Kalite Süreçleri | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Kalite Süreçleri

AMAÇ
Ulusal ve Uluslararası düzeyde rekabet edebilir düzeyde, mesleki bilgi ve donanıma sahip güncel gelişmeleri takip eden, analitik düşünce yeteneği ile problem tanımlayabilen ve bu problemlere yaratıcı çözümler üretebilen, disiplinlerarası çalışmanın önem ve gerekliliğini kavramış, etik değerlere sahip, çevreye duyarlı, girişimci, yenilikçi ve çağdaş bilim ve meslek adamlarının yetiştirilmesidir.
HEDEFLER
Sosyal ilişkileri güçlü ve kültürel birikimi olan, girişimci ve yenilikçi, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları kullanabilen, geleceği kestirebilen ve karar alma–verme inisiyatifine sahip, entellektüel bakış açısına sahip, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, çevresel kaynak ve kültürel miras değerlerini koruma bilincinin önem ve gerekliliğini özümsemiş, mesleki etik açısından toplumsal fayda ve kamu yararı kavramlarına öncelik veren çağdaş iç mimar ve çevre tasarımcılarının yetiştirilmesi.
PÇ1 Alanında gerekli, düşünsel, bilimsel, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
PÇ2 Doğal ve kültürel mirası koruma bilincine, çevre duyarlı ve sürdürülebilir tasarımlar yapabilme bilgi ve sorumluluğuna sahip olmak.
PÇ3 Tasarım alanındaki estetik, sanat, strüktür ve teknik bilgi birikimini bütünleşik bir iç mekân ve çevre tasarım sürecinde birleştirip uygulayabilmek.
PÇ4 Alanında kurumsal, etik değerler, ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahip olmak.
PÇ5 Tasarım-planlama alanında kavram geliştirme ve araştırmalar için söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü sağlama becerisine sahip olmak.
PÇ6 Disiplinler arası etkileşimli çalışmalarda, süreçleri analiz etmek, planlama, tasarım, uygulama ve denetleme süreçlerinde yaratıcı çözümler geliştirmek.
PÇ7 İç mimarlık ve çevre tasarımı alanının tüm süreçlerinde bağımsız olarak veya ekip içinde çeşitli rollerde sorumluluk alarak projeleri planlamak, yeni sentezler üretmek ve uygulamak.
PÇ8 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme bilinci ile kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olmak.
PÇ9 Düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir biçimde ifade etmek, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek farklı gruplarla paylaşabilmek.
PÇ10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilmek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilmek.
PÇ11 Tasarım alanındaki çalışmalarda güncel teknolojik araçlar ve programları kullanmak, gelişmeleri takip edebilmek.
PÇ12 Tarihi çevre ve toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı çevre için proje geliştirmek ve etkinlikler düzenlemek.
PÇ13 Güncel yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibi olmak.
1.YARIYIL
Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
İCM113 Temel Tasarım I Z 4 4 6 10
İCM103 Teknik Resim Z 2 2 3 6
İCM107 Sanat Tarihi 1 Z 2 0 2 3
İCM109 Tasarıma Giriş Z 1 2 2 4
SSP100 Sosyal Sorumluluk Projeleri Z 2 0 2 2
İNG101 Yabancı Dil 1 Z 2 0 2 2
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
Toplam 20 30  
2.YARIYIL
Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
İCM114 Temel Tasarım II Z 4 4 6 10 İCM113 Başarılı Olmak
İCM104 Perspektif Z 2 2 3 4
İCM108 Sanat Tarihi 2 Z 2 0 2 2
İCM102 İç Mimari Proje I Z 2 6 5 8 İCM103 Başarılı Olmak
İCM112 Yapı Bilgisine Giriş Z 2 0 2 2
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
İNG102 Yabancı Dil  II Z 2 0 2 2
Toplam 22 30
3.YARIYIL
Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
İCM201 İç Mimari Proje II Z 2 6 5 10 İCM102 Başarılı Olmak
İCM203 Bilgisayar Destekli Tasarım I Z 2 2 3 4
İCM205 Yapı Bilgisi Z 2 2 3 5
İCM207 Malzeme  I Z 2 0 2 3
İCM209 Mekan Bilgisi Z 2 2 3 4
İCM211 Türk İslam Sanatı Z 2 0 2 2
AİİT201 Atatürk İlk.İnk.Tarihi I Z 2 0 2 2
Toplam 20 30  
4.YARIYIL
Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
İCM202 İç Mimari Proje III Z 2 6 5 10 İCM201Başarılı Olmak
İCM204 Bilgisayar Destekli Tasarım II Z 2 2 3 4
İCM206 Detay Bilgisi Z 2 2 3 4
İCM208 Malzeme II Z 2 0 2 3
İCM212 Çağdaş Mimarlık Tarihi Z 2 0 2 2
İCM214 Görsel Sunum Teknikleri S 1 2 2 3
AİİT202 Atatürk İlk.İnk.Tarihi II Z 2 0 2 2
İCM200 Staj 1 Z 0 0 0 2
Toplam 19 30
5.YARIYIL
Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
İCM301 İç Mimari Proje IV Z 2 6 5 10 İCM202 Başarılı Olmak
İCM303 Tesisat Bilgisi Z 2 0 2 3
İCM305 Mobilya Tasarımı Z 2 2 3 5
İCM307 Grafik ve Modelleme Z 2 2 3 5
Teknik Seçmeli S 2 4
Serbest Seçmeli S 2 0 2 3
Toplam 17 30
6.YARIYIL
Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
İCM302 İç Mimari Proje V Z 2 6 5 10 İCM301 Başarılı Olmak
İCM304 Fiziksel Çevre Kontrolü Z 3 0 3 2
İCM308 Rölöve Z 2 2 3 4
İCM310 Çevre Tasarımı Z 2 2 3 4
Teknik Seçmeli S 2 4
Serbest Seçmeli S 2 0 2 3
İCM300 Staj 2 Z 0 0 0 3
Toplam 18 30
7.YARIYIL
Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
İCM401 İç Mimari Proje VI Z 2 6 5 15 İCM302 Başarılı Olmak
İCM403 Yapım-Yönetim Ekonomisi Z 2 0 2 3
Teknik Seçmeli S 2 4
Teknik Seçmeli S 2 4
Teknik Seçmeli S 2 4
Toplam 13 30  
8.YARIYIL
Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
İCM402 İç Mimari Bitirme Projesi Z 2 6 5 15 İCM401 Başarılı Olmak
İCM404 Metraj ve Keşif S 2 0 2 3
Teknik Seçmeli S 2 4
Teknik Seçmeli S 2 4
Teknik Seçmeli S 2 4
Toplam 13 30
GENEL TOPLAM 142 240