Ders İçerikleri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İCM113 – TEMEL TASARIM 1
Kredi / AKTS: (4+4) 6     AKTS : 10
Ders İçeriği: Temel Tasarım I dersinde; öğrencilerde görsel alanının ön yargılardan arındırılarak yeniden yapılandırılması sağlanır.  Öğrencilere, gözlem ve algılama yolu ile nesnelerin yapısal özellikleri inceletilerek doğadan etütler yapılmaktadır. Objelerin strüktürlerini, dokularını görsel olarak algılama, tasarlama ve ifade edebilme becerileri geliştirilir. Tasarım için gereken ortak değerler keşfettirilir. Organik yapılar üzerindeki geometrik alanların, inorganik yapılar üzerinde oluşacak alanlardaki değerleri aranarak, buna uygun projeler üretilir. Karakalem, mürekkep, monokrom ve çeşitli boya malzemeleriyle renkli yaptırılan uygulamalarla, renk ve biçim ilkeleri ve ilişkileri çerçevesinde biçimsel anlatım dili oluşturulur. Çeşitli malzemelerle ve farklı konularda üç boyutlu tasarımlar yaptırılır. Deneysel araştırmalarla, öğrencilere bir tasarımcının gereksinim duyacağı görüş ve düşünme biçimi kazandırılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM103 – TEKNİK RESİM
Kredi / AKTS: (2+2) 3    AKTS : 6
Ders İçeriği: Teknik Resim dersinde; mimari anlatım için gerekli araç, gereçlerin tanıtılması ve kullanımı, mimari çizimde gerekli teknik ve teorik bilgiler verilir. Çizgi, yüzey, hacim, kitle kavramları, temel geometrik şekillerin çizimi ve epür anlatılarak öğrencilere, epür içinde nokta, çizgi, yüzeylerin konumları ve izdüşüm yöntemleri, izdüşüm çizimleri, izdüşüm düzlemlerinin incelenmesi, görünüşlerin adlandırılması, üç boyutlu cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması, mimaride plan-kesit-görünüş kavramı, ölçek ve ölçülendirme, cisimlerin ölçülendirilmesi, mimari çizimde ölçülendirme esasları ve uygulamalar yaptırılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM107 – SANAT TARİHİ 1
Kredi / AKTS: (2+0) 2    AKTS: 3
Ders İçeriği: Sanat Tarihi 1 dersinde; sanatın anlam ve önemi, ortaya çıkışı, sınıflandırılması, sanat tarihi ile ilgili kavram ve literatür anlatılır, sanat alanındaki gelişmeler, Neolitik çağdan başlayarak Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıklar, Antik Yunan ve Roma, Bizans Sanatı ve Avrupa Sanatı; Roman, Gotik Sanatı eserleri tanıtılır. Sanatın geçirdiği evrelerin konu edindiği derste, öğrencilerin mekân tasarım tarihinin geçmişten günümüze gelişimini anlamasına ve günümüzü ne şekilde etkilediğini kavramasına katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda kendi tasarımlarını olgunlaştırmak için temel bilgi ve donanımı edinmiş olacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İCM109 – TASARIMA GİRİŞ
Kredi / AKTS: (1+2) 2     AKTS : 4
Ders İçeriği: Dersin amacı, tasarım, yaratıcılık, soyutlama, düzlem, yüzey ve mekân kavramlarının öğrenciye aktarılarak, tasarım problemlerine yaklaşımın kazandırılmasıdır. Tasarım yolları, teknikleri, anlatım ve ifade teknikleri yardımı ile 2 veya 3 boyutlu eskizler, 2 veya 3 boyutlu grafik anlatımlar ve model yardımları ile öğrencilere soyut kavramlar ile tasarım yapma ve yorumlama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Tasarım ve iç mimarlık hakkındaki genel kavramların dinleme- katılma- düşünme- araştırma- anlama- aktarma- yorum yapabilme becerileriyle edinilmesi, mimari iletişim dilinin kazandırılması, iç mekân kavramı, mekân elemanları, mekân türleri gibi temel kavramsal alt yapıların verilmesi; iç mekân tasarım yolları, bilgi toplama, araştırma, analiz ve sentez aşamalarının kazandırılması dersin içeriklerinden biridir.
Ders Kodu ve Adı: SSP100 -SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Kredi / AKTS: (2+0) 2     AKTS: 2
Ders İçeriği: Toplumsal veya bireysel konular dahilinde, duyarlı bireylerin bilinçlenmesinin ve de grup olarak hareket edebilmenin, yönetebilmenin ön plana çıkarabildiği ders olarak belirlenmiştir. Öğrenciler belirlediği duyarlılık, sorumluluk projeleri için grup içerisinde sürekli iletişim içinde bulunarak, ihtiyaç ve uygulama analizini yapıp, iş bölümü oluşturarak hayata geçirirler. Bu sürecin bütün doküman ve belgelerini toplayıp ilan ederler. Sosyal medya aracılığıyla da görünür hale getirip örnek teşkil ederler.
Ders Kodu ve Adı: TUR101 – TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 1
Kredi / AKTS: (2+0) 2     AKTS : 2
Ders İçeriği: Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinde; dilin tarifi ve önemi, dil ve kültür ilişkisi, Türkçe’nin Dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, hece bilgisi, Türkçe’de imla ve noktalama, kök ve ekler, cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, okuma-anlama ve özetleme teknikleri, sözlü anlatım, yazılı anlatım, cümle ve paragraf oluşturma, yazı planlama konuları işlenir.
Ders Kodu ve Adı: ING101 – YABANCI DİL 1
Kredi / AKTS: (2+0) 2    AKTS : 2
Ders İçeriği: Yabancı Dil I  dersinde; temel düzeyde İngiliz diline ilişkin dilbilgisi bilgilerinin aktarılması, konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilmesi, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik ve mesleki metinlere yönelik kelime ve terimlerin kavranması, meslek alanında bilgi verme, sunum ve tartışma yapma alışkanlığının oluşturulması sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: İNT100 – ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ
Kredi / AKTS: (1+0) 1     AKTS : 1
Ders İçeriği: Hasan Kalyoncu Üniversitesine yeni başlayan öğrencilerin; üniversite ve kampus yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve üniversitenin yapısına ve olanaklarına hızla adapte olmalarına yardımcı olmak İÇİN düzenlenen “Öğrenci Oryantasyon Programı”dır. Bu program, öğrencilerin yeni arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşmalarına, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin akademik kadrosunu, çalışanlarını ve tüm birimlerini daha iyi tanıyabilmelerine, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Öğrenci Kulüpleri, Fakülte ve Bölümleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerine, üniversite ve kampus hayatını deneyimleme fırsatını sunmayı amaçlar.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İCM114 – TEMEL TASARIM 2
Kredi / AKTS: (4+4) 6 AKTS: 10
Ders İçeriği: Temel Tasarım Eğitimi 2 dersinde; konum, ölçü, değer, yön, doku, renk gibi tasarım öğeleri ve düzen, yenileme, uyum, karşıtlık, aşama düzeni, egemenlik, denge ve birlik gibi tasarım ilkeleri ile şekil-zemin ilişkilerini sağlayan uygulamalar yaptırılarak öğrencide görsel bütünler oluşturma yeteneği geliştirilir. Doğanın, yaşam çevresinin, nesnelerin ve sanat eserlerinin kaynak olarak ele alındığı derste konular gözlem, analiz ve sentez sistematiği içinde yorumlanır. Aktif eleştiri, ilişkilendirme, özgür yargılama, duygu katma, farklı bireysel yollardan yanıta ulaşma,  yeni anlamlar üretme, deneme, yanılma, kendine yeterli olma, açık fikirlilik, esneklik, ilgi, merak ve araştırma gibi anlatım becerileri geliştirilen öğrencinin düşünceden görüntüye, görüntüden düşünceye hızla geçebilen, esnek, değişken ve yaratıcı düşünce yapısının geliştirilmesine önem verilir.
