Program Çıktıları | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Program Çıktıları

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

BİLGİ
Kuramsal – Olgusal
PÇ1 Alanında gerekli, düşünsel, bilimsel, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
PÇ2 Doğal ve kültürel mirası koruma bilincine, çevre duyarlı ve sürdürülebilir tasarımlar yapabilme bilgi ve sorumluluğuna sahip olmak.
PÇ3 Tasarım alanındaki estetik, sanat, strüktür ve teknik bilgi birikimini bütünleşik bir iç mekân ve çevre tasarım sürecinde birleştirip uygulayabilmek.
PÇ4 Alanında kurumsal, etik değerler, ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahip olmak.
BECERİ
Bilişsel – Uygulama Becerileri
PÇ5 Tasarım-planlama alanında kavram geliştirme ve araştırmalar için söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü sağlama becerisine sahip olmak.
PÇ6 Disiplinler arası etkileşimli çalışmalarda, süreçleri analiz etmek, planlama, tasarım, uygulama ve denetleme süreçlerinde yaratıcı çözümler geliştirmek.
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
PÇ7 İç mimarlık ve çevre tasarımı alanının tüm süreçlerinde bağımsız olarak veya ekip içinde çeşitli rollerde sorumluluk alarak projeleri planlamak, yeni sentezler üretmek ve uygulamak.
Öğrenme Yetkinliği
PÇ8 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme bilinci ile kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PÇ9 Düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir biçimde ifade etmek, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek farklı gruplarla paylaşabilmek.
PÇ10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilmek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilmek.
PÇ11 Tasarım alanındaki çalışmalarda güncel teknolojik araçlar ve programları kullanmak, gelişmeleri takip edebilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
PÇ12 Tarihi çevre ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı çevre için proje geliştirmek ve etkinlikler düzenlemek.
PÇ13 Güncel yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibi olmak.

TYYÇ– PROGRAM ÇIKTLARI İLİŞKİSİ

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
BİLGİ Kuramsal-Olgusal 1- İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.                      
2- Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.                      
3- İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.                        
4- İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.                        
5- Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.                        
6- Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.                        
7- İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.                        
BECERİ Bilişsel-Uygulama 8-Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.                    
9-Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.                      
10-Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.                        
11-Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.                        
12-Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.                      
13-Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.                      
YETKİNLİK Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme 14-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.                      
15-Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.                      
16-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.                      
Öğrenme Yetkinliği 17-Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.                      
18-Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.                        
19-Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.                        
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 20-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır                        
21-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.                        
22-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.                        
23-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.                        
Alana Özgü Yetkinlik 24-Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.                        
25-Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.                      
26-Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.                      
27-İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.                      
28-Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.                      
29-Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.                      

PROGRAM ÇIKTISI – DERS İLİŞKİSİ

Ders Kodu Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
İCM113 Temel Tasarım I
İCM103 Teknik Resim
İCM107 Sanat Tarihi 1
İCM109 Tasarıma Giriş
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projeleri
İNG101 Yabancı Dil 1
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I
INT100 Üniversite Hayatına Giriş
İCM114 Temel Tasarım II
İCM104 Perspektif
İCM108 Sanat Tarihi 2
İCM102 İç Mimari Proje I
İCM112 Yapı Bilgisine Giriş
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II
İNG102 Yabancı Dil II
İCM201 İç Mimari Proje II
İCM203 Bilgisayar Destekli Tasarım I
İCM205 Yapı Bilgisi
İCM207 Malzeme I
İCM209 Mekân Bilgisi
İCM211 Türk İslam Sanatı
AİİT201 Atatürk İlk.İnk.Tarihi I
İCM202 İç Mimari Proje III
İCM204 Bilgisayar Destekli Tasarım II
İCM206 Detay Bilgisi
İCM208 Malzeme II
İCM212 Çağdaş Mimarlık Tarihi
İCM214 Görsel Sunum Teknikleri
AİİT202 Atatürk İlk.İnk.Tarihi II
İCM200 Staj 1
İCM301 İç Mimari Proje IV
İCM303 Tesisat Bilgisi
İCM305 Mobilya Tasarımı
İCM307 Grafik ve Modelleme
İCM302 İç Mimari Proje V
İCM304 Fiziksel Çevre Kontrolü
İCM308 Rölöve
İCM310 Çevre Tasarımı
İCM300 Staj 2
İCM401 İç Mimari Proje VI
İCM403 Yapım-Yönetim Ekonomisi
İCM402 İç Mimari Bitirme Projesi
İCM404 Metraj ve Keşif

 

SERBEST SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
İCM001 Sanat Kuram Eleştiri
İCM002 Serbest Resim
İCM003 Çağdaş Sanat
İCM004 Sulu Boya Teknikleri
İCM005 Fotoğrafçılık

 

TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
İCM318 20.Yüzyıl Sanatı                        
İCM325 İç Mimaride Eskiz Teknikleri
İCM326 Ortaçağ Avrupa Sanatı
İCM328 İç Mimaride Renk Uyumu
İCM334 Portfolyo Tasarımı
İCM414 İç Mimarlıkta Tekstil
İCM415 İnsan – Mekân İlişkisi
İCM421 Koruma ve Yeniden İşlevlendirme
İCM425 Dünya Endüstri Fuarları
İCM426 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
İCM427 Şantiye Yönetimi
İCM430 Modüler Sistemler
İCM471 Osmanlı Sanatı ve Mimarisi