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı, modülerlik kavramı, kökenleri ve günümüzde modülerliğin önemi konularında öğrencileri bilgilendirilerek, modüler tasarım yapabilme becerisi kazandırılır. İç mekân ve mobilyada, esnek ve değiştirilebilir tasarımlara cevap verebilecek boyut ve özellikler taşıyan, seri üretime yönelik sistemler hakkında bilgi verilir. Çok amaçlı çağdaş tasarımlar için fikir aşamasından, en sonundaki kullanım aşamasına kadar geçen süreçte birbirini zincirleme etkileyen faktörlerin ilişkilendirilmesi sağlanır. Araştırma ve uygulama projeleri ile modüler sistemler geliştirilir.
İCM436 – SINIRLI İÇ MEKÂN TASARIMI (1-2-0) 2 AKTS:4
Bu ders, özel ilgi veya öncelikli alan olarak belirlenmiş kamusal-ticari-kültürel veya özel mekânlara yönelik güncel-yaygın problemler çerçevesinde tespit, analiz, planlama-tasarım-uygulama aşamaları üzerine odaklanır.
İCM462 – TASARIMDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR (2-0-0) 2 AKTS:4
Dersin amacı tasarım sürecinde sürdürülebilirlik kriterleri hakkında öğrencilere tem el bilgileri vermek, eğitim ve sağlık amaçlı bina tiplerinde sürdürülebilirlik kriterlerini değerlendirmek. Ekoloji kavramı ve tasarıma yansımaları üzerine teorik yaklaşım; yeşil ve sürdürülebilir mimari kavramları; mimaride ekolojik tasarımın gelişimi; Türkiye ve diğer ülkelerde ekolojik bakış açısı ile yapılmış farklı örnekler.
İCM474 –DETAY TASARIMI (1-2-0)  2    AKTS: 4
Bütün ve detay ilişkileri, detay tasarımının etmenleri, elastiklik, birleşim ilkeleri; teknoloji ve üretim süreçleri, kullanışlılık, yapılabilirlik, ekonomi, estetik, malzemeler ve özellikleri, Ahşap, metal, taş, plastik, seramik, beton, vd. Birleşim malzemeleri ve uygulama teknikleri, bulon, perçin, çivi, yapıştırma, kaynak, lehim ve geçmeler, malzemelerin işlenmeleri, malzeme cinsleri ve malzeme biçimleri, üretim işlemleri; Gereksinmelere bağlı olarak detay tasarımı dersin kapsamındadır.
İCM476 –  KENTSEL DONATI ELEMANLARI (1-2-0) 2 AKTS:4
Kent strüktürü içerisinde yer alan kentsel mekân kimliği, kentsel mekân ve tasarım ilişkisi anlatılmaktadır. Kent kimliğinin en etkin öğelerinden biri fiziksel çevredir. İnsanların kentsel yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan kent mobilyaları, fiziksel ve sosyal çevre ile uyumlu, güven veren ürünler olmalıdır. Kent mobilyaları tasarım kriterleri ve üretim süreci incelenerek; tasarımda oluşan hatalara, kent mobilyalarının insanlarla fiziksel uygunluğu açıdan antropometrik ölçülere ve engellilere yönelik tasarım ölçütlerine yer verilerek, kentsel mekân kimliği oluşumundaki yeri irdelenmektedir.
İCM474-KENTSEL İÇ MEKÂNLAR (1-2-0) 2 AKTS:4
Sanat ve tasarım alanında küçük ölçekli kentsel müdahaleleri ve uygulamaları tartışmayı amaçlar. Dersin içeriğini, kamusallık ve kentsel mekân sorunları, kamusal mekân, kentsel sorunlar ve sosyal odaklı tasarım süreçleri, kentsel mobilyalardan yapısal eklentilere, kamusal bahçe ve bostanlardan kentsel-sosyal müdahaleler oluşturmaktadır.
İCM001-SANAT KURAM ELEŞTİRİ (2-0-0) 2  AKTS: 3
Dersin amacı, sanatın temel kavramlarını, kuramları, eleştirel bir bakışla incelemektir. Sanatın çoklu yapısı ve düşünsel altyapılarla kurduğu ilişki irdelenir sanat ve kuramlar günümüz toplumunun kültürel anlayışıyla eleştirilir. Öğrenci görsel sanatların değerini izler ve sorgular. Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izler. Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılır   Tartışmaları değerlendirip günlük ve mesleki yaşam pratiklerine katar.
İCM002 – SERBEST RESİM (1-2-0) 2   AKTS: 3
Bu derste serbest el çizimle ilgili çalışmalar farklı teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Öğrencilerden değişik türde çizim kâğıtları üzerinde farklı çizim malzemeleriyle (kara kalem, kuru pastel, marker, kuru boya, vb.) çalışmalar istenecektir. Serbest el çizim çalışmaları canlı model, mobilyalar, bitki ve hayvanlar, vb. değişik alanlardan yapılarak öğrencilerin perspektif, oran, ölçek gibi konularda bilgilenmesi hedeflenmektedir.
İCM003– ÇAĞDAŞ SANAT (2-0-0) 2   AKTS: 3
Dersin amacı, sanat ve Sanat akımlarını tanıma, gerçek sanat eserini değerlendirip, akımlarını kavrayabilme ve sanat kültürü edinerek yaşamına katmaktır. Sanayi devrimi sonrası başlayan sanattaki değişimlerle ve oluşan sanat anlayışları, Birinci dünya savaşı öncesi ve sonrasında yeni dünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımlarının toplumsal gelişmelerle ilişkileri incelenir. Empresyonizm, Dadaizm, Sürrealizm, Süprematizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Happening, Kavramsal Sanat, Video Sanatı, Aksiyon Resmi, Art and craft, Enstalesyon, Konstrüktivizm, Kinetik ve Dijital Sanat gibi sanat akımları örnekler üzerinden tanıtılır.
İCM004 – SULU BOYA TEKNİKLERİ (1-2-0) 2   AKTS: 3
Dersin amacı, suluboya tekniklerinin mimari ifade aracı olarak kullanılabilmesini sağlamak. Suluboya tekniklerinin çevre analizlerinde, tasarım eskizlerinde ve proje sunumlarında kullanılabilmesi için gerekli temel beceriyi kazandırmak. Suluboya tekniklerinin gerektirdiği görme ve gösterme tekniklerinin kavranması ve bunun mekan kavrayışını geliştirmesidir. Dersin içeriğini, suluboya malzemelerinin tanıtımı, suluboya temel teknikleri, renk, desen ve kompozisyon bilgisi, gölge, yansıma gibi özel etkilerin suluboya ile ifadesi, doğal çevre ve mimari çevre konularında desen ve suluboya çalımsalar ve suluboya yapan ressamlar ve resimlerinde kullandıkları teknikler oluşturmaktadır.