Ders Kodu ve Adı: İCM102 – İÇ MİMARİ PROJE 1
Kredi / AKTS: (2+6) 5 AKTS:8
Ders İçeriği: Öğrencilerin iç mimari tasarım süreci içerisinde, mekân tanımlama, sorunları belirleme, bilgi toplama, bunları değerlendirme, özgün çözümler geliştirme ve sonuca ulaşabilecek olanları sentezleyerek sunma aşamalarını deneyimlemesi amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM104 – PERSPEKTİF
Kredi / AKTS: (2+2)3 AKTS:4
Ders İçeriği: Derslerde, bakış noktası, resim düzlemi, ufuk çizgisi ve kaçma noktası kavramları anlatılır.  Perspektifi çizilecek olan objenin resim düzlemine yerleştirilme şekline bağlı olarak değişen tek kaçma noktalı perspektif, iki kaçma noktalı perspektif ve üç kaçma noktalı perspektif öğrenciye anlatılır. Dönem boyunca, bu perspektif çeşitlerine uygun olarak küçük ve basit elemanların perspektifleri, ardından daha karmaşık perspektifler çizdirilir. Çalışmalar, kurşunkalem, çini mürekkebi yada boya kullanılarak ve ışıkgölge kontrastları ve uzaklık-yakınlık ayrıntıları renk, doku ve ton farklılıkları ile ifade edilerek sunulur. Aksonometrik ve Konik Perspektifler hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin temelini teşkil eder. Tasarlanan mimari elemana ait biçimlerin oluşmasında, bu mimari biçime esas geometrik elemanların tüm özelliklerinin; birbirleriyle olan ilişkilerinin tam olarak bilinmesi ve çok değişik konumlar için problemlerin çözülebilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır.
Ders Kodu ve Adı: İCM108 – SANAT TARİHİ 2
Kredi / AKTS: (2+0) AKTS:2
Ders İçeriği: Sanat Tarihi dersinde; sanatın anlam ve önemi, ortaya çıkışı, sınıflandırılması, sanat tarihi ile ilgili kavram ve literatür anlatılır, sanat alanındaki gelişmeler, Anadolu topraklarında yaşamış uygarlıklar, Antik Yunan ve Roma, Bizans Sanatı eserleri tanıtılır. Avrupa Sanatı; Roman, Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok ve Rokoko vb. üslupları örnekleri ile incelenerek öğrencilerin sanat eserlerini üslup, zaman, kültür farklarını ayırt edebilme, sentez ve analiz yetenekleri geliştirilir. Çağımızın sanat akımlarının, karakteristik özelliklerinin ve bir ekolü temsil eden ya da kendi başlarına bir değer ifade eden sanat eserlerinin analizleri yapılır. Bilimsel gelişmelerle sanat arasındaki etkileşim gibi konular audiovisual metotlarla işlenir. Böylece öğrencilerin sanat eseri ve olaylarına ilgileri çekilerek bir sanat eserini her yönden inceleme yetenekleri geliştirilir.
Ders Kodu ve Adı: İCM112 – YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ
Kredi / AKTS: (2+0) AKTS:2
Ders İçeriği: Yapı ve yapı temel kavramları, yapı elemanları ve bileşenleri hakkında genel bir bilgilendirme yapılması ve iç mekânı düzenleyecek olan iç mimar adayına bu iç mekânın kabuğu hakkında strüktürel ve detaya yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: TUR102 – TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2
Kredi / AKTS: (2+0) AKTS:2
Ders İçeriği: Makale: Makale türünün özellikleri ve kuralları, örnekler, Fıkra: Fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları, örnekler, Bibliyografya: Bibliyografyadan yararlanma, Biyografi: Nasıl yazılır, edebiyattaki yeri nedir?, Gezi yazısı: Gezi yazısında nelere dikkat edilir?, Anı: Anıların edebiyattaki yeri, yazma kuralları, Deneme: Diğer türlerden farkı, İnceleme: Kitap ve dergi incelemesi, Konferans: Sözlü Komp. Türlerinin özellikleri, Açık Oturum: Tartışma türlerinin kuralları, Panel: Panele hazırlık, uygulama ve sonuç, Sempozyum: Diğer Türlerle benzer ve ayrı yönleri, Münazara: Kuralları ve sonuçları öğretilir.
Ders Kodu ve Adı: ING102 – YABANCI DİL 2
Kredi / AKTS: (2+0)  AKTS:2
Ders İçeriği: Bu ders Yabancı Dil 1 dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İCM201 – İÇ MİMARİ PROJE 2
Kredi / AKTS: (2+6)5 / AKTS:8
Ders İçeriği: İnsan – mekân ilişkileri küçük ölçekli mimari tasarım problemleriyle araştırılır. Temel işlevler, yapı ve yapı sorunları ile mekânsal organizasyon konuları tasarım ilkeleri gözetilerek ele alınır. Görsel, işlevsel ve yapısal faktörler ile mekân tasarımı arasındaki ilişki konut-barınma birimi ölçeğinde incelenir.
Ders Kodu ve Adı: İCM203 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 1
Kredi / AKTS: (2+2)3 / AKTS:4
Ders İçeriği: Dersin amacı bilgisayar destekli tasarım ve grafikler için giriş dersidir. Derste mimari amaçlı kullanılan yazılımları genel olarak tanımak, Cad tabanlı en az bir program ile 2 boyutlu teknik çizim yapmayı öğrenmek, saklama, çıkış, çizim, düzenleme, yazma, ölçülendirme, ekranda görüntüleme, sorgulama, yardımcı ve özel komutlarını öğrenmek, bilgisayar destekli tasarım ve teknik çizim yapma pratiği kazandırmak. Derste, bilgisayar ile endüstriyel, grafiksel, mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda yaratılması ve çıktı alınmasına yönelik uygulamalar yaptırılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM205 – YAPI BİLGİSİ
Kredi / AKTS: (2+2)3 / AKTS:5
Ders İçeriği: Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisine ilişkin tanım ve kavramlar dersin içeriğini oluşturur. Teknolojik süreç içerisindeki farklı taşıyıcı sistemler öğretilir ve maket uygulamaları yaptırılır. Yükler karşısında sistem davranışı, yapım sistemleri, yapı alt-sistemlerine giriş, taşıyıcı sistem, malzeme ve sistem bileşenleri, yığma ve iskelet strüktürel sistemler, temeller, duvarlar ve döşemeler hakkında bilgi verilir. Ders sürecinde, şantiye gezileri, uygulama-stüdyo çalışmaları, çizim ve modelleme ile yapı üretimi ve yapım sisteminin analizi ve sentezi yapılır. Bir yapının direncini belirleyen parametreler ve stabilite koşulları açıklanır. Yapının tasarlanmasında etken olan, statik, dinamik, fiziksel, ekonomik, estetik, yasal ve kullanıcı gereksinmeleri gibi etmenler analiz edilir.
Ders Kodu ve Adı: İCM207 – MALZEME 1
Kredi / AKTS: (2+0) / AKTS:3
Ders İçeriği: Malzeme 1 dersinde, yapı elemanlarına ilişkin genel ve detay bilgileri, iç mekânlarda bu elemanların seçim ve kullanılışları, bunlara ilişkin uygulamayı sınırlayan ve belirleyen malzemelerin özellikleri, türleri ve uygulama koşulları konusunda bilgi verilerek, mevcut yapıların ölçüm teknikleri konuları işlenerek, yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları + konstrüksiyonları + kaplama geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. üzerine bilgilenme, tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararları. 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 ölçeklerine uygun olarak sistem ve nokta detaylarının elde edilmesi konuları öğretilir.
Ders Kodu ve Adı: İCM209 – MEKAN BİLGİSİ
Kredi / AKTS: (2+2)3 / AKTS:4
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, teorik bilgiler ve uygulamalarla öğrenciye mekân tasarlama bilincinin ve tasarladıklarını çizimlerle ifade edebilme becerisinin kazandırılmasını sağlamaktır. Öğrenci, mekân tasarımını etkileyen faktörleri tanımlar, mekân tasarımında işlev-eylem donatı ilişkilerinin önemini açıklar. Mekân tasarlayabilme ve düşüncelerini çizimle ifade edebilme becerisi kazanır. Teorik bilgileri uygulama, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi kazanır. Öğrenci, tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme, farklı ölçeklere hâkim olabilme becerisi kazanır.
Ders Kodu ve Adı: İCM211 – TÜRK İSLAM SANATI
Kredi / AKTS: (2+0) 2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Türk sanatını kavramak için, Türk Toplumunun ortaya çıkış ve bugüne kadar geçirdiği evreler incelenir. Sanatımızın kökü hangi varlık ve geleneklere bağlı olduğu öğrencilere bir sistem içinde verilir. Kendi toplumlarının kültür değerlerini tanıma, sevme, ayırt edebilme, sentez ve analiz yetenekleri geliştirilir. Türk Sanatı dersinde; İslamiyet’in kabulünden önce tarihte bilinen ilk Türk Devleti olan Asya Hunları kurganlarında ele geçen eserlerden başlayarak Göktürklerden süzülüp gelen ve Uygurlarda toplanan sanat geleneklerini irdelenir. Karahanlılar, Gaznelilere, Büyük Selçuklulardan Atabeklere sonra Anadolu Selçuklularıyla Anadolu’da kurulan diğer Türk Devletlerine kadar uzanan bu gelenekler çerçevesinde Anadolu Beylikleri ve Osmanlı Sanatı üzerinde durulur. Türk- İslam Sanatının üslup özellikleri, mimari öğeleri, kubbe, kemer, sütun, kare plandan kubbeye geçiş, Türk mimarisinde kubbeli mekân gelişmesinin ana hatları, sanat yapıtlarının işlevlerine göre mimari özellikleri, yapı tipleri, plan, üslup, malzeme-teknik ve süsleme repertuarları değerlendirilir.
Ders Kodu ve Adı: AİİT201 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 1
Kredi / AKTS: (2+0) / AKTS:2
Ders İçeriği: Osmanlının yıkılışı, parçalanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, sosyal alanlardaki inkılâplar, çok partili hayata geçiş.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İCM202 – İÇ MİMARİ PROJE 3
Kredi / AKTS: (2+6)5 / AKTS: 10
Ders İçeriği: İnsan – mekân, sokak ve toplum ilişkileri konut, ticaret veya kamusal yapı ve yakın çevresi ölçeğinde araştırılan mimari tasarım problemleriyle incelenir. Tasarım sürecinin, görüş, kavram aşamasından başlayarak gereksinimler, kısıtlar ve olanaklar çerçevesinde geliştirilmesi, iç ve dış mekan organizasyonuna yansıtılması, tasarım kuramları doğrultusunda incelenir. Ders, konut, ticaret veya kamusal yapı problemlerini ortaya koymakta, iç mekan tasarım ilkeleri, stil ve tasarım eğilimleri, mobilya ve malzeme seçimi, yaratıcı anlatım ve ürün bilgisinin entegrasyonunu vurgular.
Ders Kodu ve Adı: İCM204 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 2
Kredi / AKTS: (2+2)3 / AKTS:4
Ders İçeriği: Bilgisayar ile endüstriyel, grafiksel ve mimari alanlara yönelik form, biçim, nesne veya mekân tasarımlarının sanal ortamda gerçekçi olarak yaratılmasını ve bu yaratılanların uygun bir biçimde sunumu amaçlanır. Ders kapsamında komut nesne ilişkisi, temel üç boyutlu geometrik nesneler- gelişmiş üç boyutlu geometrik nesnelerin yaratılma biçimleri, yaratılan bu üç boyutlu nesnelerin özellik değişkenleri- fiziksel dönüştürücüleri, temel deformasyon komutları, iki boyutlu şekillerin üç boyutlu nesnelere dönüştürülmesi, iki boyutlu nesne değişkenleri, temel renk- ışık bilgisi, ışık türleri- etkileri, kamera oluşturma, çevresel etkiler, foto- gerçekçi resim oluşturma yöntemleri, nesneleri canlandırma ve simülasyon oluşturma gibi konular uygulamalı olarak işlenir. Ayrıca dönem boyu süren çalışmaları, dönem sonunda foto gerçekçi görüntülerinin ve animasyonunun oluşturulması sağlanır.
Ders Kodu ve Adı: İCM206 – DETAY BİLGİSİ
Kredi / AKTS: (2+2)3 / AKTS:4
Ders İçeriği: Dersin amacı konstrüksiyon ve bağlantı kavramlarıyla malzemeler arası bağlantı ilişkilerinin verilmesi, binaların ince yapı uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesine dair beceri kazandırılmasıdır. Ders, yapı malzemesi ve konstrüksiyon tanımı, malzeme seçimi, malzemeler arası bağlantı ilişkileri, dik yüzeylerden konsol uygulamaları, zemin ve duvar ankrajları, merdiven, asma kat, asma tavan, hafif bölmeler ve her tür kaplama uygulamalarının tanıtılması konularını içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: İCM208 – MALZEME 2
Kredi / AKTS: (2+0)2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Malzeme II dersinde, iç mekânda kullanılan malzemeler, özellikleri, türleri ve uygulama koşulları konusunda verilen bilgilerin tasarım sürecindeki belirleyiciliği üzerine, ince yapı kavramı ve ince yapı gereçleri hakkında bilgiler verilerek, öğrencilerin, düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde, tasarlanan mekân karakteristiklerine uygun malzeme seçimine karar verebilme ve düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekâna uygun renklere karar verir. Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde tasarlanan mekâna uygun dokuyu belirleme becerileri geliştirilir. Malzemenin yaratacağı imaj, maliyet faktörleri, uygulama yöntemleri ve kullanımı Dersin Öğrenim iç mekân tasarımında malzeme kullanımının ön koşullarının irdelenmesini ve edinilen bilginin tasarım anlamında somutlaştırılmasını için metal, taş, seramik, cam, ahşap ve ahşap türevli malzemenin özellikleri, kullanım yerleri, boyutları, özellikle ahşabın inşaatlarda yapı elemanı ve donatı elemanı olarak kullanılması konularında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM212 – ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ
Kredi / AKTS: (2+0)2 / AKTS:5
Ders İçeriği: Endüstrileşmeyle ortaya çıkan yeni yapı teknolojileri, mimaride işlevsellik, Chichago okulu, Bauhaus,W.Gropius, M.v.der Rohe, Le Courbusier, Werkbund ve 1950 ve 60’larda Modernizm: Malzeme Modernizmi;Bölgesel Modernizm;Uluslararası Üslup; Geç Uluslararası Üslup; Brütalizm; Çağdaş İslam; Neo-Rasyonalizm;Metabolizm; Tarihselcilik ve Modernizm karşı duruşu; Post-Modernizm; anlamsal ve biçimsel arayışlar; Yeni tarihselcilik; Avrupa Post-Modernizmi; Mühendislik Modernizmi; Strüktüralizm; High-Tech; Sayısal Mimarlık, Dekonstrüktivizm; Yüksek ve Yeşil Kuleler; 1950 sonrası Türkiye Mimarlığı konuları incelenir.
Ders Kodu ve Adı: İCM214 – GÖRSEL SUNUM TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: (1+2)2 /AKTS:3
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrencilere üç boyutlu düşünme, var olan bir kompozisyonu analiz etme ve kendine özgü plastik değerlere sahip biçim oluşturma gibi yetiler kazandırmaktır. Dersin sonucunda öğrencilere, mimarlık disiplinlerinin gerektirdiği anlatım diline sahip olabilme, zihinde oluşturulan düşüncelerin etkin bir anlatım gücüyle kağıda aktarılabilmesi, mimari mekânları değişik tonlama teknikleriyle anlatabilme, mekânsal etkinin nasıl oluşturulacağına dair ön bilgi edinebilme, bilgisayar ortamında ve serbest el olarak sunum paftaları hazırlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: AİİT202 – ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2
Kredi / AKTS: (2+0)2 / AKTS:2
Ders İçeriği: Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve Misak-ı Milli’nin Kabulü, İstanbul’un işgali, T.B.M.M. açılışı, Sevr Barış Antlaşması, İstiklal Mahkemeleri, 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi, Doğu Cephesi Harekatı, I.İnönü Zaferi, İlk Anayasanın Kabulü. II. İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara Antlaşması, Büyük Taarruz, Saltanatın Kaldırılması, Mudanya Mütarekesi, Lozan Antlaşması, Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar, Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası, 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası, Atatürk İlkelerinin Açıklanması.
Ders Kodu ve Adı: İCM200 – STAJ 1
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Endüstriyel çalışma ortamı, çalışma şartları ve pratik uygulamalar.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İCM301 – İÇ MİMARİ PROJE 4
Kredi / AKTS: (2+6)5 / AKTS:10
Ders İçeriği: Çok katlı binalarda insan ve sosyal çevre ilişkisi karmaşık işlevler bakımından incelenmektedir. İç ve dış mekanda aydınlatma ve mobilya tasarımına öncelik veren, düşey sirkülasyon ve yapısal problemlere, sıhhi ve elektrik tesisatı sorunlarına eğilen konular araştırılır. Büro ve iş yerleri, yönetim binaları, hastane binaları, eğitim ve yurt binaları gibi yüksek binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve iç bahçe çözümleri araştırılır. Sunumlar bilgisayar çıktısı ve maketle yapılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM303 – TESİSAT BİLGİSİ
Kredi / AKTS: (2+0)2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, güneş toplaçları ile ısıtma tesisatı, ısıtma sistemleri ve temel özellikleri, havalandırma, doğal ve yapay havalandırma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, elektrik tesisatı ile ilgili elemanlar ve gereçler, yapılarda aydınlatma tesisatı proje örneklerinin incelenmesi, aydınlatma projesi–aydınlatma tesisatı projesi ilişkisi, bütünleşik aydınlatmada aydınlık düzeyi kontrol sistemleri, aydınlatma tesisatı projesinin hazırlanması ve tesisatın kullanılışının belirlenmesi, sıhhi tesisat–proje ilişkileri ıslak mekânların düzenlenmesinde etkide bulunan faktörler, temiz su tesisatı, pis su tesisatı yağmur suyu tesisatı, çevresel drenaj konularında temel bilgiler verilir.
Ders Kodu ve Adı: İCM305 – MOBİLYA TASARIMI
Kredi / AKTS: (2+2) 3 /  AKTS:4
Ders İçeriği: Dersin amacı ergonomik, özgün ve estetik mobilya üretimi yapabilmek için gereken teknik bilgileri öğretmektir. Bu amaç doğrultusunda, derste bir mobilyanın tasarlanma, üretilme, konsept yaratılma, üretimde biçimsellik, insan-mobilya ilişkisi, işlevsellik ve detaylandırma konuları anlatılır. Mobilyada ölçü, form, renk gibi unsurlar mobilya stilleri konularında bilgilendirilir. Stüdyo çalışmaları mobilya tasarımı, biçim, strüktür ve üretim teknikleri çerçevesinde yürütülür.
Ders Kodu ve Adı: İCM307 – GRAFİK ve MODELLEME
Kredi / AKTS: (2+2)3 / AKTS:4
Ders İçeriği: Öğrencilerin 2 boyutlu fikir ve uygulama projelerini çizdikleri mekânların ya da yapıların 3 boyutlu hale dönüştürebilmelerini sağlamaktır. Bilgisayar kullanarak tasarlanan mekânların ya da yapıların sanal olarak oluşturulabilmesi 3 boyutlu düşünebilme ve üretebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (TEKNİK)
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (SOSYAL)
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İCM302 – İÇ MİMARLIK PROJE 5
Kredi / AKTS: (2+6)5 / AKTS:10
Ders İçeriği: İnsan ve sosyal çevre ilişkisi karmaşık işlevler barındıran binalar incelenir. İç ve dış mekânda detay çözümleri ile peyzaj tasarımına öncelik veren, yapısal problemlere, akustik ve iklimlendirme, yangın, acil kaçış sorunlarına eğilen konular araştırılır. Fuarlar, sergi salonları, konser salonları, gösteri merkezleri, spor salonları, terminaller gibi yoğun sirkülâsyonun olduğu geniş açıklıklı binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve bahçe çözümleri araştırılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM304 – FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ
Kredi / AKTS: (3+0)3 / AKTS:3
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrencilere, mekânların amacına uygun doğal ve yapay aydınlatma tasarımlarını, binalarda gürültü denetimini sağlayabilecekler ve çok amaçlı salonların doğal akustik tasarımını yapabilme yetisi kazandırmaktır. Yapı yönetmelikleri ve standartlarını (ısı korunumu, gürültü, yangın vb. ) tanıyarak, bina tasarımlarında bu yönetmelikleri kullanabilme becerilerini geliştirmekte dersin amaçlarından biridir. Binalarda ısı ve yoğuşma denetimini sağlayabilme ve çevre bilinçli yapı tasarımı ve enerji etkin yapı tasarımı kavramlarını öğrenecekler ve ilkelerini kavrayabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM308 – RÖLÖVE
Kredi / AKTS: (2+2)3 / AKTS:4
Ders İçeriği: Ders, kültür varlığı niteliği taşıyan yapılarda ölçme ve projelendirme yöntemlerini öğretmeyi amaçlar. Tarihi ve mimari değer taşıyan yapıların grafik olarak belgelenmesi ile ilgili yöntemler öğretilir. Ölçme ve çizim teknikleri öğretildikten sonra, bir yapı üzerinde uygulama yaptırılır. Yapı, sosyo-ekonomik değeri, tasarım ilkeleri, taşıyıcı sistem, malzeme ve yapım teknikleri açısından irdelenir. Mimari fotoğraflar ve ölçekli çizimlerle uygulamalar yaptırılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM310 – ÇEVRE TASARIMI
Kredi / AKTS: (2+2)3 / AKTS:4
Ders İçeriği: Mekân organizasyonu ile ilgili kavramlar, mekân organizasyonu ilkeleri, mekân organizasyonlarında kullanılan kriterler, ürün-insan-çevre ilişkisi ele alınır. Algılama ve çevresel algı, çevresel bilişim ve algı, mekânsal davranış süreçleri ve bu süreçlerden türeyen modeller, çevre analizi ve çevresel davranış, mekân ve tasarım, mahremiyet, psiko-sosyal alan, çevresel stres ve kuramsal yaklaşımlar ve ekolojik uyum konuları hakkında bilgi verilir. Konularla ilgili küçük uygulamalar yaptırılır. Araziye yönelim, güneş ve hava koşullarından yararlanma, atıkların değerlendirilmesi, geri dönüşümlü malzemeler, ekolojik yapım yöntemleri gibi konular hakkında bilgi verilir. Öğrenciye, en az kaynakla, iklim ve çevre koşullarından yararlanarak yaşama mekânları elde etme yeteneği kazandırılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM300 – STAJ 2
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Endüstriyel çalışma ortamı, çalışma şartları ve pratik uygulamalar. (Yapı malzemeleri üretimi ve pazarlanması)
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (SOSYAL)
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (TEKNİK)
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İCM401 – İÇ MİMARİ PROJE 6
Kredi / AKTS: (2+6)5 / AKTS:15
Ders İçeriği: İnsan ve sosyal çevre ilişkisi doğal, mimari ya da tarihi özelliği olan yapısal çevrelerde karmaşık işlevler barındıran tamamen ya da kısmen korunması gerekli bina gruplarında incelenir. İç ve dış mekânda detay çözümleri ile iş programına öncelik veren, mobilya ve peyzaj tasarımına, yapısal problemlere, elektrik, sıhhi, akustik ve iklimlendirme sorunlarına eğilen konular araştırılır. Müze, otel, kültür merkezleri gibi çevresel ve kültürel bağlamda farklı çözümler sunabilecek binalar örneğinde yeniden değerlendirme, estetik ve fiziksel performans koşulları, engelliler için gereksinimler, avlu ve bahçe çözümleri araştırılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM403 – YAPIM-YÖNETİM EKONOMİSİ
Kredi / AKTS: (2+0)2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Yapı üretim kavramı, yapı üretim süreci ve evrelerinin özellikleri, yapı üretim teknikleri, yapı maliyeti, metraj, keşif yapı maliyetine etki eden faktörler üretkenlik, yapı üretiminde teknoloji, şantiye öncesi ve şantiye işlemleri, kamu ihale yasası ve ilgili yasaların yapı üretimi sürecindeki yeri, ülkemizde inşaat sektörü, proje yönetimi konularında bilgi verilir.
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (TEKNİK)
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (TEKNİK)
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (TEKNİK)
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İCM402 – İÇ MİMARLIK BİTİRME PROJESİ
Kredi / AKTS: (2+6)5 / AKTS:15
Ders İçeriği: Bitirme Projesi, öğrencilerin ülke gerçekleri ile örtüşen bir problemi araştırarak, yorumlayarak çözmeleri beklenen bir tasarımdır. Çalışılacak konular korunması gerekli tarihi ya da doğal çevrede mekânsal çözümler, yüksek teknoloji ürünü binalarda ileri teknikli malzemelerle çözümler, yeniden işlevlendirilen mekânlarda mobilya ve mekânsal donanım çözümleri, sosyokültürel ardalanların mekânsal dönüşümlere etkileri gibi çeşitli amaçlara yönelik olabilir. Sunum paftaları, maket, araştırma ve kavram dosyaları ile proje çalışmasının elektronik ortamda hazırlanmış kopyası Bitirme Projesi’nin ayrılmaz ekleridir.  Pazar koşullarına veya taleplere bağlı olarak seçilen bir konu ile ilgili öğrencilerin tek başına bir proje hazırlamaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin neler öğrenmiş olduklarını yansıtacak olan bir araştırma ve tasarım projesinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Bitirme Projesi öğrencilerin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’ndeki eğitimleri sonucunda mesleği uygulayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeterliğe sahip olduğunu kanıtlar.
Ders Kodu ve Adı: İCM404 – METRAJ ve KEŞİF
Kredi / AKTS: (2+0)2 / AKTS:3
Ders İçeriği: Maliyet bileşenleri, metraj, keşif ve hakediş hesaplamalarına ilişkin kavramlar ve uygulamaların verilmesi; binayı oluşturan farklı iş kalemlerinin metraj ve keşiflerinin hesaplanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (TEKNİK)
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (TEKNİK)
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: SEÇMELİ DERS (TEKNİK)
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği:

Teknik Seçmeliler

Ders Kodu ve Adı: İCM313 – KONUT KÜLTÜRÜ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin kapsamını konut sorunu, nedenleri, çeşitli yönleri, ülkemizde konut koşulları ve konut sorunu, konutun niteliksel açıdan irdelenmesi, kullanıcı açısından sorunlar, kullanım sonrası değerlendirme, çevre ve mekan ölçeğinde ortaya çıkan sorunlar, farklı çözüm alternatiflerinin değerlendirilmesi; seçilen örneklerin çevre-konut-kullanıcı açılarından tüm yönleriyle incelenmesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM315 – PEYZAJ TASARIMI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Yapı dışındaki dış çevreyi oluşturan alanların düzenleme ilke ve teknikleri ders kapsamında verilmektedir. Yeşil ve set alan kesitleri, yollar, parklar, dış aydınlatmalar, çocuk oyun alanları, pergolalar, çatkı ve gereçleri  ders kapsamındadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM317 – MODELLEME VE ANİMASYON
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Seçilecek bir bilgisayar paket program ile 3 boyutlu modelleme, animasyon, sketch, video hazırlama ve ileri sunum tekniklerinin kazandırılması.
Ders Kodu ve Adı: İÇM319 – BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Vektör veya piksel tabanlı bir bilgisayar programı ile grafik ve sunum tekniklerinin geliştirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: İCM323 – PEYZAJ YAPILARI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Öğrencilere yapıların dışındaki mekân düzenlemesi ile ilgili bilgileri aktararak bu konudaki becerilerini mimari tasarımlarına yansıtmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Mekânsal Tasarım, peyzaj tasarımına etki eden faktörler (arazi biçimi, bitkiler, yapılar) ve peyzaj yapıları (zemin ögeleri, çevreleyici ve üst örtü ögeleri) konularının aktarımı dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM325 – İÇ MİMARİDE ESKİZ TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Öğrencilerin tasarım sürecinde becerilerini geliŞtirecek eskiz tekniklerinin tanıtımı, ilk düşünce eskizleri, tasarımda hayalgücü ve yaratıcılık, eskizler yoluyla tasarım düsüncesini geliştirme, eskizlerle düşünme, kavramsal düşünme, anafikir ve şematik anlatım, eskizlerle biçim araştırması ve biçim repertuarı oluşturmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM327 – ALIŞVERİŞ VE TİCARET İÇ MEKÂN TASARIMI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Alışveriş ve ticaret yapısı tanımı ve bu yapı türünün tasarımının tarihsel gelişimi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslar arası alışveriş ve ticaret yapısı tasarım yaklaşımları, çeşitleri ve tasarım parametreleri göz önünde bulundurularak yurtiçi ve yurtdışından örnek vitrin tasarım uygulamalarının analizi yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İCM329 – ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı elemanter düzeyde ürün tasarım yöntemlerinin uygulamalı olarak öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu ders, tasarım süreci üzerine odaklanarak, endüstriyel tasarım eylemiyle ilgili tecrübe kazanımını hedefler. Öğrenciler, sunum çizimleri, teknik çizimler ve bitmiş ürün maketi aracılığıyla, bir ürünü baştan sona tasarlama deneyimini edinirler. Tasarım sorununun belirlenmesi, etkin çözüm ölçütlerinin ortaya konması, ürünün hedef tüketicileriyle ilgili ayrıntılı pazarlama araştırmalarının sunumu, yaratıcı tasarım sürecini izleyen bütüncül bir ürün tasarımı ve tasarımın etkin biçimde sunulması, ders kapsamında ele alınacak konulardır.
Ders Kodu ve Adı: İCM331 – ÇOCUK MEKÂNLARI TASARIMI ve GÜVENLİĞİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Çocukluk dönemi, çocuğun fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyduğu bir zamandır. Bu gelişim sırasında çocuğun sağlıklı olması çevresiyle uyumunun güvenilir olmasıyla ilişkilidir. Çocuklar için yapılan tasarımların güvenli oluşu yaralanmaları önleme amaçlıdır. Yaralanmalar birçok nedenden olabilir. Çocukları koruma amaçlı yapılması gerekenler, mekân ve ürün uyumu, denetim ve eğitim olarak sınıflandırılabilir. Bu nedenle mekân ile çocuk arasında ne kadar uyum sağlanırsa o kadar çok çocuğun güvenliği ve mekân içinde etkinliği sağlanır. Derste bahsedilen amaçlar güdülerek çocuk-mekân ve güvenlik kavramlarının ilişkisi irdelenecektir. Çocuk mekânlarına dayalı tanımlamalara değinilerek çocuk güvenli mekân tasarım kriterleri çerçevesinde çocuklar için güvenli mobilya tasarımı yapılacaktır. Yapılan çalışmada tasarım problemine göre yaratıcı ve özgün çalışmalar yapılarak, öğrenci tasarladığı ürüne bağlı olarak ürün- malzeme ilişkisi ile detay çözümleri bilgisine sahip olur.
Ders Kodu ve Adı: İCM333 – ÇAĞDAŞ YAPI MALZEMELERİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Çağdaş yapı malzemelerinin kimyasal bileşimleri, üretim teknikleri, fiziksel ve mekanik özellikleri ve uygulama biçimlerinin öğretilmesi dersin ana amacıdır. Dersin içeriğini ahşap malzemeler; cam malzemeler; plastik malzemeler; metal malzemeler ve bu malzemelerin türleri, bileşenleri, sınıflandırılması, üretim biçimleri, özellikleri, kullanım yerleri, kullanım amacı ve uygulama biçimleri oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM312–BİNA VE MEKAN BİLGİSİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Mimarlık kavramları, insan ve gereksinimleri, insan-çevre ilişkileri, mimari planlama süreci, konut, konut kültürü, eylemler, konut tipleri, farklı bina tiplerinin fonksiyonel çözümlerinin irdelenmesi, çevre kavramları, çevresel veriler, doğal sosyal ve yapay çevre bileşenleri, vaziyet planı ana yerleşim kararlarının verilmesi dersin kapsamını oluşturan konulardır.
Ders Kodu ve Adı: İCM314–MEKAN KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Mekân kavramı oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, mekân organizasyonu, mekansal değişimler, farklı bina tipolojileri, mekan analizi ve teknikleri, analiz tekniklerinin farklı ölçeklerdeki örneklerle açıklanması dersin kapsamındaki konulardır.
Ders Kodu ve Adı: İCM316- KENT MOBİLYALARI TASARIMI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Kent strüktürü içerisinde yer alan kentsel mekan kimliği, kentsel mekan ve tasarım ilişkisi anlatılmaktadır. Kent kimliğinin en etkin öğelerinden biri fiziksel çevredir. İnsanların kentsel yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan kent mobilyaları, fiziksel ve sosyal çevre ile uyumlu, güven veren ürünler olmalıdır. kent mobilyaları tasarım kriterleri ve üretim süreci incelenerek; tasarımda oluşan hatalara, kent mobilyalarının insanlarla fiziksel uygunluğu açıdan antropometrik ölçülere ve engellilere yönelik tasarım ölçütlerine yer verilerek, kentsel mekan kimliği oluşumundaki yeri irdelenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: İCM318 – 20. YY SANATI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı, 20. yüzyılın ilk yarısının mimarlık ve sanat ortamını, öne çıkan mimarlık ve sanat kuramları ve uygulamaları ile dönemin öncü mimarlarını tanıtmaktır. 20. yüzyıl dinamiği içinde iz bırakmış belli başlı akımlar ve önde gelen sanatçılar, empresyonizm, ekspresyonizm, fovizm, kübizm, soyut sanat, konstrüktivizm, dada, fütürizm, sürrealizm, kinetik sanat, pop art, happening, kavramsal sanat ve çevresel sanat, günümüz Türk sanatçıları ve eserleri ders kapsamında işlenecek konulardır. Akımların temelinde yatan felsefî düşüncelerin neler olduğunun anlatılması, bu şekilde de akımların ortaya çıkış nedenlerinin keyfîlikten çok uzak olduklarının anlaşılması dersin içeriğinde yer almaktadır Bu dersin sonunda öğrenci 20. yüzyılın ilk yarısının mimarlık ortamını, mimarlık kuramları ile öne çıkan dönem mimarları ve yapılarını bilerek, dönemin mimari ürünlerini değerlendirebileceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: İCM320 – GELENEKSEL TÜRK EVİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin kapsamını geleneksel Türk evi olgusu, tarihsel ve tipolojik analizler, kültür ve mekan etkileşimi, çevre, kültür ve psikolojik bileşenler, geleneksel Türk evinin kültürel özü oluşturmaktadır. Ayrıca geleneksel Türk evi ve çağdaş Türk konutunun karşılaştırılması yapılarak, öğrenciler seminerler ile konuya katkıda bulunacaklardır.
Ders Kodu ve Adı: İÇM322 – İLKCAĞ VE ANTİK DÖNEM SANATI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Prehistorya, tarım ve uygarlıklar, Mısır, Mezopotamya ve Hitit Uygarlıkları, M.Ö. 3000-1400 Minos ve Miken, M.Ö. 12-13 yy. uygarlıkları, Dorlar ve İyonya’lılar, Yunana Uygarlığında Arkaik ve Klasik dönem, İran’da Pers ve Sasani’ler, Etrüskler, Roma, Erken Hristiyanlık ve Bizans Uygarlığı konuları ve Bizans’tan Endüstri Devrimine kadar Avrupa ve Anadolu dışında kalan Dünya Mimarlıkları ders kapsamında incelenecektir. Avrupa’da ortaçağa giriş ve ortaçağ, Rönesans, gotik, barok mimarlık dönemleri ve sanatları, Endüstri devrimi konuları işlenecektir.
Ders Kodu ve Adı: İCM324 – TÜRK SANATI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: İslamiyet’ten önceki ve İslamiyet’ten sonraki Türk sanatı hakkında bilgi edindirmek amaçlanmaktadır. Özellikle Orta Asya ve Anadolu’ya yayılmış olan Türk sanatını ve eserlerini tanıtmak ve oluşumundaki arka planı kavratmak. 1300-1480 tarihleri arasında Anadolu’nun farklı bölgelerine hakim olan beyliklerin, Erken Osmanlı Dönemi ve Osmanlı dönemi tarihsel süreci; mimari eserler, bani ve sanatçılar, geleneksel sanat dalları, kültürel etkileşimler dersin ana çerçevesini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM326-ORTAÇAĞ AVRUPA SANATI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı, Karanlık Dönem olarak kabul edilen Ortaçağ’da, Avrupa’da sanatsal üretimin incelenmesidir. Dersin içeriği Büyük Roma İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinden başlayarak, Ortaçağ Avrupası’nın tarihi-coğrafyası çerçevesinde Patristik ve Skolastik Felsefe Romanesk Sanat Gotik Sanat dönemlerini kapsamaktadır. Öğrenci öğrenim sonunda, Ortaçağ’da Avrupa sanatının temel kavramlarını belirleyebilecek ve Ortaçağ’da Avrupa sanatının mimari ve diğer görsel sanatlarını öğrenecektir.
Ders Kodu ve Adı: İCM328 -İÇ MİMARİDE RENK UYUMU
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı, renk ve ışık hakkında öğrencinin bilgi sahibi olması, rengin iç mekan tasarımında kullanımının örneklerle açıklanması, renk konusunda öğrencinin bakış açısının geliştirilmesidir. Dersin içeriğini ışık ve rengin tanımı, aralarındaki ilişki, gözün renk uyumu, rengin fiziksel tanımı ve renk sistemleri, renklerin birbirleriyle olan etkileşimleri, rengin insan psikolojisi üzerine etkileri, iç mekan tasarımında renk ve aydınlatma ilişkisi, renk ve donatı ilişkisi, renk ve doku ilişkisi konuları oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM334 – PORTFOLYO TASARIMI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrenciye kişisel bir portfolyo geliştirmenin temel prensiplerini öğretmektir. Sunulacak malzeme ve sunum şekli arasında anlaşılabilir, net, doğrusal bir ilişki kurabilmek üzerine odaklanılması hedeflenmektedir. Öğrenciler kişisel yeteneklerini en iyi ifade eden portfolyoları oluşturmak üzere yönlendirileceklerdir. En iyi işlerini kapsayan bir portfolyo tasarlamaları ve en uygun sunum yöntemini benimsemeleri istenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: İCM405 – TASARIMDA ÜRÜN SEÇİMİ VE ANALİZİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Verilen mekânı sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyi belirli kullanıcı isteklerine göre tasarlamak, mekânla ilgili tüm yapı malzemelerinin karşılaştırmalı analizlerini oluşturmak, kalite sınıflamasına göre saptanan malzemelerin fiyat analizlerini yapmak, kabası bitmiş durumdaki mekânın yapılan düzenlemeye göre güncel teknik donatı projesini hazırlayarak uygulamayı yapacak teknik firma veya ekiplerden projeye uygun fiyatları alarak karar verilmesi, konu ile ilgili üretim maliyetleri, genel gider ve kar marjı düşünülerek teklifin sonuçlandırılması ile iş programı, süreci ve takviminin yapılması.
Ders Kodu ve Adı: İCM407 – AHŞAP BİLGİSİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Ahşabın özellikleri ve tanıtılması, ağaç ve ahşap türleri, ahşap elemanların boyutu, ahşabın inşaatlarda kullanılması, ahşap yapı türleri, ahşap yapı elemanları konuları bu dersin kapsamındadır.
Ders Kodu ve Adı: İÇM409 – İLERİ YAPIM TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: İnsanlığın var oluşundan bu yana, mimari alanda uygulanmakta olan geleneksel ve gelişmiş geleneksel yapım yöntemlerinin dışında, günümüzde kullanılan yapı malzemelerindeki değişikliklere de bağlı olarak gelişen yeni yapım yöntemlerinin incelenmesi, uygulama esaslarının ve tekniklerinin irdelenmesi ve günümüz bina uygulamalarında kullanılması.
Ders Kodu ve Adı: İCM411 – YAPILARDA BAKIM VE ONARIMI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Yapı bitimini takip eden süreçte, yapı ömrünü ve verdiği hizmeti aksatmayacak şekilde işlevlerle doğru orantılı periyodik bakımın organizasyonu, yapı elemanlarına bağlı bakım çizelgelerinin oluşturulması ve ekonomik göstergeler dersin kapsamını oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM413 – ISLAK HACİM TASARIMI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Kullanıcıların fiziksel ve psiko-sosyal gereksinmelerini göz önünde bulundurarak farklı yapı gruplarında (konut, otel, vb), banyo-wc gibi ıslak hacimlerin genel tasarım ilkelerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde modern banyo anlayışının oluşumu, kullanıcı gereksinmeleri bağlamında farklı yapı gruplarında banyo-wc mekânlarının tasarım ilkeleri, ergonomik banyo-wc tasarımında renk, doku, malzeme ve antropometrik boyutlar gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenci, planlama açısından banyo-wc organizasyonu, ergonomik banyo-wc tasarımının ilkeleri ve banyo-wc tasarımında kullanılan güncel malzemeleri ve seçim kriterleri konusunda bilgi sahibi olur ve farklı tip ve boyutlarda banyo-wc tasarımına hakim olur.
Ders Kodu ve Adı: İCM415– İNSAN – MEKÂN İLİŞKİSİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Mekân kavramı, oluşumu ve bileşenleri, mekânı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar, iç mekân tasarım öğeleri, iç mekân oluşumundaki işlevsel ve estetik değerler, iç mekân organizasyonu, mekansal değişimler, iç mekana yönelik çevresel sistemler, iç mekan örnekleri, kent mimarisi, kent boşluğu, kent duvarları, kamusal alan kavramı, bina girişleri, dış mekân donatıları, kent mobilyaları ile insan etkileşimleri, örneklerin irdelenmesi dersin kapsamındadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM414 – İÇ MİMARLIKTA TEKSTİL
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Mekanlarda kullanılan tekstil ürünlerinin renk, doku, ve kullanılış amaçlarına göre seçimi ve kullanım ilkeleri ders kapsamında anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM412 – DÖŞEME VE KAPLAMALAR
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Yapı dışı, içi her tür mekanın özelliklerine bağlı olarak döşeme gereçleri ile kaplanabilmeleri ilkelerinin anlatıldığı, örneklendiği bilgilerinin verilmesine dönük bilgi ve çalışmalardır
Ders Kodu ve Adı: İCM410 – MALZEME SEÇİMİ VE İFADE TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Yapı tasarım ve uygulama sürecinde farklı ve alternative malzemeler arasında uygun malzeme seçimi ve ifade tekniğinin aktarılması.
Ders Kodu ve Adı: İCM408 – YAPI RÖLÖVESİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Yapıların, özellikle de tarihi yapıların ölçülmesi, geleneksel ve optik ölçme tekniklerinin tanıtımı, geleneksel rölöve yöntemlerinin anlatılması, sıfır hattı çekme, üçgenleme, plan kesit ve görünüş rölövelerini oluşturma konuları ders içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca ders kapsamında küçük ölçekli bir konun rölöve çalışması da öğrencilerden istenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: İCM427- ŞANTİYE YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Yapı sektöründeki yatırımların ekonomik açıdan planlandığı gibi gerçekleşmesi; üretimi yüklenen işletmenin kapasitesi (işgücü-ekipman-malzeme) ile iş akışının doğru planlanması ve organize edilmesi (süre ve maliyet yönetimi) bağlamında planlama ile mümkün olacaktır. Günümüzde planlama ve organizasyonu kontrol edilebilir kılan ve uygulamada en çok kullanılan metodlar, yapı üretim alanı olan şantiyelerin kurulması ve yönetiminin “nasıl” gerçekleştirilebileceğine ilişkin bilgilere, bu ders kapsamında değinilmektedir. Çeşitli büyüklükteki müteahhitlik (yüklenici-yapımcı) firmalarının genel yapısı ve organizasyon şemaları, şantiye kuruluşu, şantiye yönetimi çerçevesinde sahadaki teknik işlerin yürütülmesi ve şantiyedeki idari işlerin yürütülmesi incelenecektir. İş programları, Gannt-CPM-Pert-MPM metodları, şantiye bütçesi ve muhasebesi üzerinde durulacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İCM425 – DÜNYA ENDÜSTRİ FUARLARI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı, endüstrileşmeyle gelişen fuarcılık kavramları, tarihsel gelişimi, fuar türleri ve fuarcılığın önemi hakkında bilgi sahibi olmak, Fuarcılık konularında sentez ve analiz edebilme, tematik stant tasarlama becerilerini geliştirmektir. Derste fuarların tarihçesi, gelişimi ve önemi anlatılır. Fuar yapıları, standartlar, ışıklandırma, teşhir, tasarım dili seçimi, grafik tasarımı görsel anlatım unsurlarını etkin olarak kullanılması gibi konular bir ürün, fikir veya firmanın tanıtımı projelendirilerek öğretilir. Tematik bir endüstri fuarında müşteri-ürün ilişkileri ve grafiksel tanıtım öğeleri kullanılarak stand tasarımı yaptırılır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, fuar tasarımına yönelik tematik problemin bütüncül olarak ortaya konması ve çözüm geliştirilmesi, Fuar tasarımı açısından tasarım problemlerinin irdelenmesini öğrenir. Fuar tasarımında farklı disiplinlerin; iç mekân, grafik tasarım, ikon ve tipografi tasarımı sorunlarının birlikte çözülmesi sürecini öğrenir.
Ders Kodu ve Adı: İCM423 – ENDÜSTRİLEŞME SÜRECİNDE TASARIM
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkan tasarım sorunları ve çözüm süreçlerinin irdelenmesi ve incelenmesidir. Dersin içeriğini ise, endüstrileşme sürecinde ortaya çıkan tasarım sorunları, çözüm süreçleri, sonuçları ve Türkiye’ye etkileri oluşturmaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, endüstrileşmeyle ortaya çıkan toplumsal sorunları ve çözüm yöntem ve süreçlerini öğrenecek,endüstrileşme ile ortaya çıkan yapı malzemelerini ve kullanım yöntemlerini öğrenecek ve endüstrileşmenin modern mimariye etkilerini öğrenecekler.
Ders Kodu ve Adı: İCM421 – KORUMA VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Korumanın felsefi gelişimi, çağdaş koruma kuramları ve farklı işlevle yeniden kullanılan tarihi yapılarda yeni işlev seçim kriterleri, müdahale yöntem ve tekniklerini anlatmak. Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişimi ele alınacaktır. Koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı yapılarak tarihi yapılara müdahale yöntem ve tekniklerine değinilecektir. Tarihi yapıların farklı işlevle yeniden kullanımlarında işlev seçiminde dikkat edilecek faktörler ve yeniden kullanımın iç mekâna etkileri göz önünde bulundurularak, örnek projeler analiz edilip değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İCM416 – MEKAN AYDINLATMA
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Konfor sistemler için fiziksel standartlar, ilgili konulardaki mimari tasarımlarda karar alma aşamaları. Aydınlatma ve renk katıştırımlarında optimum mekan kaliteleri elde edilmesinde değişik eğilimler, bina cephelerinde tasarlanacak dolu-boş dengelerinin algılanabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, seçim kararlarında işlevsel girdiler.
Ders Kodu ve Adı: İCM418 – ENGELLİLER İÇİN TASARIM
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Günümüz batı normları ile ortaya çıkan ve değer kazanan özürlüler için tasarım konusu kapsamında, bu tarz tasarımların ilke, yasa ve kullanımlarının malzeme ile olan ilişkileri anlatılacak ve bunların mekân tasarımına etkileri irdelenecektir. Engellilerin çevre ve mekân kullanımında karşılaştıkları problemleri tanımlamak ve mimari çözümleri incelemek. Engelliler için fonksiyonel mekânlar tasarlamak, çevre ve yapı arasında oluşturulan geçiş mekânlarında engellilerin güçlükler ile karşılaşmaması için maksimum derecede çözüm önerileri üretmek.
Ders Kodu ve Adı: İCM420 – İMAR VE ÇEVRE HUKUKU
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Kent, kentleşme, yapılı çevre, planlama, Türkiye’de planlama süreci, yasal ve yönetsel süreç, imar hakları, yapılaşma biçimleri, uygulama araçları, ruhsat süreci, ruhsata aykırılıklar, imar para cezası, ruhsata bağlanma imkânı, yapı yoğunluğu vb. kavramlar.
Ders Kodu ve Adı: İCM422 – İÇ MİMARLIKTA DETAY TASARIM İLKELERİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Sistem açılımı görüş açısından bütün ve detay ilişkileri, detay tasarımının etmenleri , elastiklik, rijitlik, stabilite; birleşim ilkeleri; teknoloji ve üretim süreçleri, kullanışlılık, yapılabilirlik, ekonomi, estetik, malzemeler ve özellikleri, Ahşap, metal, taş, plastik, seramik, beton, vd. Birleşim malzemeleri ve uygulama teknikleri, bulon , perçin, çivi, yapıştırma, kaynak, lehim ve geçmeler, malzemelerin işlenmeleri, malzeme cinsleri ve malzeme biçimleri, üretim işlemleri; Gereksinmelere bağlı olarak detay tasarımı dersin kapsamındadır. Ayrıca örneklemeler ve sentezlerle konu ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İCM424 – SANAT YAPILARI TASARIMI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrencilere, içinde yaşadıkları çevrenin ve zamanın mimari yapıları, mimari detayları ve fonksiyonlarını ve üslup özelliklerini tanıyabilme, sentez ve analiz edebilme becerisi kazandırmak.
Dersin içeriğinde, eser kritik edebilme amacı doğrultusunda; sanat, sanatçı, sanat eseri, sanat izleyicisi kavramları, Primitif Dönem, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Barok Dönem ve Bilimsel Teknolojik Dönem sanatlarının özellikleri öğretilir. Eleştirinin sujeleri, eleştiride değer kavramları incelenerek tartışılır. Eleştiri çeşitleri anlatılır. Özellikle sanat eserlerinin öznel ve bağlamsal eleştirileri yapılarak öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandırılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM426 – İŞ SAĞLIĞI VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Bu derste işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır. Öğrenci işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alabilecek, ilk yardım yapabilecek ve geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolayabilecektir. İş güvenliği tanımı ve mevzuatı Meslek hastalıkları Koruyucu ve önleyici tedbirler Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları Koruyucu ve önleyici tedbirler İç ortam hava kalitesi İlkyardım bilgisine sahip olur.
Ders Kodu ve Adı: İCM428 – SAHNE TASARIMI
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı, salon tasarımı (konser, tiyatro, seminer) konusundaki tasarım kriterlerinin belirliyebilmesi, proje sürecinde görsel, akustik, ısıl ve iç mekan iklimlendirme ile salon ve sahne tasarımı gerçekleştirmektir. Bu ders dramatik aksiyon ortamlarının tasarımlarını inceler. Sinema, televizyon, tiyatro ve opera incelediği alanlar arasındadır. Sahne tasarımında soyut ve somut anlatımlar, detaylandırma ve ışık kullanımı üzerinde durulur. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; salon tasarımı (konser, tiyatro, çok amaçlı salon) konusundaki tasarım kriterlerini belirler. Yapı fiziği konuları (akustik, ışık) ile beraber iç hacim iklimlendirme ve tasarım kriterlerini geliştirir. Salon ve sahne tasarımı ve iç hacim düzenlenmesi tasarlar. Yapı elemanları, mobilya, donatı ve bitim malzemeleri konusunda karar alabilme ile detaylandırır. Salon ve sahne tasarımı konusunda bilgi edinme ve güncel uygulama hakkında donanıma sahip olur. Salon yapıları yönetmelikleri (sahne yangın yalıtımı ve çıkış, oditoryum oturma sistemi ve çıkış, genel mekanlarda giriş ve çıkış) irdeler.
Ders Kodu ve Adı: İÇM430 – MODÜLER SİSTEMLER
Kredi / AKTS: 2/4
Ders İçeriği: Dersin amacı, modülerlik kavramı, kökenleri ve günümüzde modülerliğin önemi konularında öğrencileri bilgilendirilerek, modüler tasarım yapabilme becerisi kazandırılır. İç mekan ve mobilyada, esnek ve değiştirilebilir tasarımlara cevap verebilecek boyut ve özellikler taşıyan, seri üretime yönelik sistemler hakkında bilgi verilir. Çok amaçlı çağdaş tasarımlar için fikir aşamasından, en sonundaki kullanım aşamasına kadar geçen süreçte birbirini zincirleme etkileyen faktörlerin ilişkilendirilmesi sağlanır. Araştırma ve uygulama projeleri ile modüler sistemler geliştirilir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; modüler tasarımına yönelik tematik problemin bütüncül olarak ortaya konması, çözüm geliştirilmesi, seri üretim ve ekonomiklik açısından tasarım problemlerinin sentez ve analizini öğrenir. Modülerlik konusunda kavram ve terimleri kullanabilme becerisi geliştirir. Mimarlıkta ve iç mimarlıkta modüler ürün tasarlayabilme, projelendirme becerileri kazanır. Modüler sistemler tasarımında farklı disiplinlerle birlikte çalışmayı öğrenir.

Serbest Seçmeliler

Ders Kodu ve Adı: İCM001-SANAT KURAM ELEŞTİRİ
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Dersin amacı, sanatın temel kavramlarını, kuramları, eleştirel bir bakışla incelemektir. Sanatın çoklu yapısı ve düşünsel altyapılarla kurduğu ilişki irdelenir sanat ve kuramlar  günümüz toplumunun lültürel anlayışıyla eleştirilir. Öğrenci görsel sanatların değerini izler  ve sorgular..Güncel kültür-sanat nesnelerini bilinçli olarak izler.,Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılır   Tartışmaları değerlendirip günlük ve mesleki yaşam pratiklerine katar.
Ders Kodu ve Adı: İCM002 – SERBEST RESİM
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Bu derste serbest el çizimle ilgili çalışmalar farklı teknikler ve malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Öğrencilerden değişik türde çizim kâğıtları üzerinde farklı çizim malzemeleriyle ( kara kalem, kuru pastel, marker, kuru boya, vb.) çalışmalar istenecektir. Serbest el çizim çalışmaları canlı model, mobilyalar, bitki ve hayvanlar, vb. değişik alanlardan yapılarak öğrencilerin perspektif, oran, ölçek gibi konularda bilgilenmesi hedeflenmektedir
Ders Kodu ve Adı: İCM003– ÇAĞDAŞ SANAT
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Dersin amacı, sanat ve Sanat akımlarını tanıma, gerçek sanat eserini değerlendirip,akımlarını kavrayabilme ve sanat kültürü edinerek yaşamına katmaktır. Sanayi devrimi sonrası başlayan sanattaki değişimlerle ve oluşan sanat anlayışları, Birinci dünya savaşı öncesi ve sonrasında yeni dünya düzeni, bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sanat akımlarının toplumsal gelişmelerle ilişkileri incelenir. Empresyonizm, Dadaizm, Sürrealizm, Süprematizm, Kübizm, Pop Art, Op Art, Happening, Kavramsal Sanat, Video Sanatı, Aksiyon Resmi, Art and craft, Enstalesyon, Konstrüktivizm, Kinetik ve Dijital Sanat gibi sanat akımları örnekler üzerinden tanıtılır.
Ders Kodu ve Adı: İCM004 – SULU BOYA TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: 2/3
Ders İçeriği: Dersin amacı, suluboya tekniklerinin mimari ifade aracı olarak kullanılabilmesini sağlamak. Suluboya tekniklerinin çevre analizlerinde, tasarım eskizlerinde ve proje sunumlarında kullanılabilmesi için gerekli temel beceriyi kazandırmak. Suluboya tekniklerinin gerektirdiği görme ve gösterme tekniklerinin kavranması ve bunun mekan kavrayışını geliştirmesidir. Dersin içeriğini, suluboya malzemelerinin tanıtımı, suluboya temel teknikleri, renk, desen ve kompozisyon bilgisi, gölge, yansıma gibi özel etkilerin suluboya ile ifadesi, doğal çevre ve mimari çevre konularında desen ve suluboya çalımsalar ve suluboya yapan ressamlar ve resimlerinde kullandıkları teknikler oluşturmaktadır